warsztat

Obowiązki informacyjne z uwzgl. raportowania niefinansowego

13 grudnia 2018 | hotel Mercure Warszawa Centrum, ul. Złota 48/54

pobierz plik ics

Spis treści

Udział w warsztacie może być zaliczony jako element obligatoryjnego doskonalenia zawodowego radców prawnych. Czas trwania warsztatu: 8 godzin szkoleniowych (1 godzina szkoleniowa = 45 minut)

Formularz zgłoszeniowy- usuń + dodaj uczestnika

Przesyłając niniejszy formularz zgłoszone osoby wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych w nim danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym udziału w wydarzeniu, w którym udział zgłaszają.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym jest firma Personalities Katarzyna Łasak z siedzibą przy Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa
 2. dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są w celu organizacji, administracyjnej obsługi i przebiegu warsztatów i konferencji organizowanych przez firmę Personalities Katarzyna Łasak w tym sporządzenia listy uczestników oraz przekazywania informacji organizacyjnych na podstawie dobrowolnej zgody uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 3. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 4. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa UODO, gdy uzna , że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 5. udostępnione dane nie będą profilowane,
 6. udostępnione dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych;
 7. podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konferencji.


Zapraszamy Państwa do udziału w warsztacie poświęconym realizowaniu obowiązków informacyjnych przez spółki publiczne. W pierwszym bloku (dwie sesje przed obiadem) Agnieszka Gontarek omówi najistotniejsze kwestie dotyczące obowiązków informacyjnych. W drugim bloku (po obiedzie) uczestnicy poznają krajobraz raportowania niefinansowego i praktyczne wskazówki dotyczące praktyki raportowania. Omówi je Liliana Anam. W krótkim czasie omówimy nie tylko ideę raportowania niefinansowego, ale również obowiązki ustawowe i przydatne narzędzia do raportowania. 

Osoby prelegentek, Pań: Agnieszki Gontarek, dyrektor Działu Emitentów GPW oraz Liliany Anam z CSRINFO gwarantują rzeczywiście wysoki poziom zajęć i bardzo praktyczny ich charakter. Liczba miejsc podczas warsztatu jest ograniczona, zachęcamy już dziś do przesyłania zgłoszeń.

Program

 

10:00 ? 11:30 ? SESJA 1 - Informacja poufna. Definicja, przykłady

 •  Co może być informacją poufną, a co nią być nie musi. Analiza przypadków.
 •  Jak komunikować informacje poufne, a jak tego nie robić. Przykłady. 
 •  Raporty bieżące a raporty ?poufne?, czyli cienka czerwona linia.
 •  Opóźnianie informacji poufnej w reżimie MAR w przykładach.
 •  Zmiana charakteru informacji i związane z tym konsekwencje.
 •  Zasady prowadzenia list dostępu do informacji poufnej.

11:45 ? 13:15 ? SESJA 2 - MAR: Nowe opinie, stanowiska, doświadczenia

 •  Okresy zamknięte. Zasady przestrzegania, procedury wewnętrzne. Deklarowane i faktyczne terminy publikacji a naruszenie okresu zamkniętego.
 •  Obowiązki "pierwotnych insiderów" ? raportowanie o transakcjach przez osoby pełniące określone funkcje oraz przez osoby blisko związane. Obowiązki emitenta.
 •  Sankcje

prowadzenie: Agnieszka Gontarek

13.15 14.00 obiad

14.00 - 15.30 Wprowadzenie do raportowania niefinansowego. Obowiązek raportowania niefinansowego wg UoR

 • Co to jest raportowanie niefinansowe? 
 • Dlaczego firmy raportują?
 • Jak wygląda praktyka raportowania w Polsce?
 • Dlaczego wprowadzono obowiązek raportowania niefinansowego?
 • Na czym polega obowiązek raportowania niefinansowego wg UoR?

15.30 - 15.45 przerwa na kawę

15.45 - 17.00 Praktyka raportowania niefinansowego

 • Jak wypełnić ustawowy obowiązek? 
 • Z jakich narzędzi skorzystać?
 • Jakie są dobre praktyki raportowania niefinansowego?
 • Jakie są trendy raportowania niefinansowego?

prowadzenie: Liliana Anam

Prelegenci

Agnieszka Gontarek, dyrektor Działu Emitentów GPW

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW i podyplomowych studiów z zakresu rachunkowości. Słuchaczka International Institute for Securities Market Development w Waszyngtonie, ICAN Institute, licznych szkoleń i kursów z zakresu prawa rynku kapitałowego. Współautorka komentarza do ustawy o ofercie publicznej. Posiada wieloletnie doświadczenie jako wykładowca prawa papierów wartościowych i regulacji unijnych, przede wszystkim z zakresu obowiązków informacyjnych emitentów i ich akcjonariuszy oraz corporate governance. Od blisko 20 lat związana z rynkiem kapitałowym. W styczniu 2008 roku objęła stanowisko dyrektora Działu Emitentów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Kieruje pracami Komitetu konsultacyjnego GPW ds. ładu korporacyjnego, który opracował ?Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2016?, przewodniczy Radzie Autoryzowanych Doradców. Były członek Rady Nadzorczej BondSpot SA (2013-2016). W latach 1998-2007 była pracownikiem urzędu Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, a następnie Komisji Nadzoru Finansowego, gdzie m.in. pełniła funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Nadzoru Obrotu. Do czerwca 2018 - Prezes Zarządu w BondSpot S.A. Obecnie: dyrektor Działu Emitentów GPW

Liliana Anam, CEO, CSRINFO

Doświadczony doradca ds. CSR, założycielka i menedżer zarządzający firmy edukacyjno-doradczej CSRinfo. Od prawie 10 lat zajmuje się raportowaniem niefinansowym. Wspierała firmy w tworzeniu pierwszych raportów niefinansowych na polskim rynku, zainicjowała i koordynowała tłumaczenia międzynarodowych standardów raportowania (GRI, <IR>), a także wchodziła w skład zespołu redakcyjnego pierwszego polskiego standardu (SIN). W 2009 roku wprowadziła CSRinfo, jako pierwszą polską organizację, do sieci partnerów Global Reporting Initiative ? międzynarodowej organizacji, właściciela standardu raportowania niefinansowego. W 2013 roku CSRinfo zostało również GRI Data Partnerem, dostarczając dane o Polsce do międzynarodowego rejestru danych. CSRinfo pracuje również nad rozwojem polskiego rejestru (www.rejestrraportow.pl). W latach 2014-2016 członek powołanego przez Ministra Gospodarki Zespołu do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, gdzie koordynowała grupę roboczą zajmującą się rekomendacjami dot. implementacji unijnej dyrektywy dot. raportowania niefinansowego. Obecnie prowadzi grupy robocze na poziomie instytucjonalnym dot. sprawozdawczości niefinansowej w Zespole zainicjowanym przez PIBR i CSRinfo oraz jako członek Zespołu ds. do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw przy Ministrze Inwestycji i Rozwoju prowadzi wspólnie z GUS grupę roboczą ds. odpowiedzialnej administracji. Polski ekspert w Międzynarodowej Grupie Roboczej ds. standardu społecznej odpowiedzialności ISO 26000. Od 2010 roku Registered Presenter for ISO 26000, a od 2011 ekspert w Komitecie Technicznym Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w zakresie przekładu normy ISO 26000 na język polski. Członek powołanego przez Prezesa Rady Ministrów Zespołu do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (2009-2013). Od 2005 pracuje w obszarze CSR. Od 2007 roku realizuje projekty doradcze z zakresu CSR prowadzone przez CSRinfo, w tym procesy analiz i ekspertyz, budowy strategii, polityk, działań zaangażowania społecznego, audytów CSR, raportowania, dialogu z interesariuszami. Pomysłodawczyni, kierownik podyplomowych studiów Manager CSR w Collegium Civitas w Warszawie.

Warunki udziału

Koszt udziału:

 • Pierwszy zgłoszony uczestnik: 1 500 PLN + 23% VAT
 • Drugi i kolejny uczestnik z firmy, uczestnik poprzednich warsztatów Personalities: 10% zniżki (zniżki nie łączą się)

Koszt zawiera udział jednej osoby w warsztacie zgodnie ze zgłoszeniem, materiały, certyfikat i catering. Warunkiem uczestnictwa jest odesłanie na adres a.kraszewska@personalities.pl skanu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub przesłanie wypełnionego formularza na witrynie www.personalities.pl oraz wpłata w terminie 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lecz nie później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu. Ewentualną rezygnację z udziału należy przesłać na adres a.kraszewska@personalities.pl. W przypadku rezygnacji później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu pobrana zostanie opłata w wysokości 100% opłaty za udział. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztacie powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Wpłat należy dokonywać na konto: IDEA Bank S.A. 04 1950 0001 2006 0020 2383 0001. W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko uczestnika. Przesłane zgłoszenie jest jednoznaczne z zawarciem wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a firmą Personalities Katarzyna Łasak; oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgłoszonych uczestników w celach promocji i marketingu. Wyrażający zgodę na przetwarzanie danych mają prawo kontroli i weryfikacji przetwarzania danych, które ich dotyczą oraz do odwołania udzielonej zgody.