warsztat

Skarga pauliańska i bezskuteczność czynności prawnych jako forma windykacji

12 września 2018 | Warszawa

pobierz plik ics

Spis treści

warsztat dostępny również w formule in-housezapytanie o warsztat w formule in-house:
warsztat Skarga pauliańska i bezskuteczność czynności prawnych jako forma windykacji
Udział w warsztacie może być zaliczony jako element obligatoryjnego doskonalenia zawodowego radców prawnych. Czas trwania warsztatu 6,5 godziny szkoleniowej (1 godzina szkoleniowa = 45 minut)

Formularz zgłoszeniowy- usuń + dodaj uczestnika

Zgłoszeni uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych firmy Personalities zgodnie z obowiązującą Ustawą z dn. 29.08.1997 r. (Dz. U . z dn. 29.10.1997 r.) o ochronie danych osobowych.


Partnerzy

Przedsiębiorcy identyfikujący pewne problemy finansowe w swoich firmach często decydują się na dokonywanie różnych przesunięć majątkowych. Motywy, dla których podejmują tego typu działania, bywają różne. Jedni chcą w ten sposób ratować płynność finansową, inni zaś próbują wyprowadzić atrakcyjne aktywa z majątku firmy, skoro wiedzą, iż ta i tak jest już bankrutem. 

Warto jednak wiedzieć, iż polskie prawo dość restrykcyjnie podchodzi do powyższych praktyk, określając liczne przypadki, kiedy tego typu przesunięcia majątkowe mogą finalnie zostać uznane za bezskuteczne. Przyczyną funkcjonowania takiej regulacji jest przede wszystkim konieczność zapewnienia ochrony wierzycielom przedsiębiorców tracących wypłacalność. Skuteczne zakwestionowanie określonych czynności daje im bowiem możliwość przynajmniej częściowego odzyskania należności, stanowiąc tym samym jedną z form windykacji roszczeń.

Niniejsze szkolenie ma zatem na celu przybliżenie najważniejszych instrumentów prawnych, służących ubezskutecznianiu czynności prawnych. Jego przedmiotem będą przede wszystkim przepisy regulujące tzw. skargę pauliańską – najpopularniejszą instytucję związaną z  interesującą nas problematyką, a ponadto również inne przepisy – może rzadziej stosowane w  obrocie prawnym, ale niekiedy zapewniające jeszcze dalej idącą ochronę interesów wierzycielskich niż wspomniana skarga pauliańska. Ponadto, z uwagi na doniosłość ww. problematyki, szkolenie poruszy również te sytuacje, gdy sankcją bezskuteczności mogą zostać objęte także czynności nie zawsze związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zajęcia poprowadzi mec. Piotr Zimmerman, czołowy ekspert zajmujący się kwestiami upadłości i restrukturyzacji.

 

Program

Warsztat odbywa się w godzinach 10.00 - 17.00.
W trakcie będą dwie 15-minutowe przerwy na kawę.
Przerwa obiadowa planowana jest w godzinach 13.15- 14.00

 

 • Wprowadzenie.
  • sankcja bezskuteczności czynności prawnej w prawie polskim;
  • bezskuteczność czynności prawnej, a jej nieważność;
  • praktyczne skutki uznania danej czynności za bezskuteczną;
 • Skarga pauliańska.
  • geneza skargi pauliańskiej;
  • przesłanki skargi pauliańskiej;
  • domniemania prawne;
  • wierzytelności objęte ochroną pauliańską;
  • zagadnienia proceduralne;
  • zabezpieczenie powództwa pauliańskiego;
  • skutki wyroku pauliańskiego;
  • instytucje pokrewne – wzmianka:
   •  bezskuteczność umowy o dożywocie (art. 916 k.c.)
   •  odrzucenie spadku z pokrzywdzeniem wierzycieli (art. 1024 k.c.);
   •  bezskuteczność umowy majątkowej małżeńskiej (art. 47-1 k.r.o.);
  •  bezskuteczność a zakres obowiązku alimentacyjnego (art. 136 k.r.o.);
 • Bezskuteczność umowy, której zawarcie czyni niemożliwym zadośćuczynienie roszczeniu osoby trzeciej (instytucja „ius ad rem”).
  • charakterystyka instytucji;
  • skarga pauliańska, a ius ad rem – podobieństwa i różnice, możliwość zbiegu roszczeń;
  • ius ad rem, a prawo pierwokupu;
 • Bezskuteczność czynności prawnych upadłego.
  • przesłanki;
  • terminy;
  • czynności procesowe;
  • zagadnienia procesowe;
  • skarga pauliańska jako uzupełnienie bezskuteczności regulowanej prawem upadłościowym;
 • Bezskuteczność czynności prawnych upadłego zdziałanych z podmiotami powiązanymi.
  • przesłanki;
  • rodzaje powiązań beneficjenta danej czynności z upadłym;
  • zagadnienia proceduralne;
 • Bezskuteczność wynagrodzenia osób piastujących określone funkcje w organach osoby prawnej znajdującej się w upadłości.
  • zakres podmiotowy sankcji;
  • zakres przedmiotowy sankcji;
  • zagadnienia proceduralne;
 • Pozostałe przypadki bezskuteczności czynności prawnej jako skutek ogłoszenia upadłości.
  • bezskuteczność przelewu wierzytelności przyszłej;
  • bezskuteczność kar umownych;
  • bezskuteczność zabezpieczeń;
  • bezskuteczność kar umownych;
 • Skutki uznania danej czynności za bezskuteczną w stosunku do masy upadłości.
  • skutki prawne uznania danej czynności za bezskuteczną w stosunku do masy upadłości
  • zasady rozliczenia świadczeń spełnionych w ramach umowy uznanej za bezskuteczną;
  • alternatywne sposoby dokonania rozliczeń;
  • sytuacja prawna drugiej strony czynności uznanej za bezskuteczną;
 • Bezskuteczność w prawie restrukturyzacyjnym.
  • czy sankcja bezskuteczności czynności prawnych dłużnika dotyczy wszystkich postępowań restrukturyzacyjnych?
  • wykaz czynności bezskutecznych;
  • rażąco wysokie wynagrodzenie reprezentanta dłużnika – wzmianka;
  • zagadnienia proceduralne. 

Prelegenci

Piotr Zimmerman
Radca prawny, wspólnik i założyciel kancelarii Zimmerman i Wspólnicy sp.k. Posiada również licencję syndyka. Wcześniej był wieloletnim sędzią (1995-2006). Jako pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości w 2005 r. przeprowadził procedurę podziału największego sądu rejonowego w Polsce (dawnego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy). Specjalizuje się w prawie upadłościowym i naprawczym oraz prawie spółek handlowych. Prowadzi działalność dydaktyczną, wykładając prawo upadłościowe i naprawcze dla studentów studiów podyplomowych, aplikantów, radców prawnych, adwokatów, syndyków, pracowników banków i organów administracji publicznej. Występuje jako prelegent na konferencjach poświęconych tematyce prawa upadłościowego i naprawczego oraz prawa spółek. Piotr Zimmerman jest autorem licznych artykułów z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego, jak również autorem trzech wydań „Komentarza do prawa upadłościowego i naprawczego”, który ukazał się nakładem wydawnictwa C.H. Beck. Publikacje mecenasa Piotra Zimmermana ukazują się w prasie specjalistycznej polskiej i międzynarodowej, jest autorem cyklu artykułów dla tygodników Prawo w Firmie oraz Firma i Prawo, a także ekspertem m.in.: Rzeczpospolitej, Dziennika Gazety Prawnej oraz TVN Biznes i Świat. Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Warunki udziału

Koszt udziału:

 • Pierwszy zgłoszony uczestnik: 1 500 PLN + 23% VAT
 • Drugi i kolejny uczestnik z firmy, uczestnik poprzednich warsztatów Personalities: 10% zniżki (zniżki nie łączą się)

Koszt zawiera udział jednej osoby w warsztacie zgodnie ze zgłoszeniem, materiały, certyfikat i catering. Warunkiem uczestnictwa jest odesłanie na adres a.kraszewska@personalities.pl skanu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub przesłanie wypełnionego formularza na witrynie www.personalities.pl oraz wpłata w terminie 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lecz nie później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu. Ewentualną rezygnację z udziału należy przesłać na adres a.kraszewska@personalities.pl. W przypadku rezygnacji później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu pobrana zostanie opłata w wysokości 100% opłaty za udział. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztacie powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Wpłat należy dokonywać na konto: IDEA Bank S.A. 04 1950 0001 2006 0020 2383 0001. W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko uczestnika. Przesłane zgłoszenie jest jednoznaczne z zawarciem wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a firmą Personalities Katarzyna Łasak; oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgłoszonych uczestników w celach promocji i marketingu. Wyrażający zgodę na przetwarzanie danych mają prawo kontroli i weryfikacji przetwarzania danych, które ich dotyczą oraz do odwołania udzielonej zgody.