warsztat

Analiza i modelowanie ryzyka w instalacjach procesowych dla zaawansowanych

26-27 lutego 2019 | Warszawa

pobierz plik ics

Spis treści

warsztat dostępny również w formule in-housezapytanie o warsztat w formule in-house:
warsztat Analiza i modelowanie ryzyka w instalacjach procesowych dla zaawansowanych
Formularz zgłoszeniowy- usuń + dodaj uczestnika

Przesyłając niniejszy formularz zgłoszone osoby wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych w nim danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym udziału w wydarzeniu, w którym udział zgłaszają.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym jest firma Personalities Katarzyna Łasak z siedzibą przy Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa
 2. dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są w celu organizacji, administracyjnej obsługi i przebiegu warsztatów i konferencji organizowanych przez firmę Personalities Katarzyna Łasak w tym sporządzenia listy uczestników oraz przekazywania informacji organizacyjnych na podstawie dobrowolnej zgody uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 3. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 4. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa UODO, gdy uzna , że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 5. udostępnione dane nie będą profilowane,
 6. udostępnione dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych;
 7. podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konferencji.


Celem warsztatu jest omówienie zaawansowanych metod analiz ryzyka związanego z eksploatacją obiektów przemysłowych. Kurs zakłada, że uczestnicy potrafią przeprowadzić podstawowe analizy ryzyka dla zdarzeń wewnętrznych wykorzystując metody: PHA, HAZOP, ETA, FTA i HRA. W programie zaprezentowane będą możliwości poszerzenia i uszczegółowienie tego typu analiz poprzez:

 •  szacowanie częstości wewnętrznych zagrożeń pożarowych oraz scenariuszy rozwoju pożaru,
 •  uwzględnienie zewnętrznych zagrożeń wywołanych przez przyrodę lub działalność człowieka,
 •  uwzględnienie zmiennych w czasie warunków eksploatacyjnych instalacji przemysłowych,
 •  modelowanie rozprzestrzeniania się skażeń w środowisku w następstwie poważnych awarii.

Z udziału w warsztacie najwięcej skorzystają osoby, które już posiadają poniższe kompetencje:

 •  Podstawowa znajomość specyfiki powstawania i rozwoju poważnych awarii przemysłowych.
 •  Znajomość typowych mechanizmów uszkodzeń komponentów technicznych instalacji.
 •  Znajomość podstawowych pojęć z zakresu teorii systemów oraz inżynierii niezawodności.
 •  Znajomość podstawowych metod analiz ryzyka, takich jak PHA, HAZOP, ETA, FTA, HRA.
 •  Znajomość podstawowych pojęć analizy matematycznej (rachunek różniczkowy i całkowy).
 •  Znajomość podstawowych pojęć i metod statystycznych, m.in. przestrzeń probabilistyczna, zmienne losowe, prawdopodobieństwo warunkowe, typy rozkładów prawdopodobieństwa dyskretne i ciągłe oraz ich interpretacja, parametry rozkładów, wnioskowanie statystyczne.

Program

Program dwudniowego warsztatu obejmie następujące zagadnienia:

Dzień 1 | 26.02.2019 (wtorek)

 •  10.00 - 13.15 SESJA 1. Probabilistyczne analizy ryzyka pożarowego
  •  Szacowanie częstości wystąpienia zapłonu
  •  Analiza rozwoju scenariuszy pożarowych

 • 13.15  - 14.00 przerwa na obiad

 • 14.00- 17.00 SESJA 2. Metodologia analiz zagrożeń zewnętrznych
  •  Analiza zagrożeń spowodowanych przez przyrodę
  •  Analiza zagrożeń spowodowanych przez człowieka

DZIEŃ 2 | 27.02.2019 (środa)

 • 10.00 - 12.45 SESJA 3. Analizy ryzyka w zmiennych warunkach eksploatacyjnych
  •  Uwzględnienie zależności czasowych w modelach ryzyka
  •  Charakterystyka zmienności warunków eksploatacyjnych
  •  Częstość zagrożeń w różnych stanach eksploatacyjnych

 • 12.45- 13.00 przerwa na obiad

 • 13.00 - 16.00 SESJA 4. Modelowanie rozprzestrzeniania się skażeń w środowisku
  •  Modelowanie transportu skażeń w atmosferze
  •  Modelowanie transportu skażeń w wodzie
  •  Modelowanie transportu skażeń w glebie

(w trakcie sesji przerwy na kawę)

Prelegenci

dr inż. Karol Kowal

Pracownik naukowy Departamentu Badań Układów Złożonych NCBJ w Świerku, doktor nauk technicznych Politechniki Lubelskiej, absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Staż zawodowy odbył w General Electric w Stanach Zjednoczonych. Przez ponad 5 lat był specjalistą w Centrum Analiz Zagrożeń MANHAZ. Pracował też w PGE EJ 1 Sp. z o.o. i ELBIS Sp. z o.o. jako specjalista ds. zagrożeń zewnętrznych, przy planowaniu procesu inwestycyjnego dla pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Prowadził wykłady nt. probabilistycznych metod analiz niezawodności i bezpieczeństwa złożonych systemów technologicznych na Uniwersytecie Łódzkim. Posiada bogate międzynarodowe doświadczenie w zakresie analiz i zarządzania ryzykiem związanym z eksploatacją obiektów przemysłowych. Brał udział w międzynarodowych projektach badawczych w tym zakresie, jest też współautorem kilkunastu publikacji naukowych oraz kilku specjalistycznych raportów dot. analiz ryzyka dla obiektów jądrowych. Wielokrotnie uczestniczył w warsztatach i szkoleniach Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, Amerykańskiej Komisji Dozoru Jądrowego oraz Electric Power Research Institute. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego oraz Polskiego Towarzystwa Bezpieczeństwa i Niezawodności.

Warunki udziału

Koszt udziału:

 • Pierwszy zgłoszony uczestnik: 2 500 PLN + 23% VAT
 • Drugi i kolejny uczestnik z firmy, uczestnik poprzednich warsztatów Personalities: 10% zniżki (zniżki nie łączą się)

Koszt zawiera udział jednej osoby w warsztacie zgodnie ze zgłoszeniem, materiały, certyfikat i catering. Warunkiem uczestnictwa jest odesłanie na adres a.kraszewska@personalities.pl skanu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub przesłanie wypełnionego formularza na witrynie www.personalities.pl oraz wpłata w terminie 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lecz nie później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu. Ewentualną rezygnację z udziału należy przesłać na adres a.kraszewska@personalities.pl. W przypadku rezygnacji później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu pobrana zostanie opłata w wysokości 100% opłaty za udział. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztacie powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Wpłat należy dokonywać na konto: IDEA Bank S.A. 04 1950 0001 2006 0020 2383 0001. W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko uczestnika. Przesłane zgłoszenie jest jednoznaczne z zawarciem wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a firmą Personalities Katarzyna Łasak; oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgłoszonych uczestników w celach promocji i marketingu. Wyrażający zgodę na przetwarzanie danych mają prawo kontroli i weryfikacji przetwarzania danych, które ich dotyczą oraz do odwołania udzielonej zgody.