warsztat

Obligacje korporacyjne dla inwestorów

17 września 2015 | Novotel Warszawa Centrum

pobierz plik ics

Spis treści

Formularz zgłoszeniowy- usuń + dodaj uczestnika

Przesyłając niniejszy formularz zgłoszone osoby wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych w nim danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym udziału w wydarzeniu, w którym udział zgłaszają.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym jest firma Personalities Katarzyna Łasak z siedzibą przy Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa
 2. dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są w celu organizacji, administracyjnej obsługi i przebiegu warsztatów i konferencji organizowanych przez firmę Personalities Katarzyna Łasak w tym sporządzenia listy uczestników oraz przekazywania informacji organizacyjnych na podstawie dobrowolnej zgody uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 3. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 4. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa UODO, gdy uzna , że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 5. udostępnione dane nie będą profilowane,
 6. udostępnione dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych;
 7. podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konferencji.


Partnerzy

REJESTRACJĘ NA WARSZTAT zamknięta.

Zapraszamy na kolejny warsztat dotyczący tematyki obligacji:

OBLIGACJE W PERSPEKTYWIE NOWEJ USTAWY RESTRUKTURYZACYJNEJ

Rynek obligacji korporacyjnych to najbardziej dynamicznie rozwijający się rynek kapitałowy
w Polsce. Wraz ze wzrostem liczby emisji zwiększyła się także liczba obligacji niewykupionych w terminie.

Warsztat, który Państwu proponujemy przygotowaliśmy przede wszystkim z myślą
o inwestorach indywidualnych, którym prelegenci zaprezentują aspekty prawne, ekonomiczne i podatkowe związane z emisja obligacji korporacyjnych w sposób przystępny: nie trzeba być prawnikiem by podejmować kroki zmierzające do dochodzenia wierzytelności z obligacji! Udział w warsztacie umożliwi nie tylko pomoc w podjęciu świadomej decyzji w zakresie nabycia obligacji, w szczególności poprzez wskazanie ryzyk jakie należy brać pod uwagę decydując się na tego typu inwestycję. W programie również podjęty zostanie problem braku wykupu obligacji i dochodzenia roszczeń przez inwestorów indywidualnych.

Prelegenci na co dzień doradzają przy procesach emisji obligacji, pomagają w dochodzeniu roszczeń od emitentów obligacji oraz zajmują się optymalizacją podatkową.

Warsztaty kierowane są głównie do inwestorów indywidualnych posiadających lub zamierzających nabywać obligacje, zapraszamy także emitentów.

Program

10.00 ? 10.45    SESJA 1: Prezentacja raportu: Obligacje nieskarbowe na Catalyst ? czynniki wpływające na wysokość oprocentowania.

                 prowadzenie: Paweł Goźliński, prezes zarządu Global Rating sp. z o. o.

Raport zawiera analizę rynku publicznie notowanych obligacji nieskarbowych w Polsce. Tematem przewodnim analizy jest wysokość marż procentowych (spread?ów kredytowych) włączonych w strukturę łącznego oprocentowania obligacji. Analizie zostały poddane wszystkie papiery nieskarbowe notowane na Catalyst na dzień 31.12.2014 r. w podziale na cztery grupy: obligacje przedsiębiorstw, obligacje bankowe, obligacje spółdzielcze i obligacje komunalna.
Analizowane są czynniki które potencjalnie mogą wpływać na wysokość oprocentowania, takie jak: wielkość emisji i emitenta, zabezpieczenie emisji, branża emitenta, postrzeganie emitenta, termin emisji i ryzyko niewypłacalności.

10.45  - 13.00   SESJA 2: Ryzyka prawne

                   prowadzenie: mec. Justyna Czekaj, Akademia Compliance

1. Emitenci obligacji ? na co zwrócić uwagę w kontekście planowanej inwestycji.

2. Rodzaje obligacji i proces emisyjny

3. Oferta prywatna:

 • warunki emisji
 • propozycja nabycia
 • informacje dotyczące zobowiązań finansowych,
 • sprawozdanie finansowe.
 • zmiana warunków emisji po zakończeniu emisji

4. Oferta publiczna: oferty prospektowe oraz bezprospektowe

5. Rodzaje zabezpieczeń obligacji:

 • Hipoteka,
 • Zastaw rejestrowy,
 • Cesja wierzytelności,
 • Gwarancja,
 • Świadczenie na rzecz osoby trzeciej,
 • Blokada finansowa,
 • Poręczenie,
 • Oświadczenie o poddaniu się egzekucji

