warsztat

Komitet Audytu w obliczu nowych regulacji

6 lipca 2017 (czwartek) | Hotel Mercure Warszawa Centrum | ul. Złota 48/54

pobierz plik ics

Spis treści

Udział w warsztacie może być zaliczony jako element obligatoryjnego doskonalenia zawodowego radców prawnych. Czas trwania warsztatu 7,5 godziny szkoleniowej (1 godzina szkoleniowa = 45 minut)

Formularz zgłoszeniowy- usuń + dodaj uczestnika

Przesyłając niniejszy formularz zgłoszone osoby wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych w nim danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym udziału w wydarzeniu, w którym udział zgłaszają.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym jest firma Personalities Katarzyna Łasak z siedzibą przy Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa
 2. dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są w celu organizacji, administracyjnej obsługi i przebiegu warsztatów i konferencji organizowanych przez firmę Personalities Katarzyna Łasak w tym sporządzenia listy uczestników oraz przekazywania informacji organizacyjnych na podstawie dobrowolnej zgody uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 3. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 4. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa UODO, gdy uzna , że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 5. udostępnione dane nie będą profilowane,
 6. udostępnione dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych;
 7. podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konferencji.


Plik PDF

Partnerzy

Frazy kluczowe: komitet audytu, rada nadzorcza, niezależność członka RN

21 czerwca br. weszła w życie nowelizacja do ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Prace nad nowelizacją prowadzone były od prawie 2 lat, a zmiana ustawy ma na celu implementację do polskiego porządku prawnego Dyrektywy 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zmieniającą dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG oraz uchylającą dyrektywę Rady 84/253/EWG oraz ma służyć dostosowaniu obowiązujących przepisów krajowych do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającego decyzję Komisji 2005/909/WE.

Najistotniejsze zmiany wynikające z Ustawy dotyczą powoływania i funkcjonowania komitetów audytu w spółkach publicznych. Ustawa wprowadza rozbudowany katalog kryteriów niezależności członków komitetu audytu oraz dodatkowo stanowi, że co najmniej większość członków komitetu audytu, w tym przewodniczący, powinna spełniać kryteria niezależności.

Zgodnie z powyższym, spółka, członek jej zarządu lub innego organu zarządzającego albo rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub komitetu audytu oraz podmioty z nimi powiązane oraz powiązane osoby trzecie w przypadku stwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego naruszenia przepisów Ustawy dotyczących powoływania i funkcjonowania komitetu audytu podlegają karze administracyjnej w wysokości 10% rocznych przychodów spółki netto ze sprzedaży towarów i produktów ? w odniesieniu do emitentów; 250.000 zł ? w odniesieniu do osób fizycznych.

Spółki objęte przepisami Ustawy będą zobowiązane w terminie czterech miesięcy od dnia wejścia w życie do wdrożenia nowych zasad działania komitetów audytów i rad nadzorczych. 

Program

10.00 - 11.15 DZIAŁALNOŚĆ NOWOCZESNEJ RADY NADZORCZEJ W ZAKRESIE SPRAW FINANSOWYCH SPÓŁKI

 • skład Rady Nadzorczej
 • nadzór korporacyjny w spółkach kapitałowych w zakresie spraw finansowych
 • kompetencje Rady Nadzorczej w zakresie spraw finansowych
 • komitety Rady Nadzorczej
 • relacje Rady Nadzorczej z pozostałymi organami spółki oraz audytorem

Prelegent: Dariusz Kulgawczuk, Kancelaria RKKW ? Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy

 

11.15 - 11.30 Przerwa na kawę

11.30 - 13.15 NOWE ZASADY FUNKCJONOWANIA KOMITETU AUDYTU W RAMACH RADY NADZORCZEJ

 • nowa definicja Jednostki Zainteresowania Publicznego ? case study
 • obowiązek powołania komitetu audytu ? case study
 • skład komitetu audytu ? case study
 • nowe wymagania stawiane członkom komitetu audytu ? case study
 • nowe kryteria niezależności członków komitetu audytu ? case study
 • nowe kompetencje komitetu audytu
 • funkcjonowanie komitetu audytu w praktyce ? posiedzenia, protokoły, uchwały
 • zmiany w zakresie funkcjonowania rady nadzorczej w zakresie spraw finansowych spółki
 • relacje między komitetem audytu a Radą Nadzorczą
 • sankcje za naruszenie przepisów ustawy
 • termin wejścia w życie przepisów ustawy

Prelegent: Karol Szymański, Kancelaria RKKW ? Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy

 

13.15 - 14.00 przerwa na obiad

14.00 - 15.30 OBOWIĄZKI KOMITETU AUDYTU W ZAKRESIE SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ I WYBORU BIEGŁEGO REWIDENTA

 • proces sprawozdawczości finansowej i skuteczność systemów wewnętrznych
 • monitorowanie czynności rewizji finansowej
 • kontrola niezależności biegłego rewidenta
 • inne obowiązki
 • jak w praktyce zapewnić wypełnianie tych zadań?

Prelegent: Monika Kaczorek, Biegły rewident, Partner Mazars, Wiceprezes Zarządu Mazars Audyt sp. z o.o.

 

15.30 - 15.45 przerwa na kawę

15.45 - 17.00 - WSPÓŁPRACA KOMITETU AUDYTU Z BIEGŁYM REWIDENTEM

 • polityka wyboru firmy audytorskiej
 • świadczenie usług dodatkowych
 • ocena niezależności audytora
 • kontrola jakości wykonania zlecenia badania
 • rotacja firmy audytorskiej
 • sprawozdanie z badania
 • sprawozdanie dodatkowe dla komitetu audytu
 • jak w praktyce wygląda współpraca? Na co zwrócić uwagę?

Prelegent: Monika Kaczorek, Biegły rewident, Partner Mazars, Wiceprezes Zarządu Mazars Audyt sp. z o.o.

Prelegenci

Dariusz Kulgawczuk

Partner, radca prawny Kancelarii RKKW-KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy, LL.M. Specjalizuje się w bieżącej obsłudze spółek, w tym  z branży ubezpieczeniowej, produkcyjnej oraz budowlanej, jak też spółek z udziałem Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Doradzał w złożonych sporach prawnych o charakterze korporacyjnym, nieruchomościowym, ubezpieczeniowym oraz związanych z własnością intelektualną i inwestycjami budowlanymi. Doradzał przy transakcjach M&A oraz transakcjach związanych z obrotem nieruchomościami. Autor publikacji z zakresu prawa handlowego i procesowego, współautor pozycji ?Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach z zakresu prawa spółek handlowych? wyd.: 2006 ? 2009, 2009 ? 2010, oraz 2011- 2012. Wykładowca na krajowych i międzynarodowych konferencjach i seminariach dotyczących prawa gospodarczego, w szczególności zaś poświęconych prawu spółek oraz rozwiązywaniu sporów prawnych. Arbiter Sądu Polubownego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.  Biegle posługuje się językiem angielskim i niemieckim.  Specjalizacja w zakresie: Prawo spółek, Spory korporacyjne, Własność intelektualna. Umowy (Kontrakty). Postępowanie sądowe i arbitraż. 

 

Karol Szymański

Of Counsel kancelarii RKKW ? KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy, Certyfikowany Doradca w Alternatywnym Systemie Obrotu. Wieloletni współpracownik Kancelarii RKKW. Wiceprezes Zarządu doradczej spółki RKKW ? Business Advisory sp. z o.o. Doradza przy transakcjach dokonywanych w ramach rynku publicznego, wrogich oraz przyjaznych przejęciach, a także w zakresie polityki informacyjnej spółek, których akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Posiada przyznawany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. tytuł Certyfikowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu. Bogate doświadczenie w nadzorze korporacyjnym zdobył jako członek rad nadzorczych spółek działających w różnych sektorach, w tym spółek publicznych. Aktualnie pełni funkcję członka Rady Nadzorczej spółki Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie. Autor, a także współautor, publikacji poświęconych praktycznym aspektom prawa gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa rynku kapitałowego. Wykładowca podczas wielu konferencji i seminariów poświęconych prawu gospodarczemu.

 

Monika Kaczorek

Biegły rewident. Partner Mazars, Wiceprezes Zarządu Mazars Audyt sp. z o.o. Absolwentka Lingwistyki Stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła podyplomowe studia na kierunku Marketing i Zarządzanie w Szkole Głównej Handlowej oraz na kierunku Psychologia Biznesu w Akademii Leona Koźmińskiego. Uprawnienia biegłego rewidenta uzyskała w 2001 r. Posiada długoletnie i ugruntowane doświadczenie w badaniu jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, koordynuje projekty audytowe od 1994 r., nadzoruje realizacje najbardziej strategicznych międzynarodowych projektów takich jak fuzje, przejęcia, due diligence, wprowadzanie spółek do publicznego obrotu. Manager posiadający szeroką wiedzę teoretyczną i bogate doświadczenie praktyczne z zastosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Doradza podmiotom z różnych sektorów gospodarki, głównie spółkom ubezpieczeniowym, instytucjom finansowym i spółkom giełdowym. Partner międzynarodowej sieci Mazars, wiceprezes zarządu Mazars Audyt Sp. z o.o. Lider Risk Management Mazars w Polsce, członek Mazars Task Force IFRS oraz zespołów kontroli jakości w grupie Mazars. Członek Komitetu Redakcyjnego ds. MSSF w latach 2011 i 2013, a także MSRF w roku 2010 przy Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce. Członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Dyplomowany Księgowy. Jest Członkiem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Reprezentuje KIBR w Radzie Fundacji Standardów Raportowania Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych. Prelegent na licznych konferencjach i seminariach. Animatorka szkoleń z dziedziny rachunkowości, w tym szkoleń obligatoryjnych dla biegłych rewidentów. Autorka licznych publikacji z zakresu rachunkowości, audytu i zarządzania finansowego.

Warunki udziału

Koszt udziału:

 • Pierwszy zgłoszony uczestnik: 1 500 PLN + 23% VAT
 • Drugi i kolejny uczestnik z firmy, uczestnik poprzednich warsztatów Personalities: 10% zniżki (zniżki nie łączą się)

Koszt zawiera udział jednej osoby w warsztacie zgodnie ze zgłoszeniem, materiały, certyfikat i catering. Warunkiem uczestnictwa jest odesłanie na adres a.kraszewska@personalities.pl skanu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub przesłanie wypełnionego formularza na witrynie www.personalities.pl oraz wpłata w terminie 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lecz nie później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu. Ewentualną rezygnację z udziału należy przesłać na adres a.kraszewska@personalities.pl. W przypadku rezygnacji później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu pobrana zostanie opłata w wysokości 100% opłaty za udział. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztacie powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Wpłat należy dokonywać na konto: 84 1300 0000 2016 9613 8000 0001 (Alior Bank). W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko uczestnika. Przesłane zgłoszenie jest jednoznaczne z zawarciem wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a firmą Personalities Katarzyna Łasak; oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgłoszonych uczestników w celach promocji i marketingu. Wyrażający zgodę na przetwarzanie danych mają prawo kontroli i weryfikacji przetwarzania danych, które ich dotyczą oraz do odwołania udzielonej zgody.