konferencja

Fuzje i przejęcia jako sposób ekspansji zagranicznej

18 października 2018 | Warszawa

pobierz plik ics

Spis treści

Formularz zgłoszeniowy- usuń + dodaj uczestnika

Zgłoszeni uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych firmy Personalities zgodnie z obowiązującą Ustawą z dn. 29.08.1997 r. (Dz. U . z dn. 29.10.1997 r.) o ochronie danych osobowych.


Partnerzy

Polska gospodarka stoi obecnie w obliczu przemian strukturalnych związanych m.in. z ograniczeniem dotychczasowej przewagi konkurencyjnej jaką była tania siła robocza. Dodatkowo, obecność na rynku krajowym podmiotów o globalnej skali działalności oraz ich silna pozycja na rynkach zagranicznych wymusza zwiększanie konkurencyjności krajowych przedsiębiorstw. W obliczu postępującej globalizacji tendencja ograniczenia istniejących przewag konkurencyjnych polskich przedsiębiorstw może przyczynić się do osłabienia ich pozycji na rynku krajowym oraz rynkach zagranicznych.

Polskie przedsiębiorstwa w celu konkurowania z podmiotami działającymi w skali globalnej powinny systematycznie zwiększać skalę prowadzonej działalności. Wzrost organiczny na rynkach zagranicznych jest czasochłonny więc alternatywą ścieżką rozwoju może być konsolidacja zagranicznych przedsiębiorstw. W dynamicznie zmieniającym się otoczeniu biznesowy strategia wzrostu organicznego przestaje być wystarczająca do utrzymania pozycji rynkowej i rozwoju przedsiębiorstwa. W związku z postępującymi procesami globalizacyjnymi żaden z podmiotów działającej w danej branży nie może pozostawać obojętnym i ignorować zjawiska konsolidacji. Ignorowanie procesów konsolidacyjnych może spowodować utratę przewagi konkurencyjnej, a w długim okresie prowadzić do wyparcia danego podmiotu z rynku lub do utraty szans rynkowych. Podmiot który lekceważy procesy konsolidacyjne i ma umiarkowane tempo wzrostu organicznego w pewnym momencie znajdzie się w sytuacji, w której skala jego działalności jest zbyt mała do efektywnego konkurowania z globalnymi graczami działającymi w danym sektorze. W efekcie może doprowadzić to do utraty dotychczasowej pozycji konkurencyjnej i spadku wartości pozostającej w rękach właścicieli spółki.

Krajowe przedsiębiorstwa coraz częściej postrzegają rozwój poprzez akwizycje zagraniczne jako szansę na zwiększenie skali, pozyskanie dostępu do nowych klientów, pozyskanie rozpoznawalnej marki oraz dostępu do nowej technologii. W obecnym otoczeniu biznesowym przewagi te będą kluczowe w celu skutecznego konkurowania z podmiotami zagranicznymi oraz utrzymanie pozycji na rynku krajowym.

Zapraszamy do udziału w konferencji podczas której eksperci przedstawią kompleksowo najistotniejsze aspekty akwizycji za granicą. Tematy te podejmą z praktycznego punktu widzenia, w oparciu o doświadczenia zatem spotkanie to będzie cenną okazją do nabycia, uzupełnienia czy usystematyzowania wiedzy na temat międzynarodowych fuzji i przejęć i z pewnością pomoże podjąć trafne decyzje biznesowe. 

 

Program

10.00 – 11.00 Budowanie czy przejmowanie? Czy fuzje i przejęcie są efektywną formą ekspansji zagranicznej? 
Prowadzenie: Rafał Tuzimek / Jan Gaj (Navigator Capital Group) 

 •  budowanie pozycji przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych
 •  przejęcia zagraniczne jako strategia rozwoju biznesu na rynkach zagranicznych
 •  ryzyka związane z akwizycjami na rynkach zagranicznych 
 •  zagraniczne kierunki akwizycyjne polskich przedsiębiorstw 
 •  trendy na polskim rynku fuzji i przejęć 
 
10.30 – 12.00 Jak efektywnie przeprowadzić transakcję zagraniczną? Praktyczne aspekty zagranicznych procesów akwizycyjnych. 
Prowadzenie: Rafał Tuzimek (Navigator Capital Group)

