warsztat

Analiza i modelowanie ryzyka w instalacjach procesowych – kurs podstawowy

12 - 13 grudnia 2018 | Warszawa

pobierz plik ics

Spis treści

Formularz zgłoszeniowy- usuń + dodaj uczestnika

Przesyłając niniejszy formularz zgłoszone osoby wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych w nim danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym udziału w wydarzeniu, w którym udział zgłaszają.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym jest firma Personalities Katarzyna Łasak z siedzibą przy Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa
 2. dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są w celu organizacji, administracyjnej obsługi i przebiegu warsztatów i konferencji organizowanych przez firmę Personalities Katarzyna Łasak w tym sporządzenia listy uczestników oraz przekazywania informacji organizacyjnych na podstawie dobrowolnej zgody uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 3. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 4. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa UODO, gdy uzna , że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 5. udostępnione dane nie będą profilowane,
 6. udostępnione dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych;
 7. podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konferencji.


Zapraszamy Państwa do udziału w warsztacie, którego program skupia się na analizach scenariuszowych i szacowaniu prawdopodobieństwa sekwencji awaryjnych w instalacjach procesowych. Z udziału w tym wydarzeniu najwięcej skorzystają osoby pracujące przy tego typu instalacjach, zaangażowane bezpośrednio w analizy ryzyka lub też zarządzające takimi pracami, menedżerowie, do których wyniki tego typu analiz trafiają i stanowią element procesu decyzyjnego, przedstawiciele instytucji, które odbierają raporty bezpieczeństwa instalacji, uwzględniające analizy ryzyka.

Po ukończonym warsztacie jego uczestnicy będą potrafili:

 • stosować podstawowe metody analizy zagrożeń związanych z eksploatacją instalacji procesowych znając ich zalety i ograniczenia,
 • identyfikować możliwe zdarzenia inicjujące, które potencjalnie mogą prowadzić do poważnych awarii,
 • przygotować funkcjonalne i systemowe drzewa zdarzeń dla instalacji procesowych,
 • opracować uproszczone drzewa uszkodzeń dla systemów technologicznych,
 • definiować użyteczne miary ryzyka,
 • uwzględnić wyniki analiz ryzyka w procesach decyzyjnych.

W przygotowaniu mamy także kurs zaawansowany. Już dziś zapraszamy do zgłaszania swojego udziału. Z uwagi na praktyczny charakter warsztatu i wiele ćwiczeń, liczba miejsc jest ograniczona.

Program

 

1. Poważne awarie przemysłowe
1.1. Specyfika i mechanizmy powstawania poważnych awarii
1.2. Rodzaje i źródła zagrożeń dla obiektów przemysłowych
1.3. Szacowanie skutków poważnych awarii przemysłowych

2. Przegląd metod oceny zagrożeń
2.1. Wstępna Analiza Zagrożeń (PHA)
2.2. Audyt/Przegląd Stanu Bezpieczeństwa (Safety Audit/Review)
2.3. Metoda List Kontrolnych (Checklist Analysis)
2.4. Klasyfikacja Względna (Relative Ranking)
2.5. Analizy Warunkowe (What-If Analysis)
2.6. Studium Zagrożenia i Zdolności Działania (Hazard and Operability Study)
2.7. Analiza Rodzajów i Skutków Uszkodzeń (Failure Mode and Effects Analysis)
2.8. Analiza Drzew Zdarzeń i Drzew Uszkodzeń (Event Tree and Fault Tree Analysis)
2.9. Analiza Przyczyn i Skutków (Cause-Consequences Analysis)
2.10. Analiza Błędów Ludzkich (Human Reliability Analysis)

3. Prawdopodobieństwo scenariuszy awaryjnych
3.1. Definicja prawdopodobieństwa, podstawowe rozkłady, parametry i zastosowania
3.2. Dane niezawodnościowe: źródła, aktualizacja i analiza rozkładów wyjściowych
3.3. Podstawowe zasady analizy funkcjonalnej systemów technologicznych
3.4. Tworzenie funkcjonalnych i systemowych drzew zdarzeń dla instalacji procesowych
3.5. Tworzenia drzew uszkodzeń dla poszczególnych systemów instalacji procesowych
3.6. Identyfikacja i analiza minimalnych przekrojów drzew uszkodzeń
3.7. Analizy niepewności i wrażliwości modeli probabilistycznych
3.8. Ćwiczenie 1: Naszkicowanie na papierze drzew uszkodzeń dla uproszczonych systemów (elektrycznego i przeciwpożarowego), po uprzednim omówieniu tych systemów przez prowadzącego (praca w grupach). Po przedstawieniu wyników prac grupowych prowadzący przedstawi modele analizowanych systemów rozwinięte w oprogramowaniu dedykowanym do tworzenia drzew zdarzeń i drzew uszkodzeń oraz przeprowadzi przykładowe obliczenia i omówi wyniki.

