warsztat

Sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju na podstawie ESRS

8-9 maja 2024 | Hotel Mercure Warszawa Centrum

pobierz plik ics

Spis treści

Udział w warsztacie może być elementem obligatoryjnego doskonalenia zawodowego radców prawnych. Czas trwania warsztatu: 16 godzin szkoleniowych (1 godz. szkol. = 45 min.)

Formularz zgłoszeniowy- usuń + dodaj uczestnika

Przesyłając niniejszy formularz zgłoszone osoby wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych w nim danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym udziału w wydarzeniu, w którym udział zgłaszają.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym jest firma Personalities Katarzyna Łasak z siedzibą przy Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa
 2. dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są w celu organizacji, administracyjnej obsługi i przebiegu warsztatów i konferencji organizowanych przez firmę Personalities Katarzyna Łasak w tym sporządzenia listy uczestników oraz przekazywania informacji organizacyjnych na podstawie dobrowolnej zgody uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 3. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 4. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa UODO, gdy uzna , że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 5. udostępnione dane nie będą profilowane,
 6. udostępnione dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych;
 7. podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konferencji.


Unia europejska ustanawia szereg obowiązujących bezpośrednio regulacji, które zmierzają do transformacji przedsiębiorstw w kierunku gospodarki niskoemisyjnej i przekierowania przepływów finansowych w kierunku podmiotów działających w sposób zrównoważony.

Nie tylko duże spółki będą zobowiązane do oceny i raportowania zrównoważonego rozwoju. Nawet jeśli spółka nie spełnia kryteriów dużej jednostki nadal będzie zobowiązana do gromadzenia informacji w celu przekazania jej kontrahentom lub bankom, którzy podlegają takim obowiązkom. Zaproszenie do udziału w warsztacie adresujemy zatem nie tylko do dużych spółek giełdowych, ale także do innych, mniejszych podmiotów, które bezpośrednio lub pośrednio będą objęte regulacjami ESG. Prelegentki w jasny, klarowny sposób wyjaśnią skomplikowaną terminologię, omówią regulacje i przedstawią zasady raportowania.

Nasz warsztat pozwoli zrozumieć wymagania w obszarze nowej sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju. Podczas zajęć, oprócz przekazania wiedzy dotyczącej wymagań raportowych zostaną zaprezentowane przykłady zastosowania standardów w praktyce. Ponadto przekazane zostaną praktyczne informacje dotyczące procesów należytej staranności oraz podwójnej istotności pomogą przygotować się do  wdrożenia tych rozwiązań w spółce. Ekspertki podzielą się swoimi doświadczeniami dotyczącymi przygotowania organizacji do wdrażania nowego raportowania na podstawie ESRS. 

Warsztat obejmuje także ćwiczenia praktyczne - dotyczące narzędzi wspomagających realizację strategii środowiskowej oraz wpływających na wiarygodność komunikowania informacji środowiskowych. Teoria to z pewnością za mało dlatego wykorzystamy metody „learning by doing” by czas szkolenia był jak najbardziej owocny!

 

Program

1. dzień  - 8 maja (środa)
Prowadzenie: Ilona Pieczyńska-Czerny, Agnieszka Gontarek

10.00 – 11.30 sesja 1

 • Wprowadzenie do zagadnień ESG
 • Wprowadzenie do podstawowych regulacji z obszaru ESG, jakie są wzajemne relacje i jak mogą wpływać na obowiązki spółek 
 • Spółki objęte wymogami sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju 
 • Taksonomia UE - podstawowe zasady raportowania, analiza i ocena zgodności z Taksonomią
 
11.30 – 11.45 przerwa na kawę

11.45 – 13.15 sesja 2

 • Omówienie zasad raportowania na podstawie Standardu ESRS1:
  • Łańcuch wartości - jak zdefiniować oraz  w jaki sposób wpływa na raportowanie 
  • Interesariusze i ich zaangażowanie, jak uwzględnić ich udział w analizie podwójnej istotności
  • Oświadczenie dotyczące należytej staranności 
  • Proces należytej staranności w świetle wytycznych OECD oraz wymogów ESRS - jego znaczenie oraz zasady jego budowy, praktyczne aspekty tego procesu
  • Zasady dotyczące ujawniania informacji, podstawowe wymogi i koncepcje 
  • Istotne oddziaływania, ryzyka i szanse, jak wybrać tematy do analizy  istotności, praktyczne podejście do przeprowadzenia tego procesu
  • Analiza podwójnej istotności i jej rola w kształtowaniu sprawozdania zrównoważonego rozwoju
  • Granice raportowania - w jakim zakresie sprawozdawczość obejmie własne operacje, a w jakim łańcuch wartości
  • Przepisy przejściowe - co można ujawnić później, warunki korzystania z przepisów przejściowych 

13.15 – 14.00 obiad

14.00 – 15.30 sesja 3

 • Omówienie głównych kategorii ujawnień na podstawie standardu ESRS2
  • Strategia, model biznesowy,   jakie analizy należy przeprowadzić, co należy ustalić i co wymaga ujawnienia
  • Ujawnienia dotyczące procesu IRO 1 i IRO 2
  • Komunikacja z interesariuszami, sposoby i kanały komunikacji
  • Schemat (drzewko decyzyjne) na potrzeby określania informacji ujawnianych w sprawozdaniu
  • Ujawnienia dotyczące polityk i działań
  • Wymogi dotyczące celów i mierników 

15.30 – 15.45 przerwa na kawę

15.45 – 17.15 – sesja 4 

 • Ład korporacyjny w ESRS 2 i ESRS G1
  • Rola zarządów i rad nadzorczych w świetle Dyrektywy CSRD
  • Ujawnienia z zakresu ładu korporacyjnego oraz systemów i funkcji wewnętrznych
  • Uwzględnianie wyników niefinasowych związanych ze zrównoważonym rozwojem w systemach nagród
  • Kodeksy etyki  postępowania w biznesie, co powinny regulować i co należy ujawnić
  • Systemy dotyczące whistleblowingu i przeciwdziałania korupcji w ujawnieniach
  • Przeciwdziałanie korupcji - wymogi
  • Pozostałe istotne aspekty związane z ładem korporacyjnym
  • Wskaźniki ilościowe, omówienie 

2. dzień - 9 maja (czwartek)
Prowadzenie:  Jolanta Baran, Ilona Pieczyńska-Czerny,

09.00 – 11.00 sesja 1 

 • Omówienie najważniejszych wymogów w obszarze środowiskowym na podstawie ESRS E1, E2, E3, E4,  E5
  • Wymagania standardów dotyczących części środowiskowej
  • Struktura części środowiskowej ESRS
  • Plan transformacji klimatycznej i dźwignie dekarbonizacji
  • Ślad węglowy organizacji – zakres 1, 2, 3 – z odniesieniem do celów redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz net zero
  • Wskaźniki dotyczące zanieczyszczenia, zasobów wodnych oraz różnorodności biologicznej
  • Strategie cyrkularności i gospodarka odpadami
  • Wskaźniki w obszarze GOZ i odpadów

11.00 – 11.15 przerwa na kawę

11.15 - 16.15 (w trakcie 45-min. przerwa na obiad około godz. 13.00 i 15-min. przerwa kawowa) 

NARZĘDZIA WSPOMAGAJĄCE REALIZACJĘ STRATEGII ŚRODOWISKOWEJ ORAZ WPŁYWAJĄCE NA WIARYGODNOŚĆ KOMUNIKOWANIA INFORMACJI ŚRODOWISKOWYCH w formie praktycznych ćwiczeń

 • LCA i ślad węglowy produktu – podejście analityczne z uwzględnieniem cyklu życia
 • Ekoprojektowanie
 • Ślad wodny
 • Etykietowanie środowiskowe I i II typu, deklaracje środowiskowe produktów EPD
 • Gromadzenie danych środowiskowych – zalecenia, wyzwania i bazy danych LCI
   
 • Omówienie głównych wymagań standardów społecznych ESRS S1, S, S3, S4 
  • Pracownicy właśni oraz pracownicy w łańcuchu wartości 
  • tematy i podtematy wymagające raportowania w obszarze pracowniczym
  • wskaźniki w obszarze pracowniczym
  • Społeczności i klienci - główne obszary raportowania 
  • wskaźniki w obszarze społeczności i klientów
  • praktyczne podejście do identyfikacji oddziaływań ryzyk i szans w kontekście społecznym i klientów

 

Prelegenci

Ilona Pieczyńska-Czerny

Radca prawny, od ponad 20 lat związana z nadzorem nad rynkiem kapitałowym. Od kilku lat pracuje w PwC, gdzie jest ekspertem m.in. w zakresie regulacji oraz standardów raportowania niefinansowego. Przed dołączeniem do PwC pracowała w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, w tym przez 10 lat na stanowisku Dyrektora Departamentu Spółek Publicznych. Była odpowiedzialna za nadzór nad emitentami w obszarze sprawozdawczości finansowej i przekazywania informacji poufnej oraz raportowania informacji niefinansowych, a także w obszarze prospektów i działania komitetów audytu. W latach 2016 do 2019 była członkiem oraz zastępcą przewodniczącego Komisji Nadzoru Audytowego (obecnie Polska Agencja Nadzoru Audytowego). Uczestniczy w pracach grup roboczych i inicjatywach mających na celu wsparcie emitentów w raportowaniu informacji na rynek. Przewodnicząca Komisji Etyki powołanej przy IZFiA, członek Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego przygotowującego zbiór DPSN2021. Współtworzyła z grupą ekspertów i Fundacją Polski Instytut Dyrektorów zbiór DPKA2021. Współautorka komentarzy z zakresu rynku kapitałowego i autorka publikacji prasowych dot. obowiązków raportowych spółek publicznych, prelegentka na konferencjach i szkoleniach z zakresu rynku finansowego.

dr inż. Jolanta Baran

Wykładowca Politechniki Śląskiej, ekspert w zakresie raportowania niefinansowego, analityk LCA i śladu węglowego. Posiada bogate doświadczenie naukowo-badawcze, dydaktyczne, szkoleniowe oraz biznesowe. Współpracuje z PwC i Pracownią ESG realizując projekty dla firm różnych branż, m.in. mechanicznej, górniczej, farmaceutycznej, medycznej, opakowaniowej, garbarskiej, ICT, retail, real estate, rolniczej, budowlanej, motoryzacyjnej, energetycznej, a także dla banków. Jej prace są poddawane weryfikacji trzeciej strony. W 2007 roku obroniła pracę doktorską w zakresie inżynierii i ochrony środowiska dotyczącą LCA. Posiada tytuł Eksperta Czystszej Produkcji (Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji). Autorka i współautorka ponad 60 publikacji w czasopismach oraz monografiach naukowych. Współtworzyła Laboratorium Projektowania Inżynierskiego i Zarządzania Cyklem Życia wyposażone w program SimaPro na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Prowadzi w nim zajęcia w zakresie LCA dla studentów. Brała udział w ponad 20 projektach badawczych w zakresie zarządzania środowiskowego, ekoprojektowania, oceny cyklu życia LCA, śladu węglowego, w tym w projektach realizowanych w ramach funduszy europejskich. Wygłosiła ponad 15 referatów w konferencjach zagranicznych oraz krajowych. W codziennej pracy opiera się m.in. na wymaganiach standardów ISO 14040/44, GHG Protocol, EPD, a także zaleceniach SBTi oraz PCAF. Wspiera firmy w raportowaniu według zaleceń GRI oraz ESRS.

Agnieszka Gontarek 

Dyrektor Działu Emitentów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (od 2008 r.), odpowiedzialnego m.in. za proces dopuszczania papierów wartościowych na rynki GPW i nadzór nad emitentami w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych, a także zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Kieruje pracami działającego przy GPW Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego. Redaktorka Dobrych Praktyk 2016 oraz Dobrych Praktyk 2021. W latach 2016-2018 prezes zarządu BondSpot S.A., wcześniej (2013-2016) członek rady nadzorczej BondSpot S.A. W latach 1998-2007 pracownik urzędu Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, a następnie Komisji Nadzoru Finansowego, m.in. na stanowisku zastępcy dyrektora Departamentu Nadzoru Obrotu. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW i podyplomowych studiów z zakresu rachunkowości, w trakcie swojej kariery zawodowej uczestniczka wielu krajowych i zagranicznych programów szkoleniowych oraz zespołów eksperckich w obszarze rynku kapitałowego. Współautorka komentarza do ustawy o ofercie publicznej. Posiada wieloletnie doświadczenie jako wykładowca prawa papierów wartościowych i regulacji unijnych, przede wszystkim z zakresu obowiązków informacyjnych emitentów i ich akcjonariuszy oraz corporate governance.

Warunki udziału

 • Koszt udziału jednej osoby w 2-dniowym warsztacie: 2 350 zł + 23% VAT

Powyższa kwota zawiera udział jednej osoby w warsztacie zgodnie ze zgłoszeniem, materiały i certyfikat. Podczas warsztatu do dyspozycji uczestników jest poczęstunek podczas przerw kawowych oraz obiady w restauracji hotelowej. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza na witrynie www.personalities.pl (uprzejmie prosimy o kontakt, jeśli wolą Państwo formularz w formacie PDF do wypełnienia i przesłania skanu) doraz wpłata w terminie 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lecz nie później niż na 5 dni roboczych przed datą warsztatu. Ewentualną rezygnację z udziału należy przesłać na adres biuro@personalities.com.pl. W przypadku rezygnacji później niż na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem warsztaut pobrana zostanie opłata w wysokości 100% opłaty za udział. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztacie powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Przesłane zgłoszenie jest jednoznaczne z zawarciem wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a firmą Personalities Katarzyna Łasak; oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgłoszonych uczestników w celach promocji i marketingu. Wyrażający zgodę na przetwarzanie danych mają prawo kontroli i weryfikacji przetwarzania danych, które ich dotyczą oraz do odwołania udzielonej zgody.