warsztat

Emisja obligacji - najnowsze zmiany

14 października 2019 | Warszawa

pobierz plik ics

Spis treści

warsztat dostępny również w formule in-housezapytanie o warsztat w formule in-house:
warsztat Emisja obligacji - najnowsze zmiany
Udział w warsztacie może być zaliczony jako element obligatoryjnego doskonalenia zawodowego radców prawnych. Czas trwania warsztatu: 8 godzin szkoleniowych (1 godzina szkoleniowa = 45 minut)

Formularz zgłoszeniowy- usuń + dodaj uczestnika

Przesyłając niniejszy formularz zgłoszone osoby wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych w nim danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym udziału w wydarzeniu, w którym udział zgłaszają.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym jest firma Personalities Katarzyna Łasak z siedzibą przy Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa
 2. dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są w celu organizacji, administracyjnej obsługi i przebiegu warsztatów i konferencji organizowanych przez firmę Personalities Katarzyna Łasak w tym sporządzenia listy uczestników oraz przekazywania informacji organizacyjnych na podstawie dobrowolnej zgody uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 3. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 4. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa UODO, gdy uzna , że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 5. udostępnione dane nie będą profilowane,
 6. udostępnione dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych;
 7. podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konferencji.


Zapraszamy Państwa do udziału w warsztacie podczas którego uczestnicy zapoznają się w sposób kompleksowy z informacjami o najnowszych zmianach w emisji obligacji, w szczególności w związku z wejściem w życie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku z 9 listopada 2018 r. oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE ustawy o obligacjach.

Zaproszenie kierujemy przede wszystkim do podmiotów zamierzających pozyskać kapitał w drodze emisji obligacji a także pracowników domów maklerskich, banków, prawników i innych osób zainteresowanych zmianami, jakie zaszły w odniesieniu do emisji obligacji w związku z wejściem w życie nowych aktów prawnych.

Program

W programie warsztatu omówione zostaną następujące zagadnienia:

 •  Podstawy emisji obligacji
 •  Zdolność emisyjna w ustawie o obligacjach
 •  Rodzaje obligacji
 •  Zgromadzenie obligatariuszy
  •  Funkcja i cel zgromadzenia obligatariuszy
  •  Zwoływanie zgromadzenia obligatariuszy
  •  Wykonywanie prawa głosu i skarżenie uchwał podejmowanych przez zgromadzenie obligatariuszy
 •  Rola warunków emisji obligacji i dopuszczalność ich zmiany
 •  Procedura emisji obligacji
  •  Dematerializacja i rejestracja obligacji w KDPW
  •  Agent emisji
  •  Jawność emisji obligacji
  •  Nowe obowiązki dotyczące dotychczasowych emisji
  •  Oferta publiczna obligacji w prawie unijnym i projektowanych zmianach w prawie polskim
 •  Zabezpieczenia obligacji
  •  Hipoteka jako zabezpieczenie wierzytelności z obligacji
  •  Administrator zabezpieczeń
 •  Wykup i umorzenie obligacji
  •  Wykup i umorzenie obligacji
  •  Przenoszenie praw z obligacji
 •  Obowiązki informacyjne emitentów obligacji
 •  Emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa
 •  Problematyka misselingu
 •  Sankcje za naruszenie obowiązków spoczywających na emitencie

Plan warsztatu:

10.00 - 11.30 I sesja

11.30 - 11.45 przerwa na kawę

11.45 - 13.15 II sesja

13.15 - 14.00 przerwa na obiad

14.00 - 15.30 III sesja

15.30 - 15.45 przerwa na kawę

15.45 - 17.00 IV sesja

Prelegenci

Dr Iwona Gębusia

radca prawny - posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla przedsiębiorców, w tym instytucji finansowych. Brała udział w szeregu transakcji na rynkach kapitałowych, M&A, finansowaniu oraz świadczyła doradztwo w zakresie problematyki regulacyjnej. Praktykowała w wiodących kancelariach polskich oraz zagranicznych. Jest autorką dwóch monografii „Warranty subskrypcyjne” oraz „Interes spółki w prawie polskim i europejskim”, a także autorką i współautorką ponad dwudziestu publikacji, które ukazały się w prestiżowych czasopismach naukowych. Posiada także bogate doświadczenie jako wykładowca akademicki oraz szkoleniowiec.

Warunki udziału

Koszt udziału:

 • Pierwszy zgłoszony uczestnik: 1 500 PLN + 23% VAT
 • Drugi i kolejny uczestnik z firmy, uczestnik poprzednich warsztatów Personalities: 10% zniżki (zniżki nie łączą się)

Koszt zawiera udział jednej osoby w warsztacie zgodnie ze zgłoszeniem, materiały, certyfikat i catering. Warunkiem uczestnictwa jest odesłanie na adres biuro@personalities.pl skanu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub przesłanie wypełnionego formularza na witrynie www.personalities.pl oraz wpłata w terminie 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lecz nie później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu. Ewentualną rezygnację z udziału należy przesłać na adres biuro@personalities.pl. W przypadku rezygnacji później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu pobrana zostanie opłata w wysokości 100% opłaty za udział. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztacie powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Przesłane zgłoszenie jest jednoznaczne z zawarciem wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a firmą Personalities Katarzyna Łasak; oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgłoszonych uczestników w celach promocji i marketingu. Wyrażający zgodę na przetwarzanie danych mają prawo kontroli i weryfikacji przetwarzania danych, które ich dotyczą oraz do odwołania udzielonej zgody.