konferencja

ESG - nowe raportowanie "niefinansowe"

30 listopada 2023 | Hotel Mercure Warszawa Centrum

pobierz plik ics

Spis treści

Udział w konferencji może być elementem obligatoryjnego doskonalenia zawodowego radców prawnych. Czas trwania konferencji: 8 godzin szkoleniowych (1 godz. szkol. = 45 min.)

Formularz zgłoszeniowy- usuń + dodaj uczestnika

Przesyłając niniejszy formularz zgłoszone osoby wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych w nim danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym udziału w wydarzeniu, w którym udział zgłaszają.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym jest firma Personalities Katarzyna Łasak z siedzibą przy Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa
 2. dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są w celu organizacji, administracyjnej obsługi i przebiegu warsztatów i konferencji organizowanych przez firmę Personalities Katarzyna Łasak w tym sporządzenia listy uczestników oraz przekazywania informacji organizacyjnych na podstawie dobrowolnej zgody uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 3. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 4. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa UODO, gdy uzna , że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 5. udostępnione dane nie będą profilowane,
 6. udostępnione dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych;
 7. podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konferencji.


Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji podczas której nie ograniczymy się tylko do wylistowania i omówienia regulacji ESG, ale pokażemy wzajemne zależności między nimi i zarówno bezpośrednie jak i pośrednie oddziaływania.

Unia europejska ustanawia szereg obowiązujących bezpośrednio regulacji, które zmierzają do transformacji przedsiębiorstw w kierunku gospodarki niskoemisyjnej i przekierowania przepływów finansowych w kierunku podmiotów działających w sposób zrównoważony. Uczestnicy konferencji dowiedzą się, jakie obowiązki związane z ESG  wkrótce obejmą także ich organizację.

Pamiętajmy, że nie tylko duże spółki będą zobowiązane do oceny i raportowania zrównoważonego rozwoju. Nawet jeśli spółka nie spełnia kryteriów dużej jednostki nadal będzie zobowiązana do gromadzenia informacji w celu przekazania jej kontrahentom lub bankom, którzy podlegają takim obowiązkom.

Jeśli chcesz wiedzieć kiedy w Twojej firmie powinien być wdrożony plan transformacji klimatycznej sprawdź z naszymi ekspertkami, jakie obowiązki wynikają z tych nowych przepisów ESG i jakie zmiany będzie twoja organizacja przechodzić! 

Zaproszenie do udziału w konferencji adresujemy nie tylko do dużych spółek giełdowych, ale także do innych, mniejszych podmiotów, które bezpośrednio lub pośrednio będą objęte regulacjami ESG. Prelegentki w jasny, klarowny sposób wyjaśnią skomplikowaną terminologię, omówią regulacje i przedstawią zasady raportowania.

Program

10.00 - 11.30 I sesja - Ilona Pieczyńska - Czerny

 • Wprowadzenie uczestników w tematykę ESG – wyjaśnienie kluczowej terminologii, omówienie zasad raportowania niefinansowego oraz obowiązujących regulacji
 • Wprowadzenie do raportowania zrównoważonego rozwoju według ESRS 1 Ogólne wymogi, w szczególności:
  • Analiza podwójnej istotności
  • Analiza Interesariuszy i ich wpływ na analizę podwójnej istotności
  • Zmiany w organizacji, nowe polityki i system należytej staranności
  • Granice raportowania
  • Wpływ łańcucha wartości na raportowanie
 

11.30 - 11.45 kawa

11.45-13.15 II sesja - Ilona Pieczyńska - Czerny

 • Omówienie podstawowych obowiązków wynikających ze standardu  ESRS 2 Ogólne ujawnienia, w szczególności w obszarach:
  • strategii i modelu biznesowego
  • ładu korporacyjnego
  • zarządzania oddziaływaniem, ryzykiem i możliwościami
  • mierników i celów
  • omówienie dodatków dołączonych do standardu

13.15 - 14.00 obiad

14.00 - 15.30 III sesja - Jolanta Baran

 • Omówienie podstawowych wymogów standardów z obszaru E (środowisko), w tym:
  • omówienie zagadnień związanych z obliczaniem emisji w zakresie 1, 2 i 3
  • wymagania dotyczące planu transformacji klimatycznej
  • analiza ryzyk fizycznych i ryzyk przejścia
  • strategie cyrkularności i gospodarki zarządzania odpadami

15.30 - 15.45 - kawa

15.45 - 17.00 IV sesja - Agnieszka Gontarek

 • Omówienie podstawowych wymogów standardów z obszaru S i G, w tym 
  • pracownicy właśni - nowe podejście do definiowania
  • pracownicy w łańcuchu wartości
  • odpowiedzialność zarządu i rady nadzorczej
  • działania i mierniki wymagane przez ESRS-y

Prelegenci

Ilona Pieczyńska-Czerny

Radca prawny, od ponad 20 lat związana z nadzorem nad rynkiem kapitałowym. Od kilku lat pracuje w PwC, gdzie jest ekspertem m.in. w zakresie regulacji oraz standardów raportowania niefinansowego. Przed dołączeniem do PwC pracowała w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, w tym przez 10 lat na stanowisku Dyrektora Departamentu Spółek Publicznych. Była odpowiedzialna za nadzór nad emitentami w obszarze sprawozdawczości finansowej i przekazywania informacji poufnej oraz raportowania informacji niefinansowych, a także w obszarze prospektów i działania komitetów audytu. W latach 2016 do 2019 była członkiem oraz zastępcą przewodniczącego Komisji Nadzoru Audytowego (obecnie Polska Agencja Nadzoru Audytowego). Uczestniczy w pracach grup roboczych i inicjatywach mających na celu wsparcie emitentów w raportowaniu informacji na rynek. Przewodnicząca Komisji Etyki powołanej przy IZFiA, członek Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego przygotowującego zbiór DPSN2021. Współtworzyła z grupą ekspertów i Fundacją Polski Instytut Dyrektorów zbiór DPKA2021. Współautorka komentarzy z zakresu rynku kapitałowego i autorka publikacji prasowych dot. obowiązków raportowych spółek publicznych, prelegentka na konferencjach i szkoleniach z zakresu rynku finansowego.

dr inż. Jolanta Baran

Wykładowca Politechniki Śląskiej, ekspert w zakresie raportowania niefinansowego, analityk LCA i śladu węglowego. Posiada bogate doświadczenie naukowo-badawcze, dydaktyczne, szkoleniowe oraz biznesowe. Współpracuje z PwC i Pracownią ESG realizując projekty dla firm różnych branż, m.in. mechanicznej, górniczej, farmaceutycznej, medycznej, opakowaniowej, garbarskiej, ICT, retail, real estate, rolniczej, budowlanej, motoryzacyjnej, energetycznej, a także dla banków. Jej prace są poddawane weryfikacji trzeciej strony. W 2007 roku obroniła pracę doktorską w zakresie inżynierii i ochrony środowiska dotyczącą LCA. Posiada tytuł Eksperta Czystszej Produkcji (Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji). Autorka i współautorka ponad 60 publikacji w czasopismach oraz monografiach naukowych. Współtworzyła Laboratorium Projektowania Inżynierskiego i Zarządzania Cyklem Życia wyposażone w program SimaPro na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Prowadzi w nim zajęcia w zakresie LCA dla studentów. Brała udział w ponad 20 projektach badawczych w zakresie zarządzania środowiskowego, ekoprojektowania, oceny cyklu życia LCA, śladu węglowego, w tym w projektach realizowanych w ramach funduszy europejskich. Wygłosiła ponad 15 referatów w konferencjach zagranicznych oraz krajowych. W codziennej pracy opiera się m.in. na wymaganiach standardów ISO 14040/44, GHG Protocol, EPD, a także zaleceniach SBTi oraz PCAF. Wspiera firmy w raportowaniu według zaleceń GRI oraz ESRS.

Agnieszka Gontarek 

dyrektor Działu Emitentów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (od 2008 r.), odpowiedzialnego m.in. za proces dopuszczania papierów wartościowych na rynki GPW i nadzór nad emitentami w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych, a także zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Kieruje pracami działającego przy GPW Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego. Redaktorka Dobrych Praktyk 2016 oraz Dobrych Praktyk 2021. W latach 2016-2018 prezes zarządu BondSpot S.A., wcześniej (2013-2016) członek rady nadzorczej BondSpot S.A. W latach 1998-2007 pracownik urzędu Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, a następnie Komisji Nadzoru Finansowego, m.in. na stanowisku zastępcy dyrektora Departamentu Nadzoru Obrotu. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW i podyplomowych studiów z zakresu rachunkowości, w trakcie swojej kariery zawodowej uczestniczka wielu krajowych i zagranicznych programów szkoleniowych oraz zespołów eksperckich w obszarze rynku kapitałowego. Współautorka komentarza do ustawy o ofercie publicznej. Posiada wieloletnie doświadczenie jako wykładowca prawa papierów wartościowych i regulacji unijnych, przede wszystkim z zakresu obowiązków informacyjnych emitentów i ich akcjonariuszy oraz corporate governance.

Warunki udziału

 • Koszt udziału jednej osoby w całodziennej konferencji: 1 350 PLN + 23% VAT
  (10% zniżki dla kolejnej osoby z tej samej firmy / instytucji)


Powyższa kwota zawiera udział jednej osoby w konferencji zgodnie ze zgłoszeniem, materiały i certyfikat. Podczas konferencji do dyspozycji uczestników jest poczęstunek podczas przerw kawowych oraz obiad w restauracji hotelowej. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza na witrynie www.personalities.pl (uprzejmie prosimy o kontakt, jeśli wolą Państwo formularz w formacie PDF do wypełnienia i przesłania skanu) doraz wpłata w terminie 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lecz nie później niż na 3 dni robocze przed datą konferencji. Ewentualną rezygnację z udziału należy przesłać na adres biuro@personalities.pl. W przypadku rezygnacji później niż na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem konferencji pobrana zostanie opłata w wysokości 100% opłaty za udział. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w konferencji powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Przesłane zgłoszenie jest jednoznaczne z zawarciem wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a firmą Personalities Katarzyna Łasak; oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgłoszonych uczestników w celach promocji i marketingu. Wyrażający zgodę na przetwarzanie danych mają prawo kontroli i weryfikacji przetwarzania danych, które ich dotyczą oraz do odwołania udzielonej zgody.