warsztat

Komitet Audytu w praktyce

11 stycznia 2023 | Hotel Mercure Warszawa Centrum

pobierz plik ics

Spis treści

warsztat dostępny również w formule in-housezapytanie o warsztat w formule in-house:
warsztat Komitet Audytu w praktyce
Udział w warsztacie może być zaliczony jako element obligatoryjnego doskonalenia zawodowego radców prawnych. Czas trwania warsztatu: 8 godzin szkoleniowych (1 godzina szkoleniowa = 45 minut)

Formularz zgłoszeniowy- usuń + dodaj uczestnika

Przesyłając niniejszy formularz zgłoszone osoby wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych w nim danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym udziału w wydarzeniu, w którym udział zgłaszają.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym jest firma Personalities Katarzyna Łasak z siedzibą przy Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa
 2. dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są w celu organizacji, administracyjnej obsługi i przebiegu warsztatów i konferencji organizowanych przez firmę Personalities Katarzyna Łasak w tym sporządzenia listy uczestników oraz przekazywania informacji organizacyjnych na podstawie dobrowolnej zgody uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 3. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 4. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa UODO, gdy uzna , że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 5. udostępnione dane nie będą profilowane,
 6. udostępnione dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych;
 7. podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konferencji.


Szanowni Państwo,

z przyjemnością informuję, że wracamy do stacjonarnej formuły spotkań dla członków komitetów audytu w spółkach publicznych prowadzonych przez Piotra Rybickiego. Zachęcam do zapoznania się z nowym programem całodziennego warsztatu, który odbędzie się w hotelu Mercure Warszawa Centrum przy ul. Złotej (bardzo bliskie sąsiedztwo Dworca Centralnego).  Już teraz otwieramy możliwość zgłoszeń na wrześniowe spotkanie.  Zapraszamy!

Program

Warsztat odbywa się w godzinach 10.00 - 17.00

 • 5 lat doświadczeń funkcjonowanie „nowej” ustawy o biegłych rewidentach - perspektywa członka rady nadzorczej i członka komitetu audytu jednostki zainteresowania publicznego
 • Wpływ nowelizacji Kodeksu Spółek Handlowych na funkcjonowanie komitetów audytu po 13 października 2022 r.
 • Zadania Komitetu Audytu
 • Dobre praktyki komitetów audytu w praktyce
  • Dobre praktyki dla jednostek zainteresowania publicznego dotyczące zasad powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu (KNF) w praktyce komitetów audytu
  • „Alternatywne” Dobre Praktyki Komitetów Audytu (PID) w praktyce komitetów audytu
 • Przewodniczący komitetu audytu jako kluczowy inicjator pracy komitetu audytu
  • wymagania formalne wobec Przewodniczącego KA
  • Przewodniczący KA a Przewodniczący RN
  • obowiązek koordynowania prac komitetu audytu
  • przewodniczący komitetu audytu po 13 października 2022 r.
 •  Współpraca komitetu audytu z radą nadzorczą i innym organami spółki
  • miejsce komitetu audytu w strukturze jednostki
  • współpraca z radą nadzorczą,
  • współpraca z zarządem i pracownikiem
  • współpraca z audytorem
 • Wybór audytora
  • rotacja
  • biała i czarna lista usług dodatkowych
  • polityka i procedura wyboru audytora
 • Jak współpracować z audytorem? Praktyczne podejście
  • częstotliwość spotkań
  • o czym „rozmawiać” z audytorem?
  • raportowanie na rzecz rady nadzorczej
  • dodatkowe sprawozdanie dla komitetu audytu
 • Monitorowanie…
  • procesu sprawozdawczości finansowej
  • skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem
  • wykonywania czynności rewizji finansowej
  • niezależności biegłego rewidenta
 • Przykładowe pytania w praktyce
 • Roczny plan pracy komitetu audytu
 • Komitet audytu w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych
 • Komitet audytu oczami rady nadzorczej
  • wynagrodzenie - o tym zawsze trudno się rozmawia
  • „czy mogę złożyć rezygnację?”
 • Wyzwania dla komitetów audytu na 2023 rok
 • Pytania

 

PLAN DNIA:

10.00 – 11.30 I sesja

11.30 – 11.45 przerwa kawowa

11.45 – 13.15 II sesja

13.15 – 14.00 przerwa na obiad

14.00 – 15.30 III sesja

15.30 – 15.45 przerwa kawowa

15.45 – 17.00 IV sesja

Prelegenci

Piotr Rybicki 

od ponad 20 lat związany z rynkiem kapitałowym. Aktywny członek rad nadzorczych i komitetów audytów w spółkach rodzinnych i prywatnych, notowanych na giełdzie papierów wartościowych, czy też z udziałem Skarbu Państwa oraz spółek komunalnych. Praktyk zarządzania finansami. Biegły rewident. Członek Zespołu eksperckiego do spraw zwiększenia efektywności rad nadzorczych Komisji do spraw Reformy Nadzoru Właścicielskiego przy Ministerstwie Aktywów Państwowych. Członek stowarzyszeń i organizacji biznesowych, m.in. wieloletni wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Członek Kapituły Nagrody Dyrektor Finansowy Roku. Autor licznych publikacji, analiz branżowych i komentarzy medialnych z obszarów zarządzania, finansów, rachunkowości i nadzoru właścicielskiego. Wykładowca specjalistycznych kursów i szkoleń z finansów i rachunkowości, a także ekspert na kursach przygotowawczych do egzaminu na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Panelista kluczowych branżowych konferencji i spotkań biznesowych i związanych z rynkiem kapitałowym. Inicjator oraz współorganizator największego w Polsce projektu propagującego standardy właścicielskie ? ?Konferencja Rada Nadzorcza? i corocznego wyróżnienia ?Człowiek Corporate Governance?. Fundator i ekspert portalu NadzorKorporacyjny.pl.

Warunki udziału

Koszt udziału:

 • 1 650 PLN + 23% VAT

Koszt zawiera udział jednej osoby w warsztacie zgodnie ze zgłoszeniem, materiały, certyfikat i catering. Warunkiem uczestnictwa jest odesłanie na adres biuro@personalities.pl skanu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub przesłanie wypełnionego formularza na witrynie www.personalities.pl oraz wpłata w terminie 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia (na podstawie wystawionej przez organizatora faktury proforma), lecz nie później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu. Ewentualną rezygnację z udziału należy przesłać na adres biuro@personalities.pl. W przypadku rezygnacji później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu pobrana zostanie opłata w wysokości 100% opłaty za udział. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztacie powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Przesłane zgłoszenie jest jednoznaczne z zawarciem wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a firmą Personalities Katarzyna Łasak; oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgłoszonych uczestników w celach promocji i marketingu. Wyrażający zgodę na przetwarzanie danych mają prawo kontroli i weryfikacji przetwarzania danych, które ich dotyczą oraz do odwołania udzielonej zgody.