konferencja

Fuzje i przejęcia jako sposób ekspansji zagranicznej

18 października 2018 | Mercure Warszawa Centrum, ul. Złota 42

pobierz plik ics

Spis treści

Udział w konferencji może być zaliczony jako element obligatoryjnego doskonalenia zawodowego radców prawnych. Czas trwania konferencji: 8 godzin szkoleniowych (1 godzina szkoleniowa = 45 minut)

Formularz zgłoszeniowy- usuń + dodaj uczestnika

Przesyłając niniejszy formularz zgłoszone osoby wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych w nim danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym udziału w wydarzeniu, w którym udział zgłaszają.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym jest firma Personalities Katarzyna Łasak z siedzibą przy Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa
 2. dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są w celu organizacji, administracyjnej obsługi i przebiegu warsztatów i konferencji organizowanych przez firmę Personalities Katarzyna Łasak w tym sporządzenia listy uczestników oraz przekazywania informacji organizacyjnych na podstawie dobrowolnej zgody uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 3. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 4. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa UODO, gdy uzna , że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 5. udostępnione dane nie będą profilowane,
 6. udostępnione dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych;
 7. podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konferencji.


Partnerzy

Polska gospodarka stoi obecnie w obliczu przemian strukturalnych związanych m.in. z ograniczeniem dotychczasowej przewagi konkurencyjnej jaką była tania siła robocza. Dodatkowo, obecność na rynku krajowym podmiotów o globalnej skali działalności oraz ich silna pozycja na rynkach zagranicznych wymusza zwiększanie konkurencyjności krajowych przedsiębiorstw. W obliczu postępującej globalizacji tendencja ograniczenia istniejących przewag konkurencyjnych polskich przedsiębiorstw może przyczynić się do osłabienia ich pozycji na rynku krajowym oraz rynkach zagranicznych.

Polskie przedsiębiorstwa w celu konkurowania z podmiotami działającymi w skali globalnej powinny systematycznie zwiększać skalę prowadzonej działalności. Wzrost organiczny na rynkach zagranicznych jest czasochłonny więc alternatywą ścieżką rozwoju może być konsolidacja zagranicznych przedsiębiorstw. W dynamicznie zmieniającym się otoczeniu biznesowy strategia wzrostu organicznego przestaje być wystarczająca do utrzymania pozycji rynkowej i rozwoju przedsiębiorstwa. W związku z postępującymi procesami globalizacyjnymi żaden z podmiotów działającej w danej branży nie może pozostawać obojętnym i ignorować zjawiska konsolidacji. Ignorowanie procesów konsolidacyjnych może spowodować utratę przewagi konkurencyjnej, a w długim okresie prowadzić do wyparcia danego podmiotu z rynku lub do utraty szans rynkowych. Podmiot który lekceważy procesy konsolidacyjne i ma umiarkowane tempo wzrostu organicznego w pewnym momencie znajdzie się w sytuacji, w której skala jego działalności jest zbyt mała do efektywnego konkurowania z globalnymi graczami działającymi w danym sektorze. W efekcie może doprowadzić to do utraty dotychczasowej pozycji konkurencyjnej i spadku wartości pozostającej w rękach właścicieli spółki.

Krajowe przedsiębiorstwa coraz częściej postrzegają rozwój poprzez akwizycje zagraniczne jako szansę na zwiększenie skali, pozyskanie dostępu do nowych klientów, pozyskanie rozpoznawalnej marki oraz dostępu do nowej technologii. W obecnym otoczeniu biznesowym przewagi te będą kluczowe w celu skutecznego konkurowania z podmiotami zagranicznymi oraz utrzymanie pozycji na rynku krajowym.

Zapraszamy do udziału w konferencji podczas której eksperci przedstawią kompleksowo najistotniejsze aspekty akwizycji za granicą. Tematy te podejmą z praktycznego punktu widzenia, w oparciu o doświadczenia zatem spotkanie to będzie cenną okazją do nabycia, uzupełnienia czy usystematyzowania wiedzy na temat międzynarodowych fuzji i przejęć i z pewnością pomoże podjąć trafne decyzje biznesowe. 

 

Program

10.00 – 11.00 Budowanie czy przejmowanie? Czy fuzje i przejęcie są efektywną formą ekspansji zagranicznej? 

Prowadzenie: Rafał Tuzimek / Jan Gaj, Navigator Capital Group 

 •  budowanie pozycji przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych
 •  przejęcia zagraniczne jako strategia rozwoju biznesu na rynkach zagranicznych
 •  ryzyka związane z akwizycjami na rynkach zagranicznych 
 •  zagraniczne kierunki akwizycyjne polskich przedsiębiorstw 
 •  trendy na polskim rynku fuzji i przejęć 
 
11.00 – 12.00 Jak efektywnie przeprowadzić transakcję zagraniczną? Praktyczne aspekty zagranicznych procesów akwizycyjnych. 
 
Prowadzenie: Rafał Tuzimek, Navigator Capital Group

 •  identyfikacja celów akwizycyjnych 
 •  analiza opłacalności nabycia przedsiębiorstw 
 •  wycena celów inwestycyjnych 
 •  znaczenie procesu due diligence 
 •  składanie ofert wiążących
 •  negocjacje warunków transakcji
 •  finalizacja transakcji
 •  rola doradców w procesie transakcyjnym
 
12.00 – 12.15 – przerwa na kawę
 
12.15 – 13.00 Ekspansja zagraniczna - szanse oraz zagrożenia podatkowe. 
 
Prowadzenie: Michał Zdyb, dyrektor Działu Podatkowego w KR Group

 • czy możliwa jest bezpodatkowa ekspansja zagraniczna?
 • fuzje i przejęcia a prawo podatkowe Unii Europejskiej i umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania;
 • sukcesja podatkowa;
 • rozliczanie strat podmiotu przejmowanego.
 • koordynacja zagranicznego procesu transakcyjnego 

  13.00 - 13.45 Prawne bezpieczeństwo transakcji M&A
 
Prowadzenie: Mirosław Fiałek, Zbigniew Mrowiec, Kancelaria Mrowiec Fiałek

 •  Ustalenie założeń transakcji: list intencyjny, term sheet, umowa o zachowaniu poufności
 •  Badanie due diligence
 •  Przygotowanie struktury transakcji: zapewnienia stron, typowe klauzule umowne  
 •  Zabezpieczenie interesów: znaczenie umów wspólników, umów inwestycyjnych 
 •  Finansowanie transakcji zagranicznych z perspektywy prawnej; problematyka obcego prawa i zwyczajów
 
13.45 – 14.30 – przerwa na obiad
 
14.30 – 15.30 Jak sfinansować akwizycję zagraniczną? Studium przypadku zagranicznych procesów akwizycyjnych. 
Prowadzenie: Rafał Tuzimek / Jan Gaj, Navigator Capital Group 

 •  czynniki determinujące wybór danej struktury transakcji 
 •  metody opłacenia ceny nabycia
 •  stosowane w praktyce konstrukcje zapłaty ceny nabycia 
 •  źródła finansowania ceny nabycia
 •  case study – finansowania akwizycji zagranicznych przez polskie przedsiębiorstwa 
 
15.30 – 15.45 przerwa na kawę
 
15.45 – 17.00 - Jak skutecznie przeprowadzić integrację poakwizycyjną przedsiębiorstw? 
 
Prowadzenie: Jakub Vogtt, Navigator Capital Group

 •  znaczenie integracji poakwizycyjnej 
 •  obszary działalności wymagające integracji  
 •  przebieg procesu integracji  
 •  wdrożenie strategii 
 •  czynniki determinujące sukces procesu integracji 

Prelegenci

Mirosław Fiałek,
założyciel i partner kancelarii prawnej Mrowiec Fiałek i Wspólnicy, radca prawny

Posiada 15-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym na rzecz podmiotów gospodarczych, zarówno w zakresie doradztwa transakcyjnego, jak również bieżącej obsługi prawnej. Specjalizuje się w doradztwie transakcyjnym dla funduszy Private Equity/Venture Capital oraz innych przedsiębiorców, w szczególności w strukturyzacji i zarządzaniu transakcjami, prowadzeniu projektów due diligence, sporządzaniu umów i zarządzaniu procesem negocjacji. Wspiera również bieżące działania funduszy PE/VC oraz ich spółek portfelowych. Dysponuje obszerną wiedzą i praktyką w obsłudze korporacyjnej, w tym tworzeniu i likwidacji spółek, sporządzaniu umów i opinii prawnych oraz rozstrzyganiu sporów. Uczestniczył w transakcjach o dużym stopniu innowacyjności i skomplikowania, doradzając największym spółkom z rynku mediów i telekomunikacji w Polsce. Doradzał wielu funduszom private equity w przeprowadzanych transakcjach.Jest ekspertem w dziedzinie transakcji na rynku mediów i telekomunikacji doradzając największym spółkom z tego sektora.

 

Jan Gaj
Navigator Capital Group

posiada doświadczenie zawodowe zdobyte podczas realizacji projektów IPO, SPO, fuzji i przejęć, wyceny przedsiębiorstw oraz procesów reorganziacyjnych. Doradzał klientom z branży handlu detalicznego, FMCG, deweloperskiej, budowlanej, medycznej oraz przemysłowej. Wcześniejsze doświadczenia zawodowe zdobywał w firmie doradczej Acropolis Advisory. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, kierunków Finanse i Rachunkowość oraz Ekonomia (specjalizacja: Inwestycje Kapitałowe). Makler Papierów Wartościowych z czynnością do doradztwa inwestycyjnego, nr licencji 2743. Certyfikowany Doradca w Alternatywnym Systemie Obrotu nr 4/2016.

Zbigniew Mrowiec
założyciel i partner kancelarii prawnej Mrowiec Fiałek i Wspólnicy, radca prawny

posiada ponad 24 letnie doświadczenie w doradztwie prawnym na rzecz podmiotów gospodarczych, w zakresie doradztwa transakcyjnego, jak również bieżącej obsługi prawnej oraz w administracji państwowej. Dysponuje bogatym doświadczeniem w dziedzinie rynków kapitałowych, w tym złożonych transakcji o dużym stopniu innowacyjności i skomplikowania. Posiada szeroką wiedzę na temat regulacyjnych aspektów obrotu papierami wartościowymi. Specjalizuje się w transakcjach na rynkach kapitałowych, w tym nabyciach spółek publicznych, ofertach publicznych oraz emisjach dłużnych i udziałowych papierów wartościowych na rynku polskim i rynkach zagranicznych. Zbigniew Mrowiec jest pionierem w dziedzinie transakcji giełdowych na polskim rynku. Doradzał przy wielu precedensowych transakcjach, takich jak:
pierwsze przejęcie spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW)
pierwsze wrogie przejęcie
pierwsze wycofanie akcji spółki z obrotu giełdowego
pierwsze równoległe notowanie papierów wartościowych emitenta zagranicznego na GPW
czwarta na terenie UE emisja akcji, w której właściwy dla spółki i organ nadzoru (cypryjska SEC) przekazał uprawnienia do zatwierdzenia prospektu emisyjnego organowi nadzoru właściwemu ze względu na miejsce oferty publicznej i giełdę prowadzącą obrót akcjami spółki (polska KNF)
Jest współtwórcą regulacji polskiego rynku kapitałowego. Członek pierwszego zespołu Urzędu Komisji Papierów Wartościowych. Jako Zastępca Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (2004 –2005) kierował pracami nad nowelizacją regulacji rynku kapitałowego w Polsce, która miała na celu usprawnienie nadzoru oraz liberalizację i zwiększenie przejrzystości rynku. Jest współautorem:
ustawy o funduszach inwestycyjnych
ustawy o obligacjach
pakietu trzech ustaw oraz aktów wykonawczych, regulujących obecnie funkcjonowanie polskiego rynku kapitałowego
Doradzał największym zagranicznym i polskim bankom inwestycyjnym. Brał udział w największych transakcjach na polskim rynku kapitałowym. Zbigniew Mrowiec zdobył godną pozazdroszczenia reputację dzięki swoim umiejętnościom w zakresie rynków kapitałowych i jest bardzo polecany zarówno przez klientów jak i innych prawników. Jednoznacznie uznawany za jednego z wiodących prawników w zakresie rynków kapitałowych w Polsce.

 

Rafał TuzimekRafał Tuzimek
Navigator Capital Group

posiada doświadczenie zawodowe w zakresie doradztwa finansowego i strategicznego. W kręgu jego zainteresowań naukowych oraz ekspertyzy zawodowej leżą zagadnienia związane z rynkami kapitałowymi i finansowaniem rozwoju strategicznego spółek. Doradzał przy wprowadzaniu spółek na giełdę papierów wartościowych (IPO), fuzjach spółek giełdowych, przy transkacach kupna/sprzedaży na rynku niepublicznym oraz prywatyzacjach, a także kierował komleksowymi programami restrukturyzacyjnymi w wielu sektorach. Pracował w Domu Inwestycyjnym Ipopema S.A. na stanowisku Dyrektora ds. Transakcji Kapitałowych, a także w Credit Lyonnais i Arthur Andersen. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej i IESE Business School - University of Navarra. Doktoryzował się w 2000 r. w Szkole Głównej Handlowej, gdzie prowadzi wykłady i szkolenia w zakresie corporate finance. W 2014 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego. Członek Rad Nadzorczych spółek notowanych na GPW.

 

Jakub VogttJakub Vogtt
Navigator Capital Group

menedżer z certyfikatem PMI PMP, posiadający blisko dwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu i nadzorowaniu zmian biznesowych w przedsiębiorstwach branż infrastrukturalnych. Do obszarów jego ekspertyzy należą opracowywanie kompleksowych strategii przedsiębiorstwa skierowanych na wzrost jego wartości oraz doradztwo wdrożeniowe. Wcześniejsze doświadczenie zawodowe zdobywał w Arthur Andersen, Deloitte, czy Accreo Taxand. Absolwent Master of Business Administration w Szkole Głównej Handlowej. Członek Association for Project Management.

Michał Zdyb – doradca podatkowy, dyrektor Działu Podatkowego w KR GROUP

Ponad 14-letnie doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w firmach konsultingowych z tzw. Wielkiej Czwórki, w dedykowanych zespołach świadczących usługi doradcze m.in. dla branży medycznej oraz edukacyjnej. Uczestniczył w wielu projektach, które obejmowały m.in. wdrożenie efektywnych podatkowo struktur prowadzenia działalności gospodarczej, restrukturyzację działalności pod kątem optymalizacji podatkowej oraz optymalizację podatkową procesów dystrybucyjnych i promocyjnych. Posiada również bogate doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego dla podmiotów z sektora ochrony zdrowia oraz branży edukacyjnej. Obszarem jego szczególnego zainteresowania jest międzynarodowe prawo podatkowe. Michał jest autorem ponad stu publikacji podatkowych w prasie fachowej (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Przegląd Podatkowy, Prawo i Podatki), w tym dwóch książek wydanych przez wydawnictwo Difin: Międzynarodowe Prawo Podatkowe oraz Oddziały i przedstawicielstwa podmiotów zagranicznych w Polsce. Michał jest doświadczonym trenerem z zakresu prawa podatkowego oraz wykładowcą akademickim (m.in. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Aktualnie przygotowuje rozprawę doktorską na temat dysfunkcyjności umów o unikaniu podwójnego opodatkowania na tle zjawiska treaty shopping.

 

 

Warunki udziału

Koszt udziału:

 • Pierwszy zgłoszony uczestnik: 950 PLN + 23% VAT
 • Drugi i kolejny uczestnik z firmy, uczestnik poprzednich warsztatów Personalities: 10% zniżki (zniżki nie łączą się)

Koszt zawiera udział jednej osoby w konferencji zgodnie ze zgłoszeniem, materiały, certyfikat i catering. Warunkiem uczestnictwa jest odesłanie na adres a.kraszewska@personalities.pl skanu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub przesłanie wypełnionego formularza na witrynie www.personalities.pl oraz wpłata w terminie 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lecz nie później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem konferencji. Ewentualną rezygnację z udziału należy przesłać na adres a.kraszewska@personalities.pl. W przypadku rezygnacji później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu pobrana zostanie opłata w wysokości 100% opłaty za udział. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Wpłat należy dokonywać na konto: IDEA Bank S.A. 04 1950 0001 2006 0020 2383 0001. W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko uczestnika. Przesłane zgłoszenie jest jednoznaczne z zawarciem wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a firmą Personalities Katarzyna Łasak; oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgłoszonych uczestników w celach promocji i marketingu. Wyrażający zgodę na przetwarzanie danych mają prawo kontroli i weryfikacji przetwarzania danych, które ich dotyczą oraz do odwołania udzielonej zgody.