webinar

Co z nowym prawem zamówień publicznych - zapanować nad chaosem!

17 grudnia 2020 r. | godz. 10.00 - 11.30

pobierz plik ics

Spis treści

warsztat dostępny również w formule in-housezapytanie o warsztat w formule in-house:
webinar Co z nowym prawem zamówień publicznych - zapanować nad chaosem!
Udział w webinarium może być zaliczony jako element obligatoryjnego doskonalenia zawodowego radców prawnych. Czas trwania webinarium: 3 godziny szkoleniowe (1 godzina szkoleniowa = 45 minut)

Formularz zgłoszeniowy- usuń + dodaj uczestnika

Przesyłając niniejszy formularz zgłoszone osoby wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych w nim danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym udziału w wydarzeniu, w którym udział zgłaszają.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym jest firma Personalities Katarzyna Łasak z siedzibą przy Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa
 2. dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są w celu organizacji, administracyjnej obsługi i przebiegu warsztatów i konferencji organizowanych przez firmę Personalities Katarzyna Łasak w tym sporządzenia listy uczestników oraz przekazywania informacji organizacyjnych na podstawie dobrowolnej zgody uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 3. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 4. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa UODO, gdy uzna , że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 5. udostępnione dane nie będą profilowane,
 6. udostępnione dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych;
 7. podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konferencji.


W dniu planowanego webinaru tj. 17.12.2020 r. do wejścia w życie nowej ustawy PZP pozostaną tylko 2 tygodnie. Czy ustawa faktycznie zacznie obowiązywać od 1-go stycznia 2021? Czy ustawodawca zdąży z nowelizacją ?Nowego PZP?, które jeszcze nie obowiązuje, a które już wymaga poprawy? Na co powinniśmy być przygotowani od 1 stycznia 2021?

Do udziału w webinarium zapraszamy zarówno Zamawiających jak i Wykonawców. Obie strony rynku zamówień publicznych będą musiały odnaleźć się w nowej rzeczywistości.  Tematem webinarium jest omówienie przejścia z aktualnego do nowego systemu PZP.

Rządowy projekt ustawy: ?Ustawa o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz niektórych innych ustaw? w ogóle nie zawiera w nazwie hasła "prawo zamówień publicznych", a projekt ten dotyczy też zmiany nowego PZP, które nie weszło jeszcze w życie i na którą to zmianę wszyscy czekają. Np. Urząd Zamówień Publicznych do tej pory nie opublikował komentarza do nowego PZP i twierdzi, że z publikacją czeka właśnie na te zmiany.

Cały dokument ma 444 strony a 52 strony to sama ustawa zmieniająca reszta uzasadnienie, konsultacje projektu, oceny skutków i co ważne projekty rozporządzeń wykonawczych. Nasza prelegentka przeanalizowała dla Państwa ten tekst i powie o tym podczas webinarium.

Program

 • Gdzie jesteśmy tj. na jakim etapie są prace nad nowelizacją Nowej PZP 
 • Jakie najważniejsze obszary Nowej PZP będą zmieniane
 • Które postępowania o udzielenie zamówienia publicznego można będzie kontynuować po 01-01-2020 r. wg dotychczasowych przepisów PZP
 • W jakich sytuacjach po 01-01-2020 r. będzie można podpisać umowę o udzielenie zamówienia wg dotychczasowego PZP a w jakich trzeba będzie stosować już nowe przepisy
 • Co z postępowaniami odwoławczymi przed KIO - odwołania wniesione przed 01-01-2020 r. i po 01-01-2020 r.
 • Nowa instytucja: mediacje. Czy będzie miała zastosowanie do zamówień udzielonych przed 01-01-2020 r.
 • Co z przepisami wykonawczymi, obowiązywać będą obecne czy nowe 
 • Czego po 01-01-2020 r. mogą się spodziewać Zamawiający, a czego Wykonawcy

Prelegenci

Monika Durowicz - radca prawny.

W roku 1997 ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę magisterską z zakresu postępowania cywilnego pisała pod kierunkiem prof. Tadeusza Erecińskiego. Od roku 2000 jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, w której ukończyła aplikację radcowską w roku 2004. Mecenas Monika Durowicz specjalizuje się w świadczeniu pomocy prawnej z zakresu prawa zamówień publicznych, gospodarczego i handlowego. Jej pasją jest prawo medyczne i skomplikowane transakcje handlowe oraz relacje właścicielskie w spółkach prawa handlowego. Z sukcesem ukończyła Podyplomowe Studia Prawa Medycznego na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w bieżącej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych z różnych branż m.in. FMCG, bankowej i ubezpieczeniowej, turystycznej, budowlanej, elektronicznej, IT, wydawniczej i reklamowej. Jest znakomitym, doświadczonym procesualistą. Reprezentuje klientów przed sądami wszystkich instancji w sprawach cywilnych, gospodarczych w tym rejestrowych w KRS oraz przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Warunki udziału

 • Koszt udziału jednej osoby reprezentującej sektor publiczny: 190 zł + 23% VAT (Jeśli zgłaszający na szkolenie oświadcza, że przedmiot zamówienia w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt. 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.) jest usługą kształcenia zawodowego w całości finansowaną ze środków publicznych, usługa ta jest zwolnioną z podatku VAT.?)
 • Koszt udziału jednej osoby reprezentującej sektor przedsiębiorstw: 290 zł + 23% VAT 

Koszt zawiera udział jednej osoby w webinarium zgodnie ze zgłoszeniem, materiały i certyfikat. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza znajdującego się na niniejszej stronie www lub przesłanie skanu wypełnionego formularza, który można pobrać tutaj:

Formularz zgłoszenia DOC         Formularz zgłoszenia PDF

oraz wpłata w terminie 3 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lecz nie później niż na 2 dni robocze przed datą webinarium. Dla jednostek budżetowych dopuszczamy możliwość płatności po webinarium. Ewentualną rezygnację z udziału należy przesłać na adres biuro@personalities.pl. W przypadku rezygnacji później niż na 2 dni robocze przed rozpoczęciem webinarium pobrana zostanie opłata w wysokości 100% opłaty za udział. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztacie powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Przesłane zgłoszenie jest jednoznaczne z zawarciem wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a firmą Personalities Katarzyna Łasak; oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgłoszonych uczestników w celach promocji i marketingu. Wyrażający zgodę na przetwarzanie danych mają prawo kontroli i weryfikacji przetwarzania danych, które ich dotyczą oraz do odwołania udzielonej zgody.