6. Zmiany zabezpieczeń, uzupełnianie zabezpieczeń oraz ustanawianie dodatkowych zabezpieczeń

7. Obowiązki administratora zastawu lub hipoteki

8. Zgromadzenie obligatariuszy:

 • Sposób i forma powołania,
 • Rola i funkcjonowanie,
 • Zasady i tryb zwoływania zgromadzenia, miejsce odbywania zgromadzenia,
 • Prawo uczestnictwa w zgromadzeniu,
 • Sposób obradowania zgromadzenia,
 • Podejmowanie uchwał i ich zaskarżanie: wymogi w zakresie kworum, większości głosów przy zmianie warunków emisji,
 • Obowiązki informacyjne związane ze zgromadzeniem,
 • Zaskarżanie uchwał podjętych podczas zgromadzenia

9. Dochodzenie roszczeń z obligacji

 • Opóźnienie w wypłacie kuponu lub nominału ? co robić?
 • Upadłość emitenta
 • Rola administratora zabezpieczenia lub zastawu w dochodzeniu roszczeń,
 • Dochodzenie roszczeń z ustanowionych zabezpieczeń.

(w trakcie 15 minutowa przerwa na kawę)

13.00 ? 14.00 przerwa na obiad

14:00 ? 15:30 SESJA 3: Ryzyka ekonomiczne

                        prowadzenie: Michał Jarosławski, Dyrektor Departamentu oferowania, doradzania i obsługi zleceń, Vestor Dom Maklerski

 1. Biznesowa analiza emitentów obligacji: 
 • analiza modelu biznesu i sprawozdań finansowych, podstawowych wskaźników zadłużenia
 • analiza branży i rynku Emitenta obligacji
 • związanej z konstrukcją emisji:
  • analiza celów emisji
  • analiza źródeł spłaty
  • weryfikacja powyższych poprzez budowę modelu finansowego
 • proponowanych zabezpieczeń, ryzyk związanych z emisją, finalnie zakończonej rekomendacją wewnętrzną dotyczącą realizacji emisji.

  2.   Główne biznesowe czynniki ryzyka związane z emisją obligacji

 3. Przykładowy business case zrealizowanej emisji ? tutaj będzie prezentacja zrealizowanej ostatnio przez nas emisji obligacji na 9 mln zł dla spółki giełdowej Arteria S.A. wraz z opisaną analizą spółki.

 

15.30 ? 15.45 ? przerwa na kawę

15:45 ? 17.00  SESJA 4: Ryzyka podatkowe

                   prowadzenie: Marcin Żuk, doradca podatkowy, ITCI

 • Kalkulacja podstawy opodatkowania w podatku dochodowym z perspektywy emitenta i obligatariusza (rezydentów podatkowych w Polsce).
 • Koszty uzyskania przychodów: przepisy podatkowe i najciekawsze orzecznictwo.
 • Rozliczenie straty dla celów podatkowych.
 • Przeniesienie inwestycji w obligacje do zagranicznych podmiotów ? kwestie podatkowe (zwolnienia z zysków kapitałowych w zagranicznych jurysdykcjach a przepisy o zagranicznych spółkach kontrolowanych ? CFC).

Prelegenci


Justyna Czekaj
Radca prawny oraz doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa handlowego, prawa bankowego oraz prawa rynków kapitałowych. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy i współpracy z i instytucjami finansowymi w obszarze compliance oraz biznesu m.in. w zakresie tworzenia produktów inwestycyjnych oraz ubezpieczeniowo-inwestycyjnych, modeli dystrybucji produktów. Posiada praktyczną wiedzę w związaną z wdrażaniem przepisów dyrektyw UE dotyczących rynku kapitałowego. Prowadziła warsztaty, m.in. w zakresie: compliance w działalności firm inwestycyjnych, zabezpieczeń wierzytelności na instrumentach finansowych, wdrażania dyrektyw UE dotyczących działalności instytucji rynku kapitałowego. Obecnie zajmuje się świadczeniem usług doradczych dla instytucji finansowych w zakresie compliance i audytu.

Paweł Goźliński
Prezes Zarządu Global Rating Sp. z o.o. Posiada wieloletnie doświadczenie w branży konsultingowej, w tym kilkuletnie, na kierowniczym stanowisku w jednej z dużych polskich firm audytorsko-konsultingowych. W ramach realizowanych prac kierował kilkudziesięcioma projektami m.in. z zakresu wyceny podmiotów gospodarczych i aktywów niematerialnych, transakcji M&A i restrukturyzacji oraz analiz due diligence i oceny wiarygodności kredytowej (w tym rating). Z wykształcenia absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku finansów i bankowości. Ponadto ukończył liczne kursy i szkolenia z zakresu finansów i zarządzania oraz studia podyplomowe na kierunku Business Intelligence. Jest autorem licznych publikacji prasowych o tematyce finansowej. Prowadził wykłady na wielu konferencjach i seminariach, poświęconych finansowaniu przedsiębiorstw i ocenie ryzyka.

Michał Jarosławski
Dyrektor Departamentu oferowania, doradzania i obsługi zleceń, Vestor Dom Maklerski. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy i współpracy z instytucjami finansowymi. W latach 2005 ? 2006 pracował w KPMG. Później, od 2006 roku do 2008 roku pracował w FAS Polska. Od 2008 roku jest Dyrektorem Departamentu oferowania i doradztwa korporacyjnego w Vestor Dom Maklerski S.A. Praktykę w zawodzie można potwierdzić poprzez fakt, iż brał udział w ponad 100 transakcjach o łącznej wartości przekraczającej 1 mld PLN. Ponadto, w ramach zbierania doświadczenia brał udział w licznych transakcjach dla spółek takich jak: udział w IPO m.in. Arteria, Radpol, ZPC Otmuchów. Współpracował przy  projektach doradczych, w tym dotyczących pozyskania finansowania dla spółek notowanych na GPW m.in. Bytom, Vantage Development, Gino Rossi. Uczestniczył w kompleksowej restrukturyzacji Grupy Gwarant. Jeśli chodzi o konkretne transakcje to można tu przykładowo wymienić: pozyskanie finansowania obligacyjnego dla Grupy Gwarant 153 mln zł, emisje obligacji dla Hyperion S.A. 15 mln zł, emisje obligacji dla Vantage Development S.A. 37 mln zł, emisje obligacji dla Nordic Development S.A. 55 mln zł, wprowadzenie na giełdę (IPO) spółki ZPC Otmuchów S.A. 76 mln zł.

Marcin Żuk

Doradca podatkowy. Specjalizuje się w aspektach podatkowych transakcji restrukturyzacyjnych, opodatkowaniu VAT, a także międzynarodowym i europejskim prawie podatkowym, w szczególności w międzynarodowym planowaniu podatkowym, transgranicznym łączeniu spółek, opodatkowaniu inwestycji, schematach cash-pooling, sporządzaniu dokumentacji cen transferowych oraz w kwestiach dotyczących sporów podatkowych. Doświadczenie zdobywał we współpracy z międzynarodowymi kancelariami prawnymi. Przed dołączeniem do Grupy ITCI współpracował ze spółkami doradztwa podatkowego oraz z kancelarią prawną. Absolwent prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego UJ pod patronatem The Catholic University of America w Waszyngtonie Washington DC. Jest autorem licznych publikacji prasowych dotyczących opodatkowania m.in. w ?Monitorze Podatkowym?, ?Przeglądzie Podatkowym?, ?Rzeczpospolitej? i ?Gazecie Prawnej?. Współautor książki ?Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych? wydanej w 2008 r. przez wydawnictwo C.H. Beck..

Warunki udziału

 • Cena udziału 1 osoby: 390 zł + 23% VAT

Cena zawiera udział jednej osoby w warsztacie zgodnie ze zgłoszeniem, materiały i catering. Warunkiem uczestnictwa jest odesłanie na adres a.kraszewska@personalities.pl skanu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub przesłanie wypełnionego na odpowiedniej podstronie witryny www.personalities.pl formularza oraz wpłata w terminie 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lecz nie później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu. Ewentualną rezygnację z udziału należy przesłać na adres a.kraszewska@personalities.pl. W przypadku rezygnacji później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu pobrana zostanie opłata w wysokości 100% opłaty za udział. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztacie powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Wpłat należy dokonywać na konto: 84 1300 0000 2016 9613 8000 0001 W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko uczestnika. Przesłane zgłoszenie jest jednoznaczne z zawarciem wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a firmą Personalities; oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgłoszonych uczestników w celach promocji i marketingu. Wyrażający zgodę na przetwarzanie danych mają prawo kontroli i weryfikacji przetwarzania danych, które ich dotyczą oraz do odwołania udzielonej zgody.