4. Miary i kryteria akceptowalności ryzyka
4.1. Piramida zdarzeń awaryjnych w instalacjach procesowych
4.2. Ilościowe wskaźniki ryzyka indywidualnego i grupowego
4.3. Wskaźniki szkód i wykorzystanie zasady ALARP
4.4. Metryki retrospektywne i predykcyjne
4.5. Ogólne zasady definiowania miar ryzyka
4.6. Ćwiczenie 2: Propozycja nowych miar ryzyka (różnego typu) dla wybranej instalacji lub procesu, przy którym pracują uczestnicy (praca indywidualna).

5. Uwzględnienie ryzyka w procesach decyzyjnych
5.1. Ogólny schemat procesów decyzyjnych uwzględniających ryzyko
5.2. Identyfikacja i ważenie czynników ryzyka wpływających na decyzję
5.3. Ocena wpływu poszczególnych czynników ryzyka na decyzję
5.4. Tworzenie i kwantyfikacja drzewa/diagramu decyzyjnego
5.5. Analiza niepewności i wrażliwości diagramów decyzyjnych
5.6. Ćwiczenie 3: Propozycja wdrożenia zintegrowanego procesu decyzyjnego uwzględniającego różne rodzaje ryzyka do wybranego problemu z jakim uczestnicy mieli/mają do czynienia w pracy zawodowej (praca w grupach).

Plan godzinowy

Pierwszy dzień warsztatu (12 grudnia 2018):

10.00 - 11.30 - Sesja 1
11.30 - 11.45 - przerwa na kawę
11.45 - 13.15 - Sesja 2 
13.15 - 14.00 - przerwa na obiad
14.00 - 15.30 - Sesja 3
15.30 - 15.45 - przerwa na kawę
15.45 - 17.00 - Sesja 4

Drugi dzień warsztatu (13 grudnia 2018)

09.00 - 10.30 - Sesja 1
10.30 - 10.45 - przerwa na kawę
10.45 - 12.30 - Sesja 2 
12.30 - 13.15 - przerwa na obiad
13.15 - 14.45 - Sesja 3
14.45 - 15.00 - przerwa na kawę
15.00 - 16.00 - Sesja 4

 

Prelegenci

dr inż. Karol Kowal

Pracownik naukowy Departamentu Badań Układów Złożonych NCBJ w Świerku, doktor nauk technicznych Politechniki Lubelskiej, absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Staż zawodowy odbył w General Electric w Stanach Zjednoczonych. Przez ponad 5 lat był specjalistą w Centrum Analiz Zagrożeń MANHAZ. Pracował też w PGE EJ 1 Sp. z o.o. i ELBIS Sp. z o.o. jako specjalista ds. zagrożeń zewnętrznych, przy planowaniu procesu inwestycyjnego dla pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Prowadził wykłady nt. probabilistycznych metod analiz niezawodności i bezpieczeństwa złożonych systemów technologicznych na Uniwersytecie Łódzkim. Posiada bogate międzynarodowe doświadczenie w zakresie analiz i zarządzania ryzykiem związanym z eksploatacją obiektów przemysłowych. Brał udział w międzynarodowych projektach badawczych w tym zakresie, jest też współautorem kilkunastu publikacji naukowych oraz kilku specjalistycznych raportów dot. analiz ryzyka dla obiektów jądrowych. Wielokrotnie uczestniczył w warsztatach i szkoleniach Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, Amerykańskiej Komisji Dozoru Jądrowego oraz Electric Power Research Institute. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego oraz Polskiego Towarzystwa Bezpieczeństwa i Niezawodności.

Warunki udziału

Koszt udziału: 2 500 PLN + VAT

Koszt zawiera udział jednej osoby w warsztacie zgodnie ze zgłoszeniem, materiały, certyfikat i catering. Warunkiem uczestnictwa jest odesłanie na adres a.kraszewska@personalities.pl skanu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub przesłanie wypełnionego formularza na witrynie www.personalities.pl oraz wpłata w terminie 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lecz nie później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu. Ewentualną rezygnację z udziału należy przesłać na adres a.kraszewska@personalities.pl. W przypadku rezygnacji później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu pobrana zostanie opłata w wysokości 100% opłaty za udział. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztacie powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Wpłat należy dokonywać na konto: IDEA Bank S.A. 04 1950 0001 2006 0020 2383 0001. W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko uczestnika. Przesłane zgłoszenie jest jednoznaczne z zawarciem wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a firmą Personalities Katarzyna Łasak; oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgłoszonych uczestników w celach promocji i marketingu. Wyrażający zgodę na przetwarzanie danych mają prawo kontroli i weryfikacji przetwarzania danych, które ich dotyczą oraz do odwołania udzielonej zgody.