warsztat

Walne zgromadzenie w praktyce, regulacjach i orzecznictwie

4 kwietnia 2019 | Warszawa

pobierz plik ics

Spis treści

Udział w warsztacie może być zaliczony jako element obligatoryjnego doskonalenia zawodowego radców prawnych. Czas trwania warsztatu: 8 godzin szkoleniowych (1 godzina szkoleniowa = 45 minut)

Formularz zgłoszeniowy- usuń + dodaj uczestnika

Przesyłając niniejszy formularz zgłoszone osoby wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych w nim danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym udziału w wydarzeniu, w którym udział zgłaszają.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym jest firma Personalities Katarzyna Łasak z siedzibą przy Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa
 2. dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są w celu organizacji, administracyjnej obsługi i przebiegu warsztatów i konferencji organizowanych przez firmę Personalities Katarzyna Łasak w tym sporządzenia listy uczestników oraz przekazywania informacji organizacyjnych na podstawie dobrowolnej zgody uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 3. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 4. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa UODO, gdy uzna , że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 5. udostępnione dane nie będą profilowane,
 6. udostępnione dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych;
 7. podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konferencji.


Walne zgromadzenie spółki akcyjnej w praktyce, regulacjach i orzecznictwie – zwołanie, odbycie, spory korporacyjne

Celem warsztatu jest aktualizacja wiedzy uczestników w zakresie praktycznych aspektów organizacji oraz przeprowadzenia walnego zgromadzenia, w tym uniknięcie kontrowersji prawnych związanych z odbyciem walnego zgromadzenia.
Ponadto przedmiotem warsztatu będą projektowane zmiany w KSH związane z przyjęciem Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/828 z 17.5.2017 r. zmieniającej Dyrektywę 2007/36/WE w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania w spółkach publicznych (termin implementacji – 10.6.2019 r.).
Dodatkowo tematyka warsztatu obejmie wzmiankę o niezwykle aktualnym zagadnieniu ochrony danych osobowych akcjonariuszy przetwarzanych przez spółkę w związku z walnym zgromadzeniem oraz uwzględni specyfikę walnego zgromadzenia w prostej spółce akcyjnej.

Zaproszenie kierujemy do członków zarządu, rad nadzorczych, akcjonariuszy, prawników korporacyjnych, pracowników biur zarządów i rad nadzorczych.

Program

10.00 - 11.30 SESJA 1

 • Różnice między walnym zgromadzeniem spółki prywatnej i spółki publicznej 
 • Zwołanie walnego zgromadzenia
  • Legitymacja do zwołania walnego zgromadzenia
  • Prawidłowe formułowanie porządku obrad 
 • Uprawnienie akcjonariusza do udziału i oddania głosu na walnym zgromadzeniu
 • Pełnomocnik na walnym zgromadzeniu

11.30 - 11.45 przerwa na kawę

11.45 - 13.15 SESJA 2

 • Zaskarżanie uchwał walnego zgromadzenia:
  • Powództwo o uchylenie uchwały
  •  Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały 
 • Wybór członków rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami
 • Instytucja absolutorium jako element sporu korporacyjnego na walnym zgromadzeniu
 • Zawarcie i wykonanie porozumienia akcjonariuszy w kontekście głosowań na walnym zgromadzeniu
 • Prawo akcjonariusza do informacji (art 428 KSH)

13.15 - 14.30 przerwa na obiad

14.30 - 15.45 SESJA 3

 • Projektowane regulacje w zakresie identyfikacji akcjonariuszy, przekazywania informacji i ułatwienia wykonywania praw akcjonariuszy:
  • Prawo spółek do identyfikacji swoich akcjonariuszy
  • Przekazywanie informacji dotyczących tożsamości akcjonariuszy przez pośredników
  • Wzmocnienie przejrzystości w odniesieniu do inwestorów instytucjonalnych;
  • Obowiązek opracowania i publicznego ujawnienia polityki dotyczącej zaangażowania
  • Prawo głosu akcjonariuszy w sprawie polityki wynagrodzeń dotyczącej funkcjonariuszy spółki (ang. say on pay)
  •  Transakcje z podmiotami powiązanymi w obecnym stanie prawnym i nowych regulacjach 

15.45 - 16.00 przerwa na kawę

16.00 - 17.30 SESJA 4

 • Specyfika walnego zgromadzenia w projektowanych unormowaniach dotyczących prostej spółki akcyjnej 
 • Ochrona danych osobowych akcjonariuszy na walnym zgromadzeniu

Prelegenci

Dr Iwona Gębusia, radca prawny - posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla przedsiębiorców, w tym instytucji finansowych. Brała udział w szeregu transakcji na rynkach kapitałowych, M&A, finansowaniu oraz świadczyła doradztwo w zakresie problematyki regulacyjnej. Praktykowała w wiodących kancelariach polskich oraz zagranicznych. Jest autorką dwóch monografii „Warranty subskrypcyjne” oraz „Interes spółki w prawie polskim i europejskim”, a także autorką i współautorką ponad dwudziestu publikacji, które ukazały się w prestiżowych czasopismach naukowych. Posiada także bogate doświadczenie jako wykładowca akademicki oraz szkoleniowiec.

Warunki udziału

Koszt udziału:

 • Pierwszy zgłoszony uczestnik: 1 500 PLN + 23% VAT
 • Drugi i kolejny uczestnik z firmy, uczestnik poprzednich warsztatów Personalities: 10% zniżki (zniżki nie łączą się)

Koszt zawiera udział jednej osoby w warsztacie zgodnie ze zgłoszeniem, materiały, certyfikat i catering. Warunkiem uczestnictwa jest odesłanie na adres a.kraszewska@personalities.pl skanu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub przesłanie wypełnionego formularza na witrynie www.personalities.pl oraz wpłata w terminie 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lecz nie później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu. Ewentualną rezygnację z udziału należy przesłać na adres a.kraszewska@personalities.pl. W przypadku rezygnacji później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu pobrana zostanie opłata w wysokości 100% opłaty za udział. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztacie powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Wpłat należy dokonywać na konto: IDEA Bank S.A. 04 1950 0001 2006 0020 2383 0001. W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko uczestnika. Przesłane zgłoszenie jest jednoznaczne z zawarciem wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a firmą Personalities Katarzyna Łasak; oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgłoszonych uczestników w celach promocji i marketingu. Wyrażający zgodę na przetwarzanie danych mają prawo kontroli i weryfikacji przetwarzania danych, które ich dotyczą oraz do odwołania udzielonej zgody.