warsztat

Członek zarządu spółki kapitałowej - pracownik, świadczeniodawca, przedsiębiorca

23 maja 2018 | Warszawa

pobierz plik ics

Spis treści

warsztat dostępny również w formule in-housezapytanie o warsztat w formule in-house:
warsztat Członek zarządu spółki kapitałowej - pracownik, świadczeniodawca, przedsiębiorca
Udział w warsztacie może być zaliczony jako element obligatoryjnego doskonalenia zawodowego radców prawnych. Czas trwania warsztatu 7,5 godziny szkoleniowej (1 godzina szkoleniowa = 45 minut)

Formularz zgłoszeniowy- usuń + dodaj uczestnika

Przesyłając niniejszy formularz zgłoszone osoby wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych w nim danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym udziału w wydarzeniu, w którym udział zgłaszają.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym jest firma Personalities Katarzyna Łasak z siedzibą przy Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa
 2. dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są w celu organizacji, administracyjnej obsługi i przebiegu warsztatów i konferencji organizowanych przez firmę Personalities Katarzyna Łasak w tym sporządzenia listy uczestników oraz przekazywania informacji organizacyjnych na podstawie dobrowolnej zgody uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 3. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 4. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa UODO, gdy uzna , że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 5. udostępnione dane nie będą profilowane,
 6. udostępnione dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych;
 7. podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konferencji.


Plik PDF

Partnerzy

Zapraszamy Państwa na warsztat, którego przedmiotem będzie pozycja członka zarządu w strukturze organów spółki kapitałowej. Główny nacisk w programie położony będzie na aspekt kompetencji członka zarządu przejawiający się w realizowaniu zarządu strategicznego i operacyjnego, co przekłada się na potencjalną dwoistość stosunków łączących członka zarządu ze spółką:

 • stosunek korporacyjny wynika z samego powołania do zarządu w rozumieniu przepisów KSH
 • stosunek pochodny jest efektem zawarcia stosownej umowy pomiędzy członkiem zarządu a spółką. Omawiane są także relacje występujący pomiędzy zarządem a radą nadzorczą w spółce kapitałowej.

Istotnym elementem programu jest temat prawnopracowniczego zatrudnienia członka zarządu. Prowadzący warsztat, mec. Sebastian Koczur szczegółowo omówi specyficzne elementy stosunku pracy członka zarządu, które są determinowane przez dwoistość relacji członka zarządu: zawarcie umowy z członkiem zarządu w kontekście wymogu szczególnej reprezentacji spółki w umowach zawieranych z członkiem zarządu; możliwość zawarcia umowy w jednoosobowej spółce kapitałowej. Wreszcie: wady i zalety wyboru prawnopracowniczej podstawy zatrudnienia członka zarządu.

Omówione zostaną również umowy cywilnoprawne, które mogą zostać wykorzystane w zatrudnieniu członka zarządu, w szczególności związane z tym zagrożenia oraz ryzyka możliwości ustalenia istnienia stosunku pracy. Poruszona także zostanie kwestia praw autorskich, jeśli uznać, że praca członka zarządu ma charakter twórczy.

Program

10.00 – 12.00 – Sesja 1. Korporacyjny status członka zarządu

 • Członek zarządu w strukturze organów spółki kapitałowej
  • Członek zarządu a zarząd jako organ spółki
  • Powołanie do zarządu w rozumieniu KSH
  • Mandat i kadencja członka zarządu
  • Dwoistość stosunków prawnych, łączących członka zarządu ze spółką – możliwość czy konieczność
  • Rada nadzorcza a zarząd – delegowanie do zarządu, nie oznacza przejmowania kompetencji
 • Determinanty stosunku organizacyjnego członka zarządu
  • Zarządzanie strategiczne i operacyjne
  • Prowadzenie spraw spółki i jej reprezentacja – domniemanie kompetencji w sferach aktywności
  • Zarząd jedno- lub wieloosobowy
  • Członek zarządu – wspólnik czy osoba „z zewnątrz”

12.00 – 12.15 – przerwa na kawę

12.15 – 14.15 Sesja 2 – Członek zarządu jako pracownik

 • Członek zarządu w stosunku pracy
  • Po co członkowi zarządu umowa o pracę
  • Cechy charakterystyczne stosunku pracy
  • Stanowisko członka zarządu w umowie o pracę – członek zarządu czy dyrektor ds…
  • Podporządkowanie członka zarządu „spółce”
  • Zadaniowy czas pracy członka zarządu
  • Motywacyjny charakter wynagrodzenia członka zarządu
  • Odpowiedzialność – ale w jakim zakresie (wg KSH czy KP)
  • Zakaz konkurencji – obowiązkowy wg KSH, możliwy wg KP, ale czy konieczny
 • Nawiązanie   stosunku   pracy z członkiem zarządu – szczególne zasady reprezentacji, bo umowa nieważna (ale czy na pewno…)
 • Stosunek pracy członka zarządu w jednoosobowej spółce (możliwość czy fanaberia…)
 • Wady i zalety zatrudnienia członka zarządu w stosunku pracy

14.15 – 15.00 przerwa na obiad

15.00 – 17.00 Sesja 3. Członek zarządu jako strona umowy cywilnoprawnej

 • Członek zarządu w relacji cywilnoprawnej
  • Swoboda umów rządzi wzajemną relacją
  • Osoba fizyczna czy przedsiębiorca
  • Menadżer, świadczeniodawca czy autor
 • Umowa zlecenie / umowa o świadczenie usług – cechy charakterystyczne
 • Kontrakt menedżerski w pracy członka zarządu
 • Umowa o przeniesienie praw autorskich – realia czy mrzonki
 • Zagrożenia płynące z przyjęcia cywilnoprawnej podstawy zatrudnienia
 • ZUS i PIP jako organy stojące na straży wyboru „właściwej” podstawy zatrudnienia

Prelegenci

dr Sebastian Koczur

Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego ukończył w 2001 r. W roku akademickim 2001/2002 ukończył Podyplomowe Studium Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, prowadzone przez Katedrę Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych UJ. W roku 2004 obronił rozprawę doktorską, zatytułowaną 'Roszczenia ze stosunku pracy członka zarządu spółki kapitałowej', uzyskując stopień doktora nauk prawnych ze specjalnością prawo pracy. Praca niniejsza uzyskała wyróżnienie w VI edycji Konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie problemów pracy i polityki społecznej, organizowanego przez Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych pod patronatem Ministerstwa Gospodarki i Pracy oraz Ministerstwa Polityki Społecznej. Ukazała się nakładem Wydawnictwa C.H.Beck. W 2007 r. dr Sebastian Koczur zdał egzamin adwokacki i został wpisany na listę adwokatów Okręgowej Izby Adwokackiej w Krakowie. Autor licznych publikacji z zakresu problematyki prawa pracy oraz prawa gospodarczego. Specjalista w wąskiej dziedzinie zatrudnienia i piastowania funkcji przez członków organów spółek kapitałowych. Swoje doświadczenie praktyczne adwokat dr Sebastian Koczur podbudowuje również działalnością naukową, będąc zatrudnionym na stanowisku adiunkta na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego. Od 2011 roku członek European Employment Lawyers Association (EELA). Od 2013 roku członek Towarzystwa Akademickiego Instytutu Allerhanda.

Warunki udziału

Koszt udziału:

 • Pierwszy zgłoszony uczestnik: 1 500 PLN + 23% VAT
 • Drugi i kolejny uczestnik z firmy, uczestnik poprzednich warsztatów Personalities: 10% zniżki (zniżki nie łączą się)

Koszt zawiera udział jednej osoby w warsztacie zgodnie ze zgłoszeniem, materiały, certyfikat i catering. Warunkiem uczestnictwa jest odesłanie na adres a.kraszewska@personalities.pl skanu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub przesłanie wypełnionego formularza na witrynie www.personalities.pl oraz wpłata w terminie 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lecz nie później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu. Ewentualną rezygnację z udziału należy przesłać na adres a.kraszewska@personalities.pl. W przypadku rezygnacji później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu pobrana zostanie opłata w wysokości 100% opłaty za udział. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztacie powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Wpłat należy dokonywać na konto: IDEA Bank S.A. 04 1950 0001 2006 0020 2383 0001. W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko uczestnika. Przesłane zgłoszenie jest jednoznaczne z zawarciem wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a firmą Personalities Katarzyna Łasak; oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgłoszonych uczestników w celach promocji i marketingu. Wyrażający zgodę na przetwarzanie danych mają prawo kontroli i weryfikacji przetwarzania danych, które ich dotyczą oraz do odwołania udzielonej zgody.