 •  identyfikacja celów akwizycyjnych 
 •  analiza opłacalności nabycia przedsiębiorstw 
 •  wycena celów inwestycyjnych 
 •  znaczenie procesu due diligence 
 •  składanie ofert wiążących
 •  negocjacje warunków transakcji
 •  finalizacja transakcji
 •  rola doradców w procesie transakcyjnym
 
12.00 – 12.15 – przerwa na kawę
 
12.15 – 13.45 Jak zapewnić bezpieczeństwo prawne i podatkowe transakcji na rynku zagranicznym? 
Prowadzenie: Robert Niczyporuk / Joanna Wierzejska (Kancelaria DZP)

 •  Koordynacja zagranicznego procesu transakcyjnego 
 •  Ustalenie założeń transakcji: list intencyjny, term sheet, umowa o zachowaniu poufności
 •  Badanie due diligence
 •  Przygotowanie struktury transakcji: zapewnienia stron, typowe klauzule umowne  
 •  Zabezpieczenie interesów: znaczenie umów wspólników, umów inwestycyjnych 
 •  Finansowanie transakcji zagranicznych z perspektywy prawnej i podatkowej; problematyka obcego prawa i zwyczajów
 
13.45 – 14.30 – przerwa na obiad
 
14.30 – 15.30 Jak sfinansować akwizycję zagraniczną? Studium przypadku zagranicznych procesów akwizycyjnych. 
Prowadzenie: Rafał Tuzimek / Jan Gaj (Navigator Capital Group) 

 •  czynniki determinujące wybór danej struktury transakcji 
 •  metody opłacenia ceny nabycia
 •  stosowane w praktyce konstrukcje zapłaty ceny nabycia 
 •  źródła finansowania ceny nabycia
 •  case study – finansowania akwizycji zagranicznych przez polskie przedsiębiorstwa 
 
15.30 – 15.45 przerwa na kawę
 
15.45 – 17.00 - Jak skutecznie przeprowadzić integrację poakwizycyjną przedsiębiorstw? 
Prowadzenie: Jakub Vogtt (Navigator Capital Group)

 •  znaczenie integracji poakwizycyjnej 
 •  obszary działalności wymagające integracji  
 •  przebieg procesu integracji  
 •  wdrożenie strategii 
 •  czynniki determinujące sukces procesu integracji 

Prelegenci

Jan GajJan Gaj (Navigator Capital Group)

posiada doświadczenie zawodowe zdobyte podczas realizacji projektów IPO, SPO, fuzji i przejęć, wyceny przedsiębiorstw oraz procesów reorganziacyjnych. Doradzał klientom z branży handlu detalicznego, FMCG, deweloperskiej, budowlanej, medycznej oraz przemysłowej. Wcześniejsze doświadczenia zawodowe zdobywał w firmie doradczej Acropolis Advisory. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, kierunków Finanse i Rachunkowość oraz Ekonomia (specjalizacja: Inwestycje Kapitałowe). Makler Papierów Wartościowych z czynnością do doradztwa inwestycyjnego, nr licencji 2743. Certyfikowany Doradca w Alternatywnym Systemie Obrotu nr 4/2016.

 

Robert NiczyporukRobert Niczyporuk (Kancelaria DZP)

jest specjalistą w zakresie transakcji fuzji i przejęć, polskich i zagranicznych przedsiębiorców. Doradza wielu firmom i grupom kapitałowym w projektach restrukturyzacyjnych (połączenia, w tym transgraniczne, przekształcenia, podziały, transakcje dotyczące majątku przedsiębiorców (przedsiębiorstw). Jest ekspertem w dziedzinie prawa spółek, w tym organów władz, i odpowiedzialności zarządu i rady nadzorczej w spółkach prawa handlowego, działalności holdingów. Doradza również w procesach prywatyzacyjnych, przy publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz wierzytelnościami, a także domom maklerskim. Specjalizuje się w zakresie spraw korporacyjnych, w tym sporów korporacyjnych. Jest autorem wielu publikacji dotyczących prawa spółek i działalności gospodarczej, prawa i postępowania cywilnego, upadłości, prawa antymonopolowego i nieuczciwej konkurencji, publicznego obrotu papierami wartościowymi.

