warsztat

Obligacje z punktu widzenia emitenta

7 marca 2018 | Mercure Warszawa Centrum, ul. Złota 48/54

pobierz plik ics

Spis treści

Formularz zgłoszeniowy- usuń + dodaj uczestnika

Przesyłając niniejszy formularz zgłoszone osoby wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych w nim danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym udziału w wydarzeniu, w którym udział zgłaszają.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym jest firma Personalities Katarzyna Łasak z siedzibą przy Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa
 2. dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są w celu organizacji, administracyjnej obsługi i przebiegu warsztatów i konferencji organizowanych przez firmę Personalities Katarzyna Łasak w tym sporządzenia listy uczestników oraz przekazywania informacji organizacyjnych na podstawie dobrowolnej zgody uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 3. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 4. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa UODO, gdy uzna , że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 5. udostępnione dane nie będą profilowane,
 6. udostępnione dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych;
 7. podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konferencji.


Plik PDF

Partnerzy

Do udziału w warsztacie zapraszamy w pierwszej kolejności firmy rozważające emisję obligacji jak i emitentów, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę nt. całego procesu z pierwszej ręki! Prelegentami są wybitni eksperci z ogromnym doświadczeniem związanym z obligacjami

przygotowanie | emisja | obsługa | wykup

Program

10.00 – 10.30 Dlaczego obligacje

 • cel emisji w rozumieniu ustawy o obligacjach i w rozumieniu emitenta
 • cel emisji obligacji krótkoterminowy i długoterminowy
 • kiedy spółce opłaca się emitować obligacje
 • rodzaje obligacji ze względu na cele emisji
 • jednorazowe wypożyczenie kapitału
 • stały element finansowania działalności
 •  rodzaje obligacji specjalnych
  • obligacje zamienne na akcje
  • obligacje z prawem pierwszeństwa
  • obligacje przychodowe

10.30 – 12.00 Kto decyduje o parametrach i warunkach emisji obligacji - rola emitenta, oferującego i doradców

 • najważniejsze parametry obligacji – charakterystyka.
 • Obligacje a inne źródła finansowania-
 • miary sukcesu emisji obligacji
 • partnerzy emisji - emitent, oferujący, doradcy i inwestorzy.
 • kowenanty, zabezpieczenia.
 • koszt przeprowadzenia emisji obligacji
 • procedura emisji,

12.00 – 12.15 – przerwa na kawę

12.15 – 12.45 Emisja publiczna czy niepubliczna? Obligacje wprowadzone do obrotu na rynku zorganizowanym, czy poza rynkiem zorganizowanym?

 • specyfika możliwych rodzajów ofert (oferta prywatna, oferta publiczna bez prospektu i memorandum, oferta publiczna z memorandum i oferta publiczna z prospektem)
 • czy obligacje oferowane w drodze oferty publicznej muszą być wprowadzone do obrotu na rynku zorganizowanym?
 • czy obligacje wprowadzane do obrotu na rynku zorganizowanym muszą być oferowane w drodze oferty publicznej?

12.45 – 13.45 Catalyst – czyli zorganizowane rynki dłużnych papierów wartościowych

 • rynek detaliczny a rynek hurtowy
 • rynek regulowany a alternatywny system obrotu
 • GPW a BondSpot
 • procedura wprowadzenia obligacji do obrotu na rynek/rynki Catalyst
 • Obowiązki emitenta w trakcie trwania obligacji   
  • przepływy finansowe emitenta a przepływy finansowe obligatariuszy
  • tabele odsetkowe.
  • Obowiązki informacyjne i MAR - zarys

13.45 – 14.30 – przerwa na obiad

14.30 – 15.30 Standard obligacji rekomendowany przez GPW jako punkt odniesienia do rozważań nad parametrami emisji obligacji.

 • wartość nominalna jednej obligacji
 • długość okresów odsetkowych
 • sposób ustalania kuponu odsetkowego
 • data ustalenia praw do odsetek/wykupu
 • data wypłaty odsetek
 • data wykupu obligacji

15.30 – 15.45 przerwa na kawę

15.45 – 17.00 Obligacje na Catalyst sukcesy i potknięcia

 • Wielkość środków pozyskanych w drodze emisji obligacji notowanych na Catalyst
 • Historyczne stopy procentowe, WIBOR, inflacja, marże.
 • Zawieszenie notowań z powodu nieprzekazania tabel odsetkowych, nieprzekazanie kwot odsetek
 • Defaulty – niewykupienie obligacji przez emitentów.

Prelegenci


Agnieszka Gontarek

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW i podyplomowych studiów z zakresu rachunkowości. Słuchaczka International Institute for Securities Market Development w Waszyngtonie, ICAN Institute, licznych szkoleń i kursów z zakresu prawa rynku kapitałowego. Współautorka komentarza do ustawy o ofercie publicznej. Posiada wieloletnie doświadczenie jako wykładowca prawa papierów wartościowych i regulacji unijnych, przede wszystkim z zakresu obowiązków informacyjnych emitentów i ich akcjonariuszy oraz corporate governance. Od blisko 20 lat związana z rynkiem kapitałowym. W styczniu 2008 roku objęła stanowisko dyrektora Działu Emitentów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Kieruje pracami Komitetu konsultacyjnego GPW ds. ładu korporacyjnego, który opracował „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2016”, przewodniczy Radzie Autoryzowanych Doradców. Były członek Rady Nadzorczej BondSpot SA (2013-2016). W latach 1998-2007 była pracownikiem urzędu Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, a następnie Komisji Nadzoru Finansowego, gdzie m.in. pełniła funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Nadzoru Obrotu. Prezes Zarządu w BondSpot S.A.

 

Krzysztof Dziubiński, CFA

Dyrektor Departamentu emisji obligacji w Navigator Capital Group oraz Członek Zarządu w Domu Maklerskim Navigator S.A. Uczestniczył w ponad 100 emisjach obligacji o łącznej wartości ponad 1,2 mld zł. Posiada wieloletnie doświadczenie na rynku kapitałowym zdobywane w: NWAI Dom Maklerski, AIP Seed Capital, Tar Heel Capital i Dom Maklerski PKO BP. Z rynkiem obligacji korporacyjnych związany od początku istnienia Catalyst. Uczestniczył również w przygotowaniu 7 spółek do IPO i przeprowadzeniu emisji ich akcji. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej (Finanse i rachunkowość) oraz Akademii Leona Koźmińskiego (Prawo). Posiadacz licencji maklera papierów wartościowych nr 2193, CFA Charterholder, Certyfikowany Doradca w ASO.

 

Mariusz Kanicki

Makler papierów wartościowych, bloger, konsultant, specjalista prezentacji danych liczbowych. Od 1994 roku związany z polskim rynkie kapitałowym. Doświadczenie zdobywał w domach maklerskich, firmach doradczych, Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych i spółkach giełdowych, pracując jako makler, specjalista, analityk i doradca zarządu. Publikował artykuły z zakresu obowiązków informacyjnych spółek giełdowych, relacji inwestorskich, edukacji finansowej, rynku kapitałowego i corporate governance.Wszystkie te doświadczenia, połączone ze stale rozwijanymi kompetencjami w obszarze komunikacji i nowych mediów, zostały zakumulowane w biznesowym projekcie INFOWYKRES - Komunikacja i Prezentacja Danych Finansowych. Szybko okazało się, że poza rynkiem kapitałowym, doskonałych wykresów potrzebują również inne środowiska. Chętnie dzieli się zdobytą, interdyscyplinarną wiedzą. Pod adresem mariuszkanicki.pl prowadzi blog Mój Giełdowy Punkt Widzenia. Motywem przewodnim blogu jest edukacja giełdowa, z akcentem na właścicieli papierów wartościowych i corporate governance. Wśród zainteresowań pozagiełdowych najchętniej wymienia dzieje inkwizycji.

Warunki udziału

Koszt udziału:

 • Pierwszy zgłoszony uczestnik: 1 500 PLN + 23% VAT
 • Drugi i kolejny uczestnik z firmy, uczestnik poprzednich warsztatów Personalities: 10% zniżki (zniżki nie łączą się)

Koszt zawiera udział jednej osoby w warsztacie zgodnie ze zgłoszeniem, materiały, certyfikat i catering. Warunkiem uczestnictwa jest odesłanie na adres a.kraszewska@personalities.pl skanu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub przesłanie wypełnionego formularza na witrynie www.personalities.pl oraz wpłata w terminie 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lecz nie później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu. Ewentualną rezygnację z udziału należy przesłać na adres a.kraszewska@personalities.pl. W przypadku rezygnacji później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu pobrana zostanie opłata w wysokości 100% opłaty za udział. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztacie powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Wpłat należy dokonywać na konto: 84 1300 0000 2016 9613 8000 0001 (Alior Bank). W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko uczestnika. Przesłane zgłoszenie jest jednoznaczne z zawarciem wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a firmą Personalities Katarzyna Łasak; oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgłoszonych uczestników w celach promocji i marketingu. Wyrażający zgodę na przetwarzanie danych mają prawo kontroli i weryfikacji przetwarzania danych, które ich dotyczą oraz do odwołania udzielonej zgody.