webinar

Nowelizacja prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego z 1.12.2021 r.

28 czerwca 2022 r. | godz. 10.00 - 12.00

pobierz plik ics

Spis treści

warsztat dostępny również w formule in-housezapytanie o warsztat w formule in-house:
webinar Nowelizacja prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego z 1.12.2021 r.
Udział w webinarium może być zaliczony jako element obligatoryjnego doskonalenia zawodowego radców prawnych. Czas trwania webinarium: 3 godziny szkoleniowe (1 godzina szkoleniowa = 45 minut)

Formularz zgłoszeniowy- usuń + dodaj uczestnika

Przesyłając niniejszy formularz zgłoszone osoby wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych w nim danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym udziału w wydarzeniu, w którym udział zgłaszają.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym jest firma Personalities Katarzyna Łasak z siedzibą przy Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa
 2. dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są w celu organizacji, administracyjnej obsługi i przebiegu warsztatów i konferencji organizowanych przez firmę Personalities Katarzyna Łasak w tym sporządzenia listy uczestników oraz przekazywania informacji organizacyjnych na podstawie dobrowolnej zgody uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 3. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 4. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa UODO, gdy uzna , że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 5. udostępnione dane nie będą profilowane,
 6. udostępnione dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych;
 7. podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konferencji.


Partnerzy

Zapraszamy do udziału w szkoleniu, w trakcie którego przedstawiona zostanie problematyka związana z wprowadzeniem od 1.12.2021 r. Krajowego Rejestru Zadłużonych. Przeanalizujemy obowiązkową formę i tryb składania pism i dokumentów oraz wyjątki od zasad w tym zakresie. Zasygnalizowane zostaną zagadnienia związane z informatyzacją orzeczeń sądu w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Przewidziano także szczegółową analizę wybranych zagadnień, takich jak:

 • skarga na syndyka
 • zarzuty na poszczególne wydatki
 • zażalenia poziome
 • powództwo o przekazanie składnika majątkowego w toku sanacji.


Osobnym tematem, szczegółowo omówionym będzie nowelizacja postępowania o zatwierdzenie układu, które ma zastąpić w naszym systemie prawnym uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne.

Zajęcia poprowadzi wybitny znawca tematu i ceniony prelegent, mec. Piotr Zimmerman

Program

 • Wprowadzenie Krajowego Rejestru Zadłużonych (podstawowe zasady funkcjonowania systemu)
 • Składanie pism i dokumentów w systemie, informatyzacja orzeczeń sądu w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych
 • Analiza wybranych zagadnień dotyczących nowelizacji prawa upadłościowego związanych z wprowadzeniem Krajowego Rejestru Zadłużonych
  • przygotowana likwidacja – zmiany w sposobie wnoszenia wadium
  • szczególne uprawnienia wierzycieli
  • określenie dnia wniosku o ogłoszenie upadłości
  • wniosek o ogłoszenie upadłości a postępowanie restrukturyzacyjne
  • możliwość złożenia powództwa o nakazie przekazania składnika majątkowego do masy upadłości
  • sprawozdawczość syndyka – tryb zaskarżania, rezygnacja z zatwierdzania sprawozdań rachunkowych cząstkowych
  • wprowadzenie rejestru danych dotyczących aktualnego stanu wierzytelności
  • zgłoszenie wierzytelności oraz lista wierzytelności w związku z informatyzacją postępowania
 • Analiza wybranych zagadnień dotyczących nowelizacji prawa restrukturyzacyjnego związanych z wprowadzeniem Krajowego Rejestru Zadłużonych.
  • wnoszenie pism do nadzorcy i zarządcy – terminy, sposób wnoszenia
  • głosowanie za pośrednictwem systemu – sposób głosowania, przygotowanie głosowania
  • nowy zakres zobowiązań objętych układem z mocy prawa (zmiana zakresu ochrony wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo)
  • zmiany w zakresie postępowania restrukturyzacyjnego wobec wspólników spółki cywilnej lub osobowej spółki handlowej
  • przyspieszone postępowanie układowe - zaliczka – terminy, wysokość
  • spis inwentarza w związku z informatyzacją postępowania
  • postępowanie sanacyjne – zażalenia na orzeczenia sądu
 • Nowelizacja postępowania o zatwierdzenie układu
  • przesłanki otwarcia, dokonywanie obwieszczeń, w tym obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego i jego skutki
  • zbieranie głosów
  • zgromadzenie wierzycieli – zwołanie, przebieg
  • ustalenie i stwierdzenie przyjęcia układu,
  • zatwierdzenie układu – wniosek i jego rozpoznanie

Prelegenci

mec. Piotr Zimmerman

radca prawny, partner i założyciel kancelarii Zimmerman Sierakowski i Partnerzy. Kancela-ria Radców Prawnych i Adwokatów, dawniej Zimmerman Wspólnicy sp. k., kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny, współzałożyciel i Prezes Zarządu Zimmerman Filipiak Restruktu-ryzacja S.A. Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacji oraz prawie spółek handlowych. Były sędzia sądów upadłościowych w Warszawie i Szczecinie (1995-2006), wie-loletni sędzia-komisarz w największych postępowaniach upadłościowych w Polsce. Od 2012 r. brał udział w pracach kolejnych Zespołów Ministra Sprawiedliwości Ds. Nowelizacji Prawa Upadłościowego    i Naprawczego.  Znajduje się w gronie twórców nowej ustawy Prawo re-strukturyzacyjne, które weszło w życie w 2016 r. Lider w specjalizacji Prawo upadłościowe i naprawcze w rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej od 2008 r. Prowadzi działal-ność dydaktyczną. Występuje jako prelegent na konferencjach poświęconych tematyce prawa upadłościowego i naprawczego oraz prawa spółek. Jest autorem siedmiu wydań „Komentarza do prawa upadłościowego i naprawczego” (Wydawnictwo C.H. Beck) oraz jed-nym z autorów publikacji „Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe. System Prawa Handlo-wego. Tom 6.” Artykuły Piotra Zimmermana ukazują się w prasie specjalistycznej polskiej i międzynarodowej.

Warunki udziału

 • Koszt udziału jednej osoby: 360 PLN + 23% VAT

Koszt zawiera udział jednej osoby w webinarium zgodnie ze zgłoszeniem, materiały i certyfikat. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza na witrynie www.personalities.pl (uprzejmie prosimy o kontakt, jeśli wolą Państwo formularz w formacie PDF do wypełnienia i przesłania skanu) doraz wpłata w terminie 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lecz nie później niż na 2 dni robocze przed datą webinarium. Ewentualną rezygnację z udziału należy przesłać na adres biuro@personalities.pl. W przypadku rezygnacji później niż na 2 dni robocze przed rozpoczęciem webinarium pobrana zostanie opłata w wysokości 100% opłaty za udział. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztacie powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Przesłane zgłoszenie jest jednoznaczne z zawarciem wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a firmą Personalities Katarzyna Łasak; oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgłoszonych uczestników w celach promocji i marketingu. Wyrażający zgodę na przetwarzanie danych mają prawo kontroli i weryfikacji przetwarzania danych, które ich dotyczą oraz do odwołania udzielonej zgody.