warsztat

Windykacja wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym

16 maja 2019 | hotel Mercure Warszawa Centrum | ul. Złota 48/54

pobierz plik ics

Spis treści

warsztat dostępny również w formule in-housezapytanie o warsztat w formule in-house:
warsztat Windykacja wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym
Udział w warsztacie może być zaliczony jako element obligatoryjnego doskonalenia zawodowego radców prawnych. Czas trwania warsztatu 5 godzin szkoleniowych (1 godzina szkoleniowa = 45 minut)

Formularz zgłoszeniowy- usuń + dodaj uczestnika

Przesyłając niniejszy formularz zgłoszone osoby wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych w nim danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym udziału w wydarzeniu, w którym udział zgłaszają.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym jest firma Personalities Katarzyna Łasak z siedzibą przy Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa
 2. dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są w celu organizacji, administracyjnej obsługi i przebiegu warsztatów i konferencji organizowanych przez firmę Personalities Katarzyna Łasak w tym sporządzenia listy uczestników oraz przekazywania informacji organizacyjnych na podstawie dobrowolnej zgody uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 3. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 4. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa UODO, gdy uzna , że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 5. udostępnione dane nie będą profilowane,
 6. udostępnione dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych;
 7. podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konferencji.Zapraszamy Państwa na warsztat, którego program poświęcony jest prowadzeniu działań windykacyjnych wobec dłużnika będącego w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego. Znowelizowana ustawa restrukturyzacyjna jest w mocy już od dawna, ale wciąż wzbudza wątpliwości i kontrowersje.

Rok 2018 zakończył się 457 nowymi postępowaniami o otwarcie restrukturyzacji, co oznacza wzrost aż o 20 proc. w stosunku do roku 2017. Nic niestety nie zapowiada by ten wzrostowy trend miał się zakończyć. Wręcz przeciwnie, restrukturyzację jako sposób na ochronę przed wierzycielami wybiera coraz więcej spółek i to właśnie ta procedura odpowiada w zdecydowanej mierze za wzrost liczby niewypłacalności (rozpoczętych restrukturyzacji + upadłości), która w 2018 przekroczyła tysiąc. Najwięcej otwierano w 2018 r. przyspieszonych postępowań układowych – aż 282 (71 w samym czwartym kwartale).
(Dane te pochodzą z publikowanego cztery razy do roku raportu dotyczącego restrukturyzacji, opracowanego przez firmę Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. i pochodzą z edycji opublikowanej po IV kwartale 2018 r.)

Warsztat poprowadzi mecenas Piotr Zimmerman, czołowy ekspert w dziedzinie prawa upadłościowego i naprawczego oraz prawa spółek handlowych. Mec. Zimmerman jest autorem licznych artykułów z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego, jak również autorem trzech wydań „Komentarza do prawa upadłościowego i naprawczego”. To ceniony wykładowca prowadzący swoje wystąpienia, dotyczące niezwykle trudnej materii w ciekawy i przystępny sposób.

 

Program

10.00 – 11.15 – SESJA 1: Spis wierzytelności:

 • spis wierzytelności a spis wierzytelności spornych;
 • uwzględnianie poszczególnych rodzajów wierzytelności na spisie wierzytelności;
 • podział wierzytelności na grupy;
 • zaskarżanie spisu wierzytelności;
 • wyciąg ze spisu wierzytelności jako tytuł egzekucyjny;
 • dochodzenie wierzytelności uwzględnionych na spisie wierzytelności w ramach innych postępowań sądowych;

11.15 – 11.30 przerwa na kawę

11.30 – 12.45 SESJA 2. Zakres układu:

 • wierzytelności objęte układem;
 • układ częściowy;
 • układ a hipoteka i inne prawa zastawnicze;

12.45 – 13.00 przerwa na obiad

13.00 – 15.30 – SESJA 3: Egzekucja i skutki układu

 • zawieszenie egzekucji wierzytelności układowych – kiedy na wniosek, a kiedy z mocy prawa;
 • warunki dokonywania potrąceń; 
 • układ a roszczenia wobec poręczyciela i współdłużnika;
 • zaspakajanie wierzytelności układowych i pozaukładowych;
 • windykacja wierzytelności po uchyleniu lub wygaśnięciu układu.

Prelegenci

mec. Piotr Zimmerman

Radca prawny, wspólnik i założyciel kancelarii Zimmerman i Wspólnicy sp.k. Posiada również licencję syndyka. Wcześniej był wieloletnim sędzią (1995-2006). Jako pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości w 2005 r. przeprowadził procedurę podziału największego sądu rejonowego w Polsce (dawnego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy). Specjalizuje się w prawie upadłościowym i naprawczym oraz prawie spółek handlowych. Prowadzi działalność dydaktyczną, wykładając prawo upadłościowe i naprawcze dla studentów studiów podyplomowych, aplikantów, radców prawnych, adwokatów, syndyków, pracowników banków i organów administracji publicznej. Występuje jako prelegent na konferencjach poświęconych tematyce prawa upadłościowego i naprawczego oraz prawa spółek. Piotr Zimmerman jest autorem licznych artykułów z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego, jak również autorem trzech wydań „Komentarza do prawa upadłościowego i naprawczego”, który ukazał się nakładem wydawnictwa C.H. Beck. Publikacje mecenasa Piotra Zimmermana ukazują się w prasie specjalistycznej polskiej i międzynarodowej, jest autorem cyklu artykułów dla tygodników Prawo w Firmie oraz Firma i Prawo, a także ekspertem m.in.: Rzeczpospolitej, Dziennika Gazety Prawnej oraz TVN Biznes i Świat. Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Warunki udziału

 • Koszt udziału jednego uczestnika: 1 500 PLN + 23% VAT

Koszt zawiera udział jednej osoby w warsztacie zgodnie ze zgłoszeniem, materiały, certyfikat i catering. Warunkiem uczestnictwa jest odesłanie na adres biuro@personalities.pl skanu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub przesłanie wypełnionego formularza na witrynie www.personalities.pl oraz wpłata w terminie 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lecz nie później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu. Ewentualną rezygnację z udziału należy przesłać na adres biuro@personalities.pl. W przypadku rezygnacji później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu pobrana zostanie opłata w wysokości 100% opłaty za udział. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztacie powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Przesłane zgłoszenie jest jednoznaczne z zawarciem wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a firmą Personalities Katarzyna Łasak; oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgłoszonych uczestników w celach promocji i marketingu. Wyrażający zgodę na przetwarzanie danych mają prawo kontroli i weryfikacji przetwarzania danych, które ich dotyczą oraz do odwołania udzielonej zgody.