warsztat

Procesy restrukturyzacyjne w przedsiębiorstwach w świetle praktyki i zmian prawa

19 - 20 stycznia 2016 | Warszawa

pobierz plik ics

Spis treści

warsztat dostępny również w formule in-housezapytanie o warsztat w formule in-house:
warsztat Procesy restrukturyzacyjne w przedsiębiorstwach w świetle praktyki i zmian prawa
Formularz zgłoszeniowy- usuń + dodaj uczestnika

Przesyłając niniejszy formularz zgłoszone osoby wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych w nim danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym udziału w wydarzeniu, w którym udział zgłaszają.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym jest firma Personalities Katarzyna Łasak z siedzibą przy Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa
 2. dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są w celu organizacji, administracyjnej obsługi i przebiegu warsztatów i konferencji organizowanych przez firmę Personalities Katarzyna Łasak w tym sporządzenia listy uczestników oraz przekazywania informacji organizacyjnych na podstawie dobrowolnej zgody uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 3. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 4. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa UODO, gdy uzna , że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 5. udostępnione dane nie będą profilowane,
 6. udostępnione dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych;
 7. podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konferencji.


Partnerzy

Frazy kluczowe: nowe prawo restrukturyzacyjne i naprawcze, nowelizacja prawa upadłościowego, restrukturyzacja przedsiębiorstw


Skuteczne radzenie sobie z problemem narastających zobowiązań i odpowiedzialne prowadzenie negocjacji z wierzycielami są kluczem do skutecznego funkcjonowania w warunkach niepewności w gospodarce. 1 stycznia 2016 r. wchodzą w życie krytyczne zmiany prawne dotyczące restrukturyzacji podmiotów gospodarczych w Polsce, ktore rozszerzają możliwości skorzystania przez dłużników z możliwości dobrowolnego porozumienia z wierzycielami aby zachować funkcjonujący podmiot gospodarczy. Dla zadłużonych podmiotów gospodarczych zmiany w prawie są okazją do wyjścia z kłopotów finansowych. W ramach prowadzonych negocjacji szczególnie znaczenie ma opracowanie kompleksowego i wiarygodnego programu restrukturyzacji podmiotu gospodarczego oraz znajomość prawnych ścieżek restrukturyzacji finansowej dopuszczalnych przez znowelizowane polskie prawo, skutków podatkowych a także technik negocjacyjnych. Każdy wierzyciel musi również znać swoje prawa i ograniczenia związane z procesami restrukturyzacji oraz skutki podatkowe działań restrukturyzacyjnych a dłużnik nowe możliwości restrukturyzacji swego zadłużenia. 

Prowadzący seminarium: Barbara Teisseyre, mec. Piotr Zimmerman i dr Krzysztof Czerkas są doświadczonymi praktykami w zakresie restrukturyzacji. Doradzali wielu firmom i bankom. Ich wiedza teoretyczna poparta wieloletnią praktyką gospodarczą gwarantuje, że każdy z uczestników pozyska wiedzę o ostatnich zmianach w prawie i specyfice procesu restrukturyzacji.

Sprzyjać temu będzie seminaryjna forma spotkania.

Po uczestnicy seminarium będą:

 • Orientować się jakie możliwości restrukturyzacji przynoszą ostatnie zmiany prawa 
 • Wiedzieć jak tworzyć i wdrażać lub oceniać program restrukturyzacji przedsiębiorstwa i jak zdobyć środki finansowe na finansowanie restrukturyzacji
 • Wiedzieć jakie są podatkowe skutki działań restrukturyzacyjnych.

Program

DZIEŃ 1 |19 stycznia 2016

10.00-11.30 Upadłość czy układ – zmiana układu sił w prawie o niewypłacalności

 • Nowa definicja niewypłacalności
 • Zbieg wniosków restrukturyzacyjnych i wniosku o ogłoszenie upadłości
 • Uproszczony wniosek o postępowanie sanacyjne i uproszczony wniosek o upadłość

11.30-11.45 Przerwa na kawę

11.45-13.15 Prawo restrukturyzacyjne – nowe drogi do zawarcia układu

 • samodzielne zbieranie głosów
 • przyspieszone postępowanie układowe
 • postępowanie układowe
 • postępowanie sanacyjne
 • układ w upadłości
 • układ częściowy

13.15-14.00 Obiad

14.00-15.30 Nowości w upadłości

 • Realny wpływ wierzycieli na Radę Wierzycieli
 • Swobodny wybór syndyka przez wierzycieli - jak daleko do celu
 • Zrównanie wierzycieli publicznoprawnych i prywatnych
 • Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości
 • Nowe zasady wynagradzania syndyków, zarządców i nadzorców
 • Upadłość deweloperska – realizm w ochronie nabywców

15.30 – 15.45 przerwa na kawę

15.45 – 17.00 Upadłość konsumencka

 • Nowe, otwarte kryteria dostępności
 • Przebieg procedury, czas trwania, ryzyka i korzyści
 • Jak zachować mieszkanie – współpraca z instytucjami finansowymi
 • Układowa upadłość konsumencka – czy jest rzeczywistą alternatywą?

 

DZIEŃ 2 | 20 stycznia 2016

9.00 - 13.00 ZMIANY W PRAWIE – RYZYKA I MOŻLIWOŚCI

 Pozycja przedsiębiorstwa w postępowaniu restrukturyzacyjnym/ upadłościowym

 • Przedsiębiorstwa a rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego
 • Newralgiczne dla przedsiębiorstw zapisy prawa restrukturyzacyjnego
 • Istotne dla przedsiębiorstw zmiany w prawie upadłościowym
 • Ryzyko niewypłacalności – przedsiębiorstwo jako dłużnik i wierzyciel
 1. Program restrukturyzacji  jako sposób wyjścia z kryzysu
 • Symptomy kryzysu w przedsiębiorstwie w warunkach polskich
 • Rodzaj postępowania – preferencje dłużnika
 • Kiedy i jaki program restrukturyzacji
 • Obszary restrukturyzacji przedsiębiorstwa
 • Mechanizm tworzenia programu restrukturyzacji : przedsiębiorstwo we własnym zakresie lub przy użyciu konsultantów zewnętrznych. 
 • Typowe działania restrukturyzacyjne w polskiej praktyce gospodarczej
 1. Tworzenie prognoz finansowych (elementy krytyczne)
 • Budowa modeli finansowych
 • Najczęstsze błędy w programach restrukturyzacji

W trakcie przerwa na kawę

12.00 - 13.45 Wdrażanie działań restrukturyzacyjnych w praktyce przedsiębiorstwa

 1. Negocjowanie restrukturyzacji zadłużenia
 • wobec US, ZUS oraz z tytułu dotacji i innej pomocy publicznej
 • wobec banków oraz z tytułu innych instrumentów finansowych
 • wobec wierzycieli handlowych
 1. London Approach a polska praktyka restrukturyzacji

13.45 - 14.30  przerwa na obiad 

 14.30 - 15.15  PODATKOWE SKUTKI WYBRANYCH DZIAŁAŃ RESTRUKTURYZACYJNYCH 

1. Odpisy aktualizacyjne na należności w przedsiębiorstwie i w banku
2. Umorzenia wierzytelności
3. Podatkowe skutki konwersji wierzytelności na udziały kapitałowe

 15.15 – 17.00 WSPÓŁPRACA Z BANKIEM W PROCESIE RESTRUKTURYZACJI

 1. Metodologia podejmowania decyzji w zakresie restrukturyzacji przez bank. Sposoby weryfikacji programu restrukturyzacji przez bank

 • Rodzaj postępowania – preferencje banku
 • Bank a tworzenie programu restrