webinar

Etykieta rady nadzorczej

2 grudnia 2020 r. | godz. 10.00 - 12.00

pobierz plik ics

Spis treści

Udział w webinarium może być zaliczony jako element obligatoryjnego doskonalenia zawodowego radców prawnych. Czas trwania webinarium: 3 godziny szkoleniowe (1 godzina szkoleniowa = 45 minut)

Formularz zgłoszeniowy- usuń + dodaj uczestnika

Przesyłając niniejszy formularz zgłoszone osoby wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych w nim danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym udziału w wydarzeniu, w którym udział zgłaszają.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym jest firma Personalities Katarzyna Łasak z siedzibą przy Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa
 2. dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są w celu organizacji, administracyjnej obsługi i przebiegu warsztatów i konferencji organizowanych przez firmę Personalities Katarzyna Łasak w tym sporządzenia listy uczestników oraz przekazywania informacji organizacyjnych na podstawie dobrowolnej zgody uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 3. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 4. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa UODO, gdy uzna , że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 5. udostępnione dane nie będą profilowane,
 6. udostępnione dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych;
 7. podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konferencji.


Partnerzy

Paradoks rady nadzorczej polega na tym, że ma ona działać w interesie spółki, ogółu jej akcjonariuszy oraz wszelkich interesariuszy, lecz o jej składzie decydują akcjonariusze kierujący się różnymi celami. Ponieważ członkowie rady ciążą ku akcjonariuszom, którym zawdzięczają wybór, rada jest naturalnym środowiskiem konfliktów interesów.

W przezwyciężaniu tych konfliktów, łagodzeniu sporów, ułatwianiu harmonijnej współpracy członków rady pomaga etykieta. Jest to zbiór ukształtowanych zwyczajów, procedur i zasad postępowania członków rady nadzorczej i jej przewodniczącego służących osiąganiu przez radę stawianych przed nią celów i oczekiwań.

Znawca corporate governance i doświadczony członek rad nadzorczych Andrzej S. Nartowski przedstawi radę nadzorczą jako platformę przezwyciężania rozbieżnych interesów i omówi pojęcie piastuna spółki oraz wymogi jego lojalności, poufność pracy rady, etykietę dyskusji i głosowań, pozycję i powinności przewodniczącego rady jako organizatora jej prac i arbitra, etykietę rady na posiedzeniach stacjonarnych i online.

Program

 • RADA JAKO ŚRODOWISKO KONFLIKTÓW INTERESÓW
  • Konflikt interesów w radzie nadzorczej zjawiskiem naturalnym
  • Źródła konfliktów interesów w radzie nadzorczej
  • Rada jako platforma przezwyciężania rozbieżnych interesów.
  • Rola niezależnych członków rady
 • ETYKIETA CZŁONKÓW RADY
  • Pojęcie piastuna spółki.
  • Lojalność wobec spółki, jej akcjonariuszy i interesariuszy.
  • Poufność i jawność prac rady.
  • Etykieta głosowania
  • Czy i kiedy członka rady obowiązuje zakaz działalności konkurencyjnej?
 • ETYKIETA PRZEWODNICZĄCEGO RADY
  • Przewodniczący nie jest przełożonym członków rady
  • Ramy prawne i obszar działania przewodniczącego
  • Etykieta zwoływania rady
  • Etykieta porządku obrad
  • Etykieta znamion statusu przewodniczącego
 • ETYKIETA RADY POZA TRADYCYJNTYM POSIEDZENIEM
  • Etykieta głosowań w trybie korespondencyjnym i w trybie obiegowym
  • Zwoływanie rady do głosowania poza posiedzeniem czy na posiedzenie w sieci?
  • Etykieta negocjacji online
  • Etykieta obrad rady w trybie audio & video
  • Etykieta obrad rady w trybie audio

Prelegenci

Andrzej S. Nartowski

Prawnik, doświadczony przewodniczący rad nadzorczych i walnych zgromadzeń. Ekspert prawa spółek i corporate governance. Członek Honorowy Giełdy Papierów Wartościowych. Osobowość Rynku Kapitałowego („Parkiet”). Człowiek Corporate Governance (2015). Autor podręczników Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2008, 2016. Prowadzi blog „Andrzej S. Nartowski o corporate governance” www.andrzejnartowski.pl

Warunki udziału

 • Koszt udziału jednej osoby: 290 PLN + 23% VAT

Koszt zawiera udział jednej osoby w webinarium zgodnie ze zgłoszeniem, materiały i certyfikat. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza na witrynie www.personalities.pl (uprzejmie prosimy o kontakt, jeśli wolą Państwo formularz w formacie PDF do wypełnienia i przesłania skanu) doraz wpłata w terminie 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lecz nie później niż na 2 dni robocze przed datą webinarium. Ewentualną rezygnację z udziału należy przesłać na adres biuro@personalities.pl. W przypadku rezygnacji później niż na 2 dni robocze przed rozpoczęciem webinarium pobrana zostanie opłata w wysokości 100% opłaty za udział. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztacie powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Przesłane zgłoszenie jest jednoznaczne z zawarciem wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a firmą Personalities Katarzyna Łasak; oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgłoszonych uczestników w celach promocji i marketingu. Wyrażający zgodę na przetwarzanie danych mają prawo kontroli i weryfikacji przetwarzania danych, które ich dotyczą oraz do odwołania udzielonej zgody.