warsztat

System teleinformatyczny KRZ – elektroniczny udział w restrukturyzacji i upadłości

30 września 2022, hotel Marriott, Warszawa

pobierz plik ics

Spis treści

warsztat dostępny również w formule in-housezapytanie o warsztat w formule in-house:
warsztat System teleinformatyczny KRZ – elektroniczny udział w restrukturyzacji i upadłości
Udział w warsztacie może być zaliczony jako element obligatoryjnego doskonalenia zawodowego radców prawnych. Czas trwania warsztatu: 6 godzin szkoleniowych (1 godzina szkoleniowa = 45 minut)

Formularz zgłoszeniowy- usuń + dodaj uczestnika

Przesyłając niniejszy formularz zgłoszone osoby wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych w nim danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym udziału w wydarzeniu, w którym udział zgłaszają.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym jest firma Personalities Katarzyna Łasak z siedzibą przy Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa
 2. dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są w celu organizacji, administracyjnej obsługi i przebiegu warsztatów i konferencji organizowanych przez firmę Personalities Katarzyna Łasak w tym sporządzenia listy uczestników oraz przekazywania informacji organizacyjnych na podstawie dobrowolnej zgody uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 3. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 4. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa UODO, gdy uzna , że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 5. udostępnione dane nie będą profilowane,
 6. udostępnione dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych;
 7. podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konferencji.


W ubiegłym roku weszły w życie przepisy, które zrewolucjonizowały prowadzenie postępowań restrukturyzacyjnych oraz upadłościowych. Prowadzenie procedur w systemie teleinformatycznym – Krajowym Rejestrze Zadłużonych daje możliwość skrócenia czasu trwania postępowań oraz minimalizuje ryzyka popełnienia błędów przez uczestników postępowania w toku podejmowanych czynności. W początkowej fazie funkcjonowania KRZ, system nie był w pełni sprawny techniczne i miał ograniczoną funkcjonalność. Biorąc pod uwagę zasadę obligatoryjności korzystania z systemu KRZ, warto przyjrzeć się bliżej obecnej praktyce jego funkcjonowania. W programie, jego autor oraz prelegent, mec. Piotr Zimmerman przedstawi najważniejsze zasady działania systemu, udzieli wskazówek co do ogólnego poruszania się po systemie, jak również przedstawi przykładowy model działania w przypadku składania pism za pośrednictwem KRZ. W toku warsztatu zostaną uwypuklone pojawiające się nadal mankamenty działania systemu oraz proponowane, doraźne sposoby radzenia sobie z nimi w praktyce.

Program

10.00 - 11.30 Sesja 1
1. Krajowy Rejestr Zadłużonych

 • wprowadzenie
 • istota systemu
 • założenia ustawodawcy
 • zagadnienia intertemporalne – co w papierze, a co w systemie?

2. Ogólnodostępna tablica ogłoszeń

 • praktyczne znaczenie obwieszczeń
 • informacje podlegające obwieszczeniu
 • sposób wyszukiwania – na co należy uważać?

3. Statystyki – próba wyciągania wniosków z tablicy ogłoszeń

 • statystyki sprzed KRZ
 • statystyki po wprowadzeniu systemu
 • analiza porównawcza

11.30 - 11.45 przerwa na kawę

11.45 - 13.15 Sesja 2.

1. Założenie konta w KRZ
2. Pierwsze kroki w KRZ

 • nawigacja po systemie
 • ogólne wskazówki dotyczące funkcjonowania systemu

3. Kto korzysta z systemu?

 • obligatoryjność działania przez system
 • wyjątki
 • wysyłanie i doręczanie pism
 • pierwsze doręczenie
 • praktyczne trudności związane z wysyłaniem i doręczaniem pism

 • formularze
 • pismo inne
 • działanie z pełnomocnikiem i bez pełnomocnika –termin na złożenie dokumentów w papierze

13.15 - 14.00 obiad

14.00 - 15.30 Sesja 3.

1. Składanie pism przez KRZ
2. Podstawowe pisma składane w KRZ – praktyczne wskazówki
3. Mankamenty systemu – jak radzić sobie w sytuacji, gdy system nie funkcjonuje prawidłowo albo nie przewiduje określonej funkcjonalności?

Prelegenci

mec. Piotr Zimmerman

radca prawny, partner i założyciel kancelarii Zimmerman Sierakowski i Partnerzy. Kancela-ria Radców Prawnych i Adwokatów, dawniej Zimmerman Wspólnicy sp. k., kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny, współzałożyciel i Prezes Zarządu Zimmerman Filipiak Restruktu-ryzacja S.A. Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacji oraz prawie spółek handlowych. Były sędzia sądów upadłościowych w Warszawie i Szczecinie (1995-2006), wie-loletni sędzia-komisarz w największych postępowaniach upadłościowych w Polsce. Od 2012 r. brał udział w pracach kolejnych Zespołów Ministra Sprawiedliwości Ds. Nowelizacji Prawa Upadłościowego    i Naprawczego.  Znajduje się w gronie twórców nowej ustawy Prawo re-strukturyzacyjne, które weszło w życie w 2016 r. Lider w specjalizacji Prawo upadłościowe i naprawcze w rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej od 2008 r. Prowadzi działal-ność dydaktyczną. Występuje jako prelegent na konferencjach poświęconych tematyce prawa upadłościowego i naprawczego oraz prawa spółek. Jest autorem siedmiu wydań „Komentarza do prawa upadłościowego i naprawczego” (Wydawnictwo C.H. Beck) oraz jed-nym z autorów publikacji „Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe. System Prawa Handlo-wego. Tom 6.” Artykuły Piotra Zimmermana ukazują się w prasie specjalistycznej polskiej i międzynarodowej.

Warunki udziału

Koszt udziału:

 • Pierwszy zgłoszony uczestnik: 1 650 PLN + 23% VAT

Koszt zawiera udział jednej osoby w warsztacie zgodnie ze zgłoszeniem, materiały, certyfikat i catering. Warunkiem uczestnictwa jest odesłanie na adres biuro@personalities.pl skanu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub przesłanie wypełnionego formularza na witrynie www.personalities.pl oraz wpłata w terminie 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia (na podstawie wystawionej przez organizatora faktury proforma), lecz nie później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu. Ewentualną rezygnację z udziału należy przesłać na adres biuro@personalities.pl. W przypadku rezygnacji później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu pobrana zostanie opłata w wysokości 100% opłaty za udział. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztacie powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Przesłane zgłoszenie jest jednoznaczne z zawarciem wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a firmą Personalities Katarzyna Łasak; oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgłoszonych uczestników w celach promocji i marketingu. Wyrażający zgodę na przetwarzanie danych mają prawo kontroli i weryfikacji przetwarzania danych, które ich dotyczą oraz do odwołania udzielonej zgody.

Warsztat odbywa się w hotelu Marriott w Warszawie, Al. Jerozolimskie 65/79. Nazwę sali podamy w informacjach organizacyjnych, które wyślemy uczestnikom.