warsztat

Rada Nadzorcza na posiedzeniu i poza posiedzeniem

3 listopada 2016 r. | Hotel Mercure Centrum | Warszawa

pobierz plik ics

Spis treści

warsztat dostępny również w formule in-housezapytanie o warsztat w formule in-house:
warsztat Rada Nadzorcza na posiedzeniu i poza posiedzeniem
Udział w warsztacie może być zaliczony jako element obligatoryjnego doskonalenia zawodowego radców prawnych

Formularz zgłoszeniowy- usuń + dodaj uczestnika

Przesyłając niniejszy formularz zgłoszone osoby wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych w nim danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym udziału w wydarzeniu, w którym udział zgłaszają.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym jest firma Personalities Katarzyna Łasak z siedzibą przy Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa
 2. dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są w celu organizacji, administracyjnej obsługi i przebiegu warsztatów i konferencji organizowanych przez firmę Personalities Katarzyna Łasak w tym sporządzenia listy uczestników oraz przekazywania informacji organizacyjnych na podstawie dobrowolnej zgody uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 3. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 4. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa UODO, gdy uzna , że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 5. udostępnione dane nie będą profilowane,
 6. udostępnione dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych;
 7. podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konferencji.


Plik PDF

Partnerzy

Prawo systematycznie nakłada na radę nadzorczą coraz więcej obowiązków ? i coraz bardziej surowo traktuje kwestię odpowiedzialności członków rady nadzorczej za wykonanie tychże obowiązków. Spotykając się na posiedzeniach kilka razy do roku, współczesna rada nadzorcza nie jest w stanie wypełnić swoich zadań. Rzecz nie w tym, by mnożyć posiedzenia: posiedzenie rady nie jest samo z siebie wartością. Rzecz w tym natomiast, by lepiej organizować posiedzenia rady i przenieść znaczną część jej prac poza posiedzenia. Wartość płynie wyłącznie z wykonywania przez radę stałego nadzoru nad działalnością spółki, co może być wykonywane także poza posiedzeniami rady. Wartość może też płynąć z podejmowanych przez radę nadzorczą uchwał; statuty wielu spółek otwierają możliwości podejmowania przez radę uchwał także poza posiedzeniem. Im lepsza jest organizacja posiedzeń, tym rzadziej zachodzi potrzeba ich zwoływania. Im lepsza jest organizacja pracy rady, tym więcej czynności może ona wykonać poza posiedzeniami plenarnymi.

Program

10:00 ? 11:30 I Sesja

 • Obligatoryjny charakter posiedzeń rady nadzorczej
 • Zadania rady nadzorczej na posiedzeniu
 • Częstotliwość posiedzeń (wymogi kodeksowe, statutowe, rzeczywiste)
 • Zaangażowanie czasowe członka rady nadzorczej w jej prace
 • Przygotowanie posiedzenia RN. Dobór materiałów
 • Procedura zwołania posiedzenia. ?Zaproszenie?
  • zwoływanie posiedzeń przez przewodniczącego rady
  • zwoływanie posiedzeń przez członka rady lub zarząd spółki ? warunki dopuszczalności
  • Treść zaproszenia

 11:30 ? 11:45 przerwa na kawę

 11.45 ? 13.15 II Sesja

 • Porządek obrad
  • czym jest: wykazem tematów do omówienia, czy listą spraw wymagających podjęcia uchwały?
  • kiedy jest obligatoryjnym elementem zaproszenia?
  • czy może być zmieniany w trakcie posiedzenia?
 • Uczestnicy posiedzenia rady nadzorczej
  • kto i kiedy powinien być zaproszony?
  • kto zaprasza?
 • Kworum (wymogi kodeksowe, statutowe)
  • praktyczne konsekwencje wymogów dotyczących kworum
  • w jakiej sytuacji członek rady oddający głos na posiedzeniu liczy się do większości, nie liczy się do kworum?
 • Uchwała rady nadzorczej
  • czym jest uchwała?
  • jaka jest pożądana struktura uchwały?
  • kiedy uchwała powinna być redagowana?
  • jakie są powody i skutki prawne działań zastępczych?
 • Głosowanie
  • pojęcie głosu oddanego
  • pojęcie większości głosów
  • wymóg większości głosów (kodeksowy, statutowy)
  • głos rozstrzygający ? kto może go oddać i pod jakimi warunkami?
  • jawność ? tajność głosowania
  • skutki prawne wstrzymania się od głosu

13:15 ? 14:00 obiad

14:00 ? 15:30 III Sesja

 • Podejmowanie przez radę nadzorczą uchwał poza posiedzeniem
  • warunek dopuszczalności
  • tryby głosowania
 • Komitety rady nadzorczej
  • umocowanie prawne
  • obligatoryjność komitetu audytu w spółce publicznej
  • inne komitety rady nadzorczej i ich zadania
 • Komitet audytu
  • zadania i kompetencje
  • skład
  • kwalifikacje członków komitetu audytu

15:30 ? 15.45 przerwa na kawę

15.45 ? 17.00 IV sesja

 • Członkowie rady nadzorczej delegowani do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych
  • warunki delegowania
  • specjalne uprawnienie i jego treść
 • Członkowie rady nadzorczej delegowani do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych
 • Sprawozdawanie radzie nadzorczej przez delegowanych
 • Uprawnienie rady nadzorczej do żądania od pracowników sprawozdań i wyjaśnień
  • warunki skuteczności uprawnienia rady
  • whistleblowing
 • Kontakty rady nadzorczej z akcjonariuszami, pracownikami, związkami
 • Szczególne powinności przewodniczącego rady poza posiedzeniami
 • Pytania i wyjaśnienia

Prelegenci

Andrzej S. Nartowski

Prawnik z praktyką w organach spółek handlowych. Ekspert corporate governance i rynku kapitałowego. Emerytowany prezes Polskiego Instytutu Dyrektorów (2006 ? 2014). Wydawca i redaktor naczelny kwartalnika ?Przegląd corporate governance? (2006 ? 2013). Wydał m.in. podręcznik ?Dobre praktyki spółek notowanych na GPW? (2008). Prowadzi blog ?Andrzej S. Nartowski o corporate governance? www.andrzejnartowski.pl. Jest Honorowym Członkiem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Człowiek Corporate Governance 2015.

 

Radosław L. Kwaśnicki

Radca prawny, Prezes Zarządu, RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy. Doktor nauk prawnych (Uniwersytet Jagielloński) oraz absolwent Advanced Management Program (IESE - Uniwersytet Nawarry). Specjalizuje się w prawie spółek, prawie rynku kapitałowego oraz postępowaniach sądowych. Rekomendowany przez Global Law Experts w zakresie prawa spółek, wyróżniony przez European Legal Experts oraz rekomendowany przez Legal 500 w zakresie prawa spółek oraz fuzji i przejęć (M&A), laureat I. miejsca w konkursie Profesjonaliści Forbesa 2014 r. ? Zawody Zaufania Publicznego. Arbiter krajowy i międzynarodowy, w tym Prezes a następnie Wiceprezes Stałego Sądu Polubownego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie (obecnie arbiter tego Sądu), arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, arbiter Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan, arbiter Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Międzynarodowej Izbie Handlowej (ICC) w Paryżu oraz arbiter Sądu Polubownego (Arbitrażowego) przy Związku Banków Polskich. Pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. (zasiadając w Komitecie ds. Ładu Korporacyjnego oraz w Komitecie ds. CSR) oraz Członka Rady Nadzorczej SFINKS POLSKA S.A. (zasiadając w Komitecie Audytu). Pełnił m.in. funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. (2007 r.), Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej PGE ZEW-T Dystrybucja Sp. z o.o. (2008 - 2009), Sekretarza Rady Nadzorczej BOT Elektrownia Turów S.A. (2007 - 2008), Członka Rady Nadzorczej PGE Energia S.A. (2008 - 2009), Przewodniczącego Rady Nadzorczej Geotermii Pyrzyce Sp. z o.o. (2006 - 2007), Przewodniczącego Rady Nadzorczej BBI Capital NFI S.A. (2012 - 2014), Przewodniczącego Rady Nadzorczej W Investments S.A. (2012 - 2014), Przewodniczącego Rady Nadzorczej W Investments TFI S.A. (2012 - 2014), Przewodniczącego Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego W Investments S.A. (2012 - 2014), Członka Rady Nadzorczej MAGO S.A. (2012 - 2013), Przewodniczącego Rady Nadzorczej NAVI GROUP S.A. (2014 r.) oraz Członka Rady Nadzorczej Polskie Koleje Państwowe S.A. (2015 r.). Członek Korpusu Polskiego Instytutu Dyrektorów wpisany na listę kandydatów na Profesjonalnych Członków Rad Nadzorczych Polskiego Instytutu Dyrektorów, uczestnik prac legislacyjnych i strategicznych związanych z rozwojem prawa gospodarczego, redaktor oraz autor, a także współautor podręczników i komentarzy oraz publikacji poświęconych praktycznym aspektom prawa gospodarczego, zasiada w Kolegium Redakcyjnym ?Monitora Prawa Handlowego?, redaktor naczelny bloga poświęconemu prawu gospodarczemu ?PRAWO BIZNESU ? LAW IN ACTION? (www.kwasnicki.com.pl). Biegle posługuje się językiem angielskim i niemieckim. Specjalizacjaw zakresie: Prawo Spółek, Rynek Kapitałowy, Spory Korporacyjne, Sprawy Osobiste. Sukcesja w Biznesie.

Warunki udziału

Koszt udziału:

 • Zgłoszenie do 14.10.2016 (włącznie)
Pierwszy zgłoszony uczestnik: 1 200 PLN + 23% VAT
Drugi i kolejny uczestnik z firmy, uczestnik poprzednich warsztatów: 10% zniżki
 • Zgłoszenie po 14.10.2016
Pierwszy zgłoszony uczestnik: 1 500 PLN + 23% VAT
Drugi i kolejny uczestnik z firmy, uczestnik poprzednich warsztatów Personalities: 10% zniżki (zniżki nie łączą się)

Koszt zawiera udział jednej osoby w warsztacie zgodnie ze zgłoszeniem, materiały, certyfikat i catering. Warunkiem uczestnictwa jest odesłanie na adres a.kraszewska@personalities.pl skanu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub przesłanie wypełnionego formularza na witrynie www.personalities.pl oraz wpłata w terminie 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lecz nie później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu. Ewentualną rezygnację z udziału należy przesłać na adres a.kraszewska@personalities.pl. W przypadku rezygnacji później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu pobrana zostanie opłata w wysokości 100% opłaty za udział. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztacie powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Wpłat należy dokonywać na konto: 84 1300 0000 2016 9613 8000 0001 (Alior Bank). W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko uczestnika. Przesłane zgłoszenie jest jednoznaczne z zawarciem wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a firmą Personalities Katarzyna Łasak; oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgłoszonych uczestników w celach promocji i marketingu. Wyrażający zgodę na przetwarzanie danych mają prawo kontroli i weryfikacji przetwarzania danych, które ich dotyczą oraz do odwołania udzielonej zgody.