warsztat

Wierzyciel zabezpieczony rzeczowo w znowelizowanym prawie restrukturyzacyjnym

14 listopada 2018 r | Warszawa

pobierz plik ics

Spis treści

warsztat dostępny również w formule in-housezapytanie o warsztat w formule in-house:
warsztat Wierzyciel zabezpieczony rzeczowo w znowelizowanym prawie restrukturyzacyjnym
Udział w warsztacie może być zaliczony jako element obligatoryjnego doskonalenia zawodowego radców prawnych. Czas trwania warsztatu: 7 godzin szkoleniowych (1 godzina szkoleniowa = 45 minut)

Formularz zgłoszeniowy- usuń + dodaj uczestnika

Przesyłając niniejszy formularz zgłoszone osoby wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych w nim danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym udziału w wydarzeniu, w którym udział zgłaszają.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informujemy, że:

  1. administratorem danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym jest firma Personalities Katarzyna Łasak z siedzibą przy Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa
  2. dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są w celu organizacji, administracyjnej obsługi i przebiegu warsztatów i konferencji organizowanych przez firmę Personalities Katarzyna Łasak w tym sporządzenia listy uczestników oraz przekazywania informacji organizacyjnych na podstawie dobrowolnej zgody uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  3. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
  4. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa UODO, gdy uzna , że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  5. udostępnione dane nie będą profilowane,
  6. udostępnione dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych;
  7. podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konferencji.


Partnerzy

Frazy kluczowe: wierzyciel rzeczowy, postępowanie restrukturyzacyjne, postępowanie upadłościowe, rada wierzycieli

Program

10.00 – 11.30 WIERZYCIEL RZECZOWY A WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA RESTRUKTURYZACYJNEGO 

1.1. Legitymacja wierzyciela rzeczowego do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz przedłożenia propozycji układowych (stan obecny)
1.2. Analiza orzeczenie SN z 6.6.2014 w sprawie III CZP 23/14 (teza: „Wierzyciel hipoteczny niebędący wierzycielem osobistym dłużnika jako uprawniony do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości”)
1.3. Wierzyciel rzeczowy a możliwość żądania wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego
1.4. Plan restrukturyzacyjny w kontekście wierzytelności rzeczowych
1.5. Definicja wierzyciela w prawie restrukturyzacyjnym (analiza art. 65 Prawa restrukturyzacyjnego)

11.30 – 11.45 przerwa na kawę

11.45 – 13.15 RESTRUKTURYZACJA A TOCZĄCE SIĘ EGZEKUCJE
2.1. Wpływ wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego na toczące się egzekucje (sposoby zabezpieczenia wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego)
2.2. Wpływ otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego na toczące się egzekucje (przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe a postępowanie sanacyjne)
2.3. Egzekucja przez zarząd przymusowy nad przedsiębiorstwem (lub przez sprzedaż przedsiębiorstwa w całości) a postępowanie restrukturyzacyjne
2.4. Zbieg postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego
2.5. Wpływ wierzyciela na odmowę wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego lub jego wcześniejsze zakończenie/umorzenie

13.15 – 14.00 przerwa na obiad

14.00 – 15.30 WIERZYCIEL RZECZOWY A ZAKRES ZWIĄZANIA UKŁADEM
3.1. Sposób ustalania praw wierzycieli (procedura przygotowywania spisu wierzycieli)
3.2. Wpływ wierzyciela na treść propozycji układowych
3.3. Wierzyciel rzeczowy a układ częściowy
3.4. Wierzyciel rzeczowy w przyspieszonym postępowaniu układowym lub w postępowaniu układowym
3.5. Pozycja wierzyciela w postępowaniu sanacyjnym (realna możliwość wpływu na przedsiębiorstwo dłużnika)

15.30 – 15.45 przerwa na kawę

15.45 – 17.00 RADA WIERZYCIELI ORAZ ODRĘBNE POSTĘPOWANIA
4.1. Nowy model rady wierzycieli (cel zmian)
4.2. Nowy model rady wierzycieli (kompetencje, obowiązki i rola wierzycieli)
4.3. Wierzyciel rzeczowy w postępowaniu restrukturyzacyjnym prowadzonym wobec deweloperów (cel i założenia)
4.4. Hipoteka w postępowaniu restrukturyzacyjnym prowadzonym wobec deweloperów

Prelegenci


Piotr Zimmerman

Radca prawny, wspólnik i założyciel kancelarii Zimmerman i Wspólnicy sp.k. Posiada również licencję syndyka. Wcześniej był wieloletnim sędzią (1995-2006). Jako pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości w 2005 r. przeprowadził procedurę podziału największego sądu rejonowego w Polsce (dawnego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy). Specjalizuje się w prawie upadłościowym i naprawczym oraz prawie spółek handlowych. Prowadzi działalność dydaktyczną, wykładając prawo upadłościowe i naprawcze dla studentów studiów podyplomowych, aplikantów, radców prawnych, adwokatów, syndyków, pracowników banków i organów administracji publicznej. Występuje jako prelegent na konferencjach poświęconych tematyce prawa upadłościowego i naprawczego oraz prawa spółek. Piotr Zimmerman jest autorem licznych artykułów z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego, jak również autorem trzech wydań „Komentarza do prawa upadłościowego i naprawczego”, który ukazał się nakładem wydawnictwa C.H. Beck. Publikacje mecenasa Piotra Zimmermana ukazują się w prasie specjalistycznej polskiej i międzynarodowej, jest autorem cyklu artykułów dla tygodników Prawo w Firmie oraz Firma i Prawo, a także ekspertem m.in.: Rzeczpospolitej, Dziennika Gazety Prawnej oraz TVN Biznes i Świat. Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Warunki udziału

  • Pierwszy zgłoszony uczestnik: 1 500 PLN + 23% VAT
  • Drugi i kolejny uczestnik z firmy, uczestnik poprzednich warsztatów: 10% zniżki

Koszt zawiera udział jednej osoby w warsztacie zgodnie ze zgłoszeniem, materiały i catering. Warunkiem uczestnictwa jest odesłanie na adres a.kraszewska@personalities.pl skanu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub przesłanie wypełnionego na odpowiedniej podstronie witryny www.personalities.pl formularza oraz wpłata w terminie 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lecz nie później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu. Ewentualną rezygnację z udziału należy przesłać na adres a.kraszewska@personalities.pl. W przypadku rezygnacji później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu pobrana zostanie opłata w wysokości 100% opłaty za udział. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztacie powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Przesłane zgłoszenie jest jednoznaczne z zawarciem wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a firmą Personalities; oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgłoszonych uczestników w celach promocji i marketingu. Wyrażający zgodę na przetwarzanie danych mają prawo kontroli i weryfikacji przetwarzania danych, które ich dotyczą oraz do odwołania udzielonej zgody.