webinar

Błędy w statutach i regulaminach spółek publicznych | 2. edycja

8 września 2020 r. | godz. 10.00 - 12.00

pobierz plik ics

Spis treści

Udział w webinarium może być zaliczony jako element obligatoryjnego doskonalenia zawodowego radców prawnych. Czas trwania webinarium: 3 godziny szkoleniowe (1 godzina szkoleniowa = 45 minut)

Formularz zgłoszeniowy- usuń + dodaj uczestnika

Przesyłając niniejszy formularz zgłoszone osoby wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych w nim danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym udziału w wydarzeniu, w którym udział zgłaszają.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym jest firma Personalities Katarzyna Łasak z siedzibą przy Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa
 2. dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są w celu organizacji, administracyjnej obsługi i przebiegu warsztatów i konferencji organizowanych przez firmę Personalities Katarzyna Łasak w tym sporządzenia listy uczestników oraz przekazywania informacji organizacyjnych na podstawie dobrowolnej zgody uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 3. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 4. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa UODO, gdy uzna , że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 5. udostępnione dane nie będą profilowane,
 6. udostępnione dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych;
 7. podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konferencji.


Partnerzy

Statut powinien być przepustką spółki do zaufania inwestorów. Lecz statuty polskich spółek roją się od zbędnych powtórzeń za ustawą: to efekt kaskady, gdy przepisy wyższego rzędu wpisuje się bez potrzeby do dokumentów niższego rzędu. Występuje także efekt dziurawej kapoty: spółki nie doceniają, że należycie sporządzony statut zwiększa ich atrakcyjność w oczach inwestorów, więc zamiast szyć go, jak garnitur, na własną miarę, przyodziewają się w łachy z second handów. Efekt zatrutej studni polega na tym, że spółki przejmują od innych statuty zatruty skażone błędami, jakby w lumpeksie kupowały używane ciuchy. Efekt wirusa sprowadza się do tego, że jak wirus z Wuhan skaził świat, tak błędy z komputerów kancelarii prawnych sprzedających używane statuty rozeszły się po całym rynku.

Zadaniem webinarium jest wskazanie najczęstszych i najbardziej pospolitych błędów na przykładzie statutów spółek z GPW. Wiele z nich już zapadło się pod parkiet, tak zaciążyły na nich statutowe nieprawidłowości. Przy okazji wskazane zostaną najlepsze, najbardziej praktyczne rozwiązania.

- Andrzej S. Nartowski

Program

Niezgodne z prawem lub błędne regulacje statutów i regulaminów mogą poważnie zakłócić działalność spółki i prowadzić do pokrzywdzenia jej akcjonariuszy lub kontrahentów. Doświadczenie uczy, że przez dziury w statutach wyciekają ze spółek pieniądze.

Podczas webinarium zostaną omówione najbardziej krytyczne obszary regulacji wewnętrznych spółek:

 • Przedmiot przedsiębiorstwa – ryzyko inwestycyjne
 • Kworum (walne zgromadzenie, rada nadzorcza)
 • Wybór członka rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami
 • Delegowanie członka rady przez radę / przez grupę
 • Większość głosów
 • Liczebność rady nadzorczej
 • Kadencja organów spółki
 • Osobiste uprawnienia i ich granice
 • Powołanie rady nadzorczej
 • Zwołanie rady nadzorczej
 • Porządek obrad rady nadzorczej
 • Uchwała zarządu / rady nadzorczej
 • Protokół zarządu / rady nadzorczej
 • Głos rozstrzygający
 • Wynagrodzenie rady nadzorczej
 • Umowy zawierane przez spółkę z członkami zarządu

Uczestnicy webinarium będą mogli zgłosić prelegentowi dodatkowe pytania czy wątpliwości przed webinarium. Zależy nam, żeby żadne z Państwa pytań nie pozostało bez odpowiedzi!

Prelegenci

Andrzej S. Nartowski

Prawnik, doświadczony przewodniczący rad nadzorczych i walnych zgromadzeń. Ekspert prawa spółek i corporate governance. Członek Honorowy Giełdy Papierów Wartościowych. Osobowość Rynku Kapitałowego („Parkiet”). Człowiek Corporate Governance (2015). Autor podręczników Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2008, 2016. Prowadzi blog „Andrzej S. Nartowski o corporate governance” www.andrzejnartowski.pl

Warunki udziału

 • Koszt udziału jednej osoby: 290 PLN + 23% VAT

Koszt zawiera udział jednej osoby w webinarium zgodnie ze zgłoszeniem, materiały i certyfikat. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza na witrynie www.personalities.pl (uprzejmie prosimy o kontakt, jeśli wolą Państwo formularz w formacie PDF do wypełnienia i przesłania skanu) oraz wpłata w terminie 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lecz nie później niż na 2 dni robocze przed datą webinarium. Ewentualną rezygnację z udziału należy przesłać na adres biuro@personalities.pl. W przypadku rezygnacji później niż na 2 dni robocze przed rozpoczęciem webinarium pobrana zostanie opłata w wysokości 100% opłaty za udział. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztacie powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Przesłane zgłoszenie jest jednoznaczne z zawarciem wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a firmą Personalities Katarzyna Łasak; oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgłoszonych uczestników w celach promocji i marketingu. Wyrażający zgodę na przetwarzanie danych mają prawo kontroli i weryfikacji przetwarzania danych, które ich dotyczą oraz do odwołania udzielonej zgody.