warsztat

Komitet Audytu - kwartalna aktualizacja

2 września 2019 | Warszawa

pobierz plik ics

Spis treści

warsztat dostępny również w formule in-housezapytanie o warsztat w formule in-house:
warsztat Komitet Audytu - kwartalna aktualizacja
Udział w warsztacie może być zaliczony jako element obligatoryjnego doskonalenia zawodowego radców prawnych. Czas trwania warsztatu: 5 godzin szkoleniowych (1 godzina szkoleniowa = 45 minut)

Formularz zgłoszeniowy- usuń + dodaj uczestnika

Przesyłając niniejszy formularz zgłoszone osoby wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych w nim danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym udziału w wydarzeniu, w którym udział zgłaszają.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym jest firma Personalities Katarzyna Łasak z siedzibą przy Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa
 2. dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są w celu organizacji, administracyjnej obsługi i przebiegu warsztatów i konferencji organizowanych przez firmę Personalities Katarzyna Łasak w tym sporządzenia listy uczestników oraz przekazywania informacji organizacyjnych na podstawie dobrowolnej zgody uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 3. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 4. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa UODO, gdy uzna , że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 5. udostępnione dane nie będą profilowane,
 6. udostępnione dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych;
 7. podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konferencji.


komitety audytu jednostek zainteresowania publicznego

Tematy związane z działaniem komitetów audytu pojawiły się w naszym portfolio jeszcze w czasach, kiedy funkcjonowanie KA było rekomendacją dobrych praktyk spółek notowanych na GPW. Z czasem, gdy regulacje nałożyły na spółki obowiązek tworzenia KA w swoich radach nadzorczych znaczenie ich funkcjonowania rosło. Rośnie też liczba wymogów, obwarowań, nakazów związanych z funkcjonowaniem tych komitetów. Zwiększa się liczba sankcji możliwych do nałożenia na ich członków. Trzymamy rękę na pulsie jeśli chodzi o śledzenie nowych regulacji, wymogów nakładanych na komitety audytu przez regulatora czy nadzorcę, czy wychwytywanie najciekawszych studiów przypadków w spółkach, dlatego członkom rad nadzorczych (w szczególności komitetów audytu), zarządom spółek, prawnikom i osobom obsługującym rady nadzorcze proponujemy udział w cokwartalnych spotkaniach w całości poświęconych tematyce komitetów audytu.

Ramy programu są stałe i należy je traktować jako pretekst do całodziennej dyskusji w gronie praktyków. Prowadzący te spotkania, Piotr Rybicki, na bieżąco śledzi wszelkie kwestie związane z funkcjonowaniem KA, analizuje je i z pewnością co kwartał będą Państwo mogli uzyskać najciekawsze i najistotniejsze elementy dotyczące komitetów audytu, znaleźć odpowiedź na pytania, przedyskutować problemy.

 

Program

Warsztat odbywa się w godzinach 10.00 - 17.00
W trakcie zaplanowane są dwie 15-minutowe przerwy kawowe oraz przerwa na obiad (45 minut)

 • Ustawa o biegłych rewidentach – perspektywa członka rady nadzorczej jednostki zainteresowania publicznego
  • co przepisy oznaczają dla rady nadzorczej i jej członków
  • kto i jak będzie oceniał zgodność z przepisami
 • Wymagania wobec członków rad nadzorczych
  • niezależność
  • wiedza i doświadczenie
  • doświadczenie
 • Rola i zadania Przewodniczącego Komitetu Audytu
  • wymagania formalne wobec Przewodniczącego
  • obowiązek koordynowania prac komitetu audytu
 • Rewolucja w składzie osobowym komitetu audytu
  • zmiana Przewodniczącego
  • utrata niezależności przez członka
  • kontynuacja działalności komitetu audytu po zmianach osobowych
 • Współpraca Komitetu Audytu z radą nadzorczą i innymi organami
  • współpraca z radą nadzorczą, zarządem, pracownikami
  • współpraca z audytorem
  • współpraca z innymi podmiotami (np. KNF)
 • Regulaminy, polityki, procedury – aktualne problemy
  • regulamin komitetu audytu
  • polityka wyboru firmy audytorskiej
  • polityka świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającej badanie dozwolonych usług niebędących badaniem
  • procedura wyboru firmy audytorskiej – doświadczenia 2018 roku
 • Posiedzenie komitetu audytu – krok po kroku
  • zwołanie posiedzenia komitetu
  • porządek obrad
  • przebieg posiedzenia
  • dokumentowanie posiedzeń
  • raportowanie komitetu audytu na rzecz rady nadzorczej i walnego zgromadzenia
 • Wybór audytora w praktyce
  • rotacja
  • biała i czarna lista usług dodatkowych
  • procedura wyboru audytora
 • Jak współpracować z audytorem
  • częstotliwość spotkań
  • o czym „rozmawiać” z audytorem
  • specyfika „języka” praca audytora
  • raportowanie spotkań
  • dodatkowe sprawozdanie dla komitetu audytu
 • Komitet audytu oczami rady nadzorczej
  • czy komitety audytu się „przyjęły?
  • wynagrodzenia – faktyczny problem członków komitetów audytu?
  • czy mogę złożyć rezygnację...?

Prelegenci

Piotr Rybicki

przede wszystkim dyrektor finansowy, ale również biegły rewident nr 11242, ekspert corporate governance, wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, członek Rady Ekspertów Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, ekspert Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, wykładowca na kursach dla kandydatów na członków rad nadzorczych. Także propagator profesjonalnych rad nadzorczych i komentator bieżących zmian w tym zakresie. W ramach działalności edukacyjnej prowadzi specjalistyczne serwisy, w tym między innymi poświęcony komitetom audytu http://komitetaudytu.com.pl/. Panelista podczas największych wydarzeń gospodarczych w Polsce: Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, licznych konferencji: Rada Nadzorcza, WallStreet, Dyrektor Finansowy Roku, Nowoczesne Rady Nadzorcze, Doroczna Konferencja Audytingu. 

Warunki udziału

Koszt udziału:

 • Udział jednej osoby w warsztacie Personalities nt. KA po raz pierwszy: 1 500 zł + 23% VAT
 • Drugi i kolejny uczestnik z firmy, uczestnik poprzednich warsztatów Personalities nt. KA: 750 zł  + 23% VAT (zniżki nie łączą się)

Koszt zawiera udział jednej osoby w warsztacie zgodnie ze zgłoszeniem, materiały, certyfikat i catering. Warunkiem uczestnictwa jest odesłanie na adres biuro@personalities.pl skanu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub przesłanie wypełnionego formularza na witrynie www.personalities.pl oraz wpłata w terminie 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lecz nie później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu. Ewentualną rezygnację z udziału należy przesłać na adres biuro@personalities.pl. W przypadku rezygnacji później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu pobrana zostanie opłata w wysokości 100% opłaty za udział. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztacie powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika.  Przesłane zgłoszenie jest jednoznaczne z zawarciem wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a firmą Personalities Katarzyna Łasak; oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgłoszonych uczestników w celach promocji i marketingu. Wyrażający zgodę na przetwarzanie danych mają prawo kontroli i weryfikacji przetwarzania danych, które ich dotyczą oraz do odwołania udzielonej zgody.

Formuła spotkania zakłada kameralny charakter, zatem liczba miejsc na warsztacie jest ograniczona. Już dziś zapraszamy Państwa do rezerwacji miejsc na spotkaniach. Pierwszeństwo mają uczestnicy poprzednich edycji.