warsztat

Prosta spółka akcyjna jako nowy wehikuł inwestycyjny – bilans korzyści i ryzyk

10 października 2019 | Warszawa

pobierz plik ics

Spis treści

warsztat dostępny również w formule in-housezapytanie o warsztat w formule in-house:
warsztat Prosta spółka akcyjna jako nowy wehikuł inwestycyjny – bilans korzyści i ryzyk
Udział w warsztacie może być zaliczony jako element obligatoryjnego doskonalenia zawodowego radców prawnych. Czas trwania warsztatu: 8 godzin szkoleniowych (1 godzina szkoleniowa = 45 minut)

Formularz zgłoszeniowy- usuń + dodaj uczestnika

Przesyłając niniejszy formularz zgłoszone osoby wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych w nim danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym udziału w wydarzeniu, w którym udział zgłaszają.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym jest firma Personalities Katarzyna Łasak z siedzibą przy Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa
 2. dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są w celu organizacji, administracyjnej obsługi i przebiegu warsztatów i konferencji organizowanych przez firmę Personalities Katarzyna Łasak w tym sporządzenia listy uczestników oraz przekazywania informacji organizacyjnych na podstawie dobrowolnej zgody uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 3. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 4. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa UODO, gdy uzna , że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 5. udostępnione dane nie będą profilowane,
 6. udostępnione dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych;
 7. podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konferencji.


Zapraszamy Państwa do udziału w warsztacie podczas którego prowadząca, dr Iwona Gębusia przedstawi i omówi w sposób kompleksowy informacje dotyczące problematyki organizacji, ustroju oraz funkcjonowania prostej spółki akcyjnej („PSA”). Centralnym punktem szkolenia będzie przedstawienie PSA jako nowego wehikułu inwestycyjnego, w tym wskazanie praktycznego bilansu korzyści i ryzyk związanych z prowadzeniem działalności w formie PSA.

Zaproszenie kierujemy do inwestorów, założycieli start-upów, przedsiębiorców różnych branż, prawników korporacyjnych, finansistów, pracowników biur zarządów i rad nadzorczych.

Program

Zajęcia odbywają się w godzinach 10.00 - 17.00.
W trakcie zaprosimy Państwa na obiad (w godz. 13.15 - 14.00) oraz dwie 15-minutowe przerwy na obiad.

 

 • Przyczyny wprowadzenia PSA jako nowego typu spółki kapitałowej
 • Powstanie PSA
  •   Założenia konstrukcyjne PSA
  •   Tryb powstania PSA
  •   Zakres swobody założycieli w zakresie umowy spółki
  •   PSA w organizacji i jej wpis do rejestru
 • Ustrój majątkowy PSA
  •      Akcje beznominałowe i kapitał akcyjny
  •      Zasady wypłat z kapitału akcyjnego
  •      Wkłady wnoszone na pokrycie akcji PSA oraz wkłady niezaliczane na kapitał akcyjny
  •      Instrumenty chroniące wypłacalność PSA
    •      Zasada względnej swobody wypłat kosztem kapitału akcyjnego
    •      Zakaz spełniania świadczeń zagrażających wypłacalności spółki
    •      Zasady zwrotu zaliczek na poczet dywidendy
    •      Nakaz ekwiwalentności w pozakorporacyjnych transakcjach spółki z akcjonariuszem
    •      Odpowiedzialność z tytułu bezprawnych wypłat
  •      Umorzenie akcji
  •      Nabywanie własnych akcji
  •      Jawność kwoty kapitału akcyjnego
  •      Obowiązek zasilania kapitału akcyjnego na pokrycie przyszłych strat
 • Prawa i obowiązki akcjonariuszy
  •      Zasada „jedna akcja – jeden głos” a swoboda kształtowania umowy spółki
  •      Przywileje akcyjne i uprawnienia indywidualne akcjonariuszy
  •      Akcje założycielskie
  •      Akcje nieme
  •      Dematerializacja akcji
  •      Rejestr akcjonariuszy
  •      Wspólność praw z akcji
  •      Przeniesienie akcji
   •      Zbycie akcji a wpis w rejestrze akcjonariuszy
   •      Ograniczenia rozporządzania akcjami
  •      Indywidualne uprawnienia kontrolne i informacyjne akcjonariuszy
  •  Wyłączenie i ustąpienie akcjonariusza oraz rozwiązanie spółki przez sąd
  •  Unieważnienie akcji przez sąd
  •  Zmiana umowy spółki
    •      Zasady zmiany umowy spółki
    •      Emisja nowych akcji
    •      Umowa objęcia akcji
    •      Prawo poboru
    •      Autoryzowana emisja akcji
    •       Warunkowa emisja akcji
 • Struktura organizacyjna PSA
  •      Model dualistyczny (zarząd i rada nadzorcza)
  •      Model monistyczny (rada dyrektorów)
  •      Walne zgromadzenie
    •      Kompetencje walnego zgromadzenia
    •      Zwoływanie walnego zgromadzenia
    •      Przebieg walnego zgromadzenia
    •      Zaskarżanie uchwał walnego zgromadzenia
  •      Odpowiedzialność cywilna i karna członków organów PSA
 • Łączenie, podział i przekształcenie spółek, z uwzględnieniem udziału PSA
 • Rozwiązanie i likwidacja PSA
 • Zmiany w przepisach obowiązujących w związku z wprowadzeniem PSA
 • Bilans korzyści i ryzyk związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z wykorzystaniem PSA

Prelegenci

relegenci

Dr Iwona Gębusia

radca prawny - posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla przedsiębiorców, w tym instytucji finansowych. Brała udział w szeregu transakcji na rynkach kapitałowych, M&A, finansowaniu oraz świadczyła doradztwo w zakresie problematyki regulacyjnej. Praktykowała w wiodących kancelariach polskich oraz zagranicznych. Jest autorką dwóch monografii „Warranty subskrypcyjne” oraz „Interes spółki w prawie polskim i europejskim”, a także autorką i współautorką ponad dwudziestu publikacji, które ukazały się w prestiżowych czasopismach naukowych. Posiada także bogate doświadczenie jako wykładowca akademicki oraz szkoleniowiec.

Warunki udziału

Koszt udziału:

 • Pierwszy zgłoszony uczestnik: 1 500 PLN + 23% VAT
 • Drugi i kolejny uczestnik z firmy, uczestnik poprzednich warsztatów Personalities: 10% zniżki (zniżki nie łączą się)

Koszt zawiera udział jednej osoby w warsztacie zgodnie ze zgłoszeniem, materiały, certyfikat i catering. Warunkiem uczestnictwa jest odesłanie na adres biuro@personalities.pl skanu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub przesłanie wypełnionego formularza na witrynie www.personalities.pl oraz wpłata w terminie 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lecz nie później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu. Ewentualną rezygnację z udziału należy przesłać na adres biuro@personalities.pl. W przypadku rezygnacji później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu pobrana zostanie opłata w wysokości 100% opłaty za udział. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztacie powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika.  Przesłane zgłoszenie jest jednoznaczne z zawarciem wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a firmą Personalities Katarzyna Łasak; oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgłoszonych uczestników w celach promocji i marketingu. Wyrażający zgodę na przetwarzanie danych mają prawo kontroli i weryfikacji przetwarzania danych, które ich dotyczą oraz do odwołania udzielonej zgody.