warsztat

Raportowanie schematów podatkowych (MDR)

26 lutego 2019 | Warszawa

pobierz plik ics

Spis treści

warsztat dostępny również w formule in-housezapytanie o warsztat w formule in-house:
warsztat Raportowanie schematów podatkowych (MDR)
Udział w warsztacie może być zaliczony jako element obligatoryjnego doskonalenia zawodowego radców prawnych. Czas trwania warsztatu: 8 godzin szkoleniowych (1 godzina szkoleniowa = 45 minut)

Formularz zgłoszeniowy- usuń + dodaj uczestnika

Przesyłając niniejszy formularz zgłoszone osoby wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych w nim danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym udziału w wydarzeniu, w którym udział zgłaszają.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym jest firma Personalities Katarzyna Łasak z siedzibą przy Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa
 2. dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są w celu organizacji, administracyjnej obsługi i przebiegu warsztatów i konferencji organizowanych przez firmę Personalities Katarzyna Łasak w tym sporządzenia listy uczestników oraz przekazywania informacji organizacyjnych na podstawie dobrowolnej zgody uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 3. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 4. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa UODO, gdy uzna , że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 5. udostępnione dane nie będą profilowane,
 6. udostępnione dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych;
 7. podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konferencji.


1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie nowe przepisy wynikające z nowelizacji Ordynacji podatkowej implementującej dyrektywę Rady (UE) 2016/1164.

Zmiany obejmują między innymi wprowadzenie obowiązku raportowania schematów podatkowych (Mandatory Disclosure Rule). Wiąże się to z szeregiem nowych obowiązków nałożonych na podmioty gospodarcze korzystające z usług m.in. doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych, instytucji finansowych lub wykonujące inne czynności mogące skutkować osiągnięciem korzyści podatkowych.

Nowe regulacje dotyczą więc zarówno podmiotów, które korzystają ze schematów podatkowych, jak i tzw. promotorów, którzy je tworzą (np. doradcę podatkowego, adwokata, radcę prawnego czy pracownika banku).

Powstaje zatem obowiązek przekazywania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o tzw. schematach podatkowych w ciągu 30 dni od następnego dnia po ich udostępnieniu, wdrożeniu lub wykonaniu pierwszej czynności związanej z ich wdrożeniem. 

Obowiązek raportowania będzie częściowo działał wstecz - raportowane będą także schematy, jeżeli pierwszej czynności związanej z ich wdrażaniem dokonano po 1.11.2018 (schematy krajowe) lub po 25.06.2019 (schematy zagraniczne) a informacje będą musiały być przekazane do końca czerwca 2019 r. (jeżeli raportującym będzie promotor) lub do końca września 2019 r. (jeżeli raportującym będzie korzystający).

Brak zgłoszenia lub inna niezgodność regulacjami w zakresie raportowania schematów podatkowych może wiązać się z karami pieniężnymi sięgającymi nawet 20 milionów złotych!

O sytuacjach, które będą podlegać raportowaniu, kryteriach, rolach w procesie powiemy podczas szkolenia, na której już dzisiaj Państwa zapraszamy. Poprowadzi je Hanna Szarpak, doświadczony doradca podatkowy.

Program

Warsztat odbędzie się w godzinach 10.00 - 17.00. W trakcie dwie przerwy kawowe po 15 minut. Przerwa obiadowa w godzinach 13.15 - 14.00

W programie omówione zostaną następujące zagadnienia:

 • Podstawy prawne – porównanie przepisów krajowych z dyrektywą
 • Promotor – adwokat, radca prawny, doradca podatkowy, pracownik banku lub innej instytucji finansowej, itp.
 • Wspomagający – biegły rewident, notariusz, księgowy, dyrektor finansowy, ich pracownik, itp. 
 • Obowiązek przekazywania informacji lub zawiadomień przez:
  • Promotora
  • Wspomagającego
  • Korzystającego.
 • Rodzaje schematów podlegających raportowaniu
 • Procedury wewnętrzne w celu wypełnienia obowiązku raportowania  i sankcje za ich brak
 • Sankcje za niedopełnienie obowiązku raportowania

Prelegenci

Hanna Szarpak

Doradca podatkowy, partner w spółce doradztwa podatkowego TCA Advisers Sp.z o.o. . Posiada duże doświadczenie  w opodatkowaniu grup kapitałowych – specjalizuje się w międzynarodowym prawie podatkowym,  cenach  transferowych.  Od 1998 nieprzerwanie prowadzi szkolenia z zakresu podatków,  jak również występuje jako pełnomocnik w postępowaniach podatkowych i kontrolnych przed organami podatkowymi i celno-skarbowymi. Reprezentuje przedsiębiorców w sporach przed Sądami Administracyjnymi.

Warunki udziału

Koszt udziału:

 • Pierwszy zgłoszony uczestnik: 960 PLN + 23% VAT
 • Drugi i kolejny uczestnik z firmy, uczestnik poprzednich warsztatów Personalities: 10% zniżki (zniżki nie łączą się)

Koszt zawiera udział jednej osoby w warsztacie zgodnie ze zgłoszeniem, materiały, certyfikat i catering. Warunkiem uczestnictwa jest odesłanie na adres a.kraszewska@personalities.pl skanu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub przesłanie wypełnionego formularza na witrynie www.personalities.pl oraz wpłata w terminie 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lecz nie później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu. Ewentualną rezygnację z udziału należy przesłać na adres a.kraszewska@personalities.pl. W przypadku rezygnacji później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu pobrana zostanie opłata w wysokości 100% opłaty za udział. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztacie powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Wpłat należy dokonywać na konto: IDEA Bank S.A. 04 1950 0001 2006 0020 2383 0001. W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko uczestnika. Przesłane zgłoszenie jest jednoznaczne z zawarciem wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a firmą Personalities Katarzyna Łasak; oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgłoszonych uczestników w celach promocji i marketingu. Wyrażający zgodę na przetwarzanie danych mają prawo kontroli i weryfikacji przetwarzania danych, które ich dotyczą oraz do odwołania udzielonej zgody.