 

Rafał TuzimekRafał Tuzimek (Navigator Capital Group)

posiada doświadczenie zawodowe w zakresie doradztwa finansowego i strategicznego. W kręgu jego zainteresowań naukowych oraz ekspertyzy zawodowej leżą zagadnienia związane z rynkami kapitałowymi i finansowaniem rozwoju strategicznego spółek. Doradzał przy wprowadzaniu spółek na giełdę papierów wartościowych (IPO), fuzjach spółek giełdowych, przy transkacach kupna/sprzedaży na rynku niepublicznym oraz prywatyzacjach, a także kierował komleksowymi programami restrukturyzacyjnymi w wielu sektorach. Pracował w Domu Inwestycyjnym Ipopema S.A. na stanowisku Dyrektora ds. Transakcji Kapitałowych, a także w Credit Lyonnais i Arthur Andersen. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej i IESE Business School - University of Navarra. Doktoryzował się w 2000 r. w Szkole Głównej Handlowej, gdzie prowadzi wykłady i szkolenia w zakresie corporate finance. W 2014 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego. Członek Rad Nadzorczych spółek notowanych na GPW.

 

Jakub VogttJakub Vogtt (Navigator Capital Group)

menedżer z certyfikatem PMI PMP, posiadający blisko dwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu i nadzorowaniu zmian biznesowych w przedsiębiorstwach branż infrastrukturalnych. Do obszarów jego ekspertyzy należą opracowywanie kompleksowych strategii przedsiębiorstwa skierowanych na wzrost jego wartości oraz doradztwo wdrożeniowe. Wcześniejsze doświadczenie zawodowe zdobywał w Arthur Andersen, Deloitte, czy Accreo Taxand. Absolwent Master of Business Administration w Szkole Głównej Handlowej. Członek Association for Project Management.

 

Joanna Wierzejska Joanna Wierzejska (Kancelaria DZP)

posiada szerokie doświadczenie w kompleksowej obsłudze podatkowej klientów z różnych sektorów działających w Polsce w sprawach związanych z fuzjami i przejęciami oraz wyborem efektywnej podatkowo struktury prowadzenia działalności, inwestowania i przeprowadzania transakcji. Doradzała w kilkunastu procesach restrukturyzacyjnych, prywatyzacjach oraz kilkudziesięciu połączeniach. W realizowanych projektach koncentruje się na dostosowaniu do potrzeb klienta optymalnych rozwiązań w zakresie podatków dochodowych (CIT, PIT). Posiada duże doświadczenie w zakresie doradztwa podmiotom zarówno z sektora Private Equity, jak i inwestorów branżowych. Była zaangażowana w badania podatkowe typu due diligence, opracowanie podatkowo efektywnych struktur nabycia i momentu wyjścia z inwestycji, refinansowania transakcji oraz aktualizacji wyceny aktywów. Pani Joanna jest licencjonowanym doradcą podatkowym z 20-letnim doświadczeniem zdobytym w PricewaterhouseCoopers oraz DZP. Od 2010 r. kieruje zespołem Praktyki Podatkowej DZP.

Warunki udziału

Koszt udziału:

 • Pierwszy zgłoszony uczestnik: 950 PLN + 23% VAT
 • Drugi i kolejny uczestnik z firmy, uczestnik poprzednich warsztatów Personalities: 10% zniżki (zniżki nie łączą się)

Koszt zawiera udział jednej osoby w konferencji zgodnie ze zgłoszeniem, materiały, certyfikat i catering. Warunkiem uczestnictwa jest odesłanie na adres a.kraszewska@personalities.pl skanu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub przesłanie wypełnionego formularza na witrynie www.personalities.pl oraz wpłata w terminie 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lecz nie później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem konferencji. Ewentualną rezygnację z udziału należy przesłać na adres a.kraszewska@personalities.pl. W przypadku rezygnacji później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu pobrana zostanie opłata w wysokości 100% opłaty za udział. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Wpłat należy dokonywać na konto: IDEA Bank S.A. 04 1950 0001 2006 0020 2383 0001. W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko uczestnika. Przesłane zgłoszenie jest jednoznaczne z zawarciem wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a firmą Personalities Katarzyna Łasak; oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgłoszonych uczestników w celach promocji i marketingu. Wyrażający zgodę na przetwarzanie danych mają prawo kontroli i weryfikacji przetwarzania danych, które ich dotyczą oraz do odwołania udzielonej zgody.