webinar

Głosowanie w spółce akcyjnej i sp. z o. o.

19 października 2023 | godz. 9.30 - 12.30

pobierz plik ics

Spis treści

warsztat dostępny również w formule in-housezapytanie o warsztat w formule in-house:
webinar Głosowanie w spółce akcyjnej i sp. z o. o.
Udział w warsztacie może być zaliczony jako element obligatoryjnego doskonalenia zawodowego radców prawnych. Czas trwania warsztatu: 3 godziny szkoleniowe (1 godzina szkoleniowa = 45 minut)

Formularz zgłoszeniowy- usuń + dodaj uczestnika

Przesyłając niniejszy formularz zgłoszone osoby wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych w nim danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym udziału w wydarzeniu, w którym udział zgłaszają.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym jest firma Personalities Katarzyna Łasak z siedzibą przy Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa
 2. dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są w celu organizacji, administracyjnej obsługi i przebiegu warsztatów i konferencji organizowanych przez firmę Personalities Katarzyna Łasak w tym sporządzenia listy uczestników oraz przekazywania informacji organizacyjnych na podstawie dobrowolnej zgody uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 3. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 4. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa UODO, gdy uzna , że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 5. udostępnione dane nie będą profilowane,
 6. udostępnione dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych;
 7. podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konferencji.


Frazy kluczowe: głos za; głos przeciw; wstrzymanie się od głosu; liczenie głosów; większość; quorum; większość bezwzględna; głos ważny; głos nieważny; głosowanie na WZ

Szanowni Państwo,

będąc zarówno początkującymi jak i doświadczonymi członkami rady nadzorczej, czy jesteście przekonani, że proces głosowania i liczenia głosów jest dla Was zupełnie jasny i zrozumiały? Jeśli tak, to odpowiedzcie na nastęujące pytania:

 • Kiedy głos liczy się do większości, a nie liczy się do kworum?
 • Jaka jest forma zdania odrębnego?
 • Czy głos wstrzymujący się jest neutralny, czy doliczany do głosów za lub przeciw?
 • Co oznacza formuła „nemine contradicente”?
 • Kiedy i komu przysługuje głos rozstrzygający?
 • W jakim terminie nieobecny członek rady nadzorczej wnosi sprzeciw wobec uchwały?
 • Kiedy można odwołać głos oddany?
 • Czy można dokonywać reasumpcji głosowań?
 • Ile wynosi kworum na walnym zgromadzeniu?
 • Kiedy i komu przysługuje głos doradczy?
 • Czym różni się głosowanie w trybie korespondencyjnym od korespondencyjnego?

Jeśli bez głębszego zastanowienia się, znacie Państwo odpowiedzi, wtedy zapraszamy do udziału w naszych innych szkoleniach dla rad nadzorczych, jesli jednak macie wątpliwości, zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu.  

 

Program

 • GŁOSOWANIE ZDALNE: Gdzie? Kiedy? Jak?
 • GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE: Gdzie? Kiedy? Jak?
 • GŁOSOWANIE STACJONARNE: Zalety i wady
 • GŁOSOWANIE JAWNE / TAJNE: Gdzie? Kiedy? Jak?
 • GŁOSOWANIE: Osobiste / Przez pełnomocnika / Za pośrednictwem
 • GŁOS ODDANY: Za / Przeciw / Wstrzymujący się
 • ZDANIE ODRĘBNE: Kiedy i komu przysługuje? Jaką ma postać? Jakie skutki?
 • SPRZECIW: Kiedy i komu przysługuje? Jaką ma postać? Jakie skutki?
 • ARYTMETYKA ? KWORUM: Zwykłe / Kwalifikowane ? kiedy i dlaczego?
 • ARYTMETYKA ? WIĘKSZOŚĆ: Zwykła / Bezwzględna / Kwalifikowana
 • JEDNOMYŚLNOŚĆ: Czy jest wartością?
 • LICZENIE GŁOSÓW: Kto? Jak?
 • GŁOS ROZSTRZYGAJĄCY Kto, Kiedy, Gdzie?
 • PUŁAPKI: Głos liczony do większości, nie liczony do kworum
 • TRUDNE SŁOWA: aklamacja, reasumpcja, prerogatywa, głos doradczy
 • OBCE SŁOWA: split voting, eVoting, virtual-only, casting vote

Prelegenci

Mec. Leszek Paterek

Z Kancelarią Żyglicka i Wspólnicy związany nieprzerwanie od 2008 roku. Zajmuje się obsługą prawną spółek, pełniąc również funkcję przewodniczącego zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń. Specjalizuje się w postępowaniu rejestrowym przed Krajowym Rejestrem Sądowym oraz w sporach sądowych, zwłaszcza korporacyjnych i odszkodowawczych. Reprezentował z sukcesem spółkę publiczną w wieloletnim sporze korporacyjnym, składającym się z wielu procesów wytoczonych jej przez byłego prezesa zarządu, członka rady nadzorczej oraz powiązanych z nimi akcjonariuszy, w tym o ustalenie nieistnienia uchwały rady nadzorczej o odwołaniu prezesa zarządu, o stwierdzenie nieważności uchwał walnych zgromadzeń, o umorzenie dokumentów akcji imiennych, doprowadzając do wielu precedensowych rozstrzygnięć przed Sądem Najwyższym; w szczególności wykazał, iż w sytuacji braku zapisu w statucie informacji o organie, któremu należy składać oświadczenie o rezygnacji z funkcji członka rady nadzorczej, skuteczność takiego oświadczenia uzależniona jest od złożenia organowi, który wybiera członków rady, tj. walnego zgromadzenia; ponadto dowiódł, iż art. 373 § 2 k.s.h. nie ma zastosowania do oświadczeń składanych spółce przez jej funkcjonariuszy (członków zarządu i rady nadzorczej), a jedynie do stosunków zewnętrznych spółki akcyjnej (reprezentacji wobec osób trzecich, od których odbiera oświadczenia). Doradca i pełnomocnik wielu spółek publicznych, takich jak np.: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. (którą reprezentował w licznych procesach dotyczących akcji pracowniczych), Cash Flow S.A. (reprezentacja w sporach korporacyjnych), Mewa S.A. (spór korporacyjny), Konsorcjum Stali S.A. (spór związany ze skupem akcji własnych).

  

 

 

Warunki udziału

 • Koszt udziału jednej osoby: 360 PLN + 23% VAT

Koszt zawiera udział jednej osoby w webinarium zgodnie ze zgłoszeniem, materiały i certyfikat. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza na witrynie www.personalities.pl (uprzejmie prosimy o kontakt, jeśli wolą Państwo formularz w formacie PDF do wypełnienia i przesłania skanu) doraz wpłata w terminie 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lecz nie później niż na 2 dni robocze przed datą webinarium. Ewentualną rezygnację z udziału należy przesłać na adres biuro@personalities.pl. W przypadku rezygnacji później niż na 2 dni robocze przed rozpoczęciem webinarium pobrana zostanie opłata w wysokości 100% opłaty za udział. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztacie powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Przesłane zgłoszenie jest jednoznaczne z zawarciem wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a firmą Personalities Katarzyna Łasak; oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgłoszonych uczestników w celach promocji i marketingu. Wyrażający zgodę na przetwarzanie danych mają prawo kontroli i weryfikacji przetwarzania danych, które ich dotyczą oraz do odwołania udzielonej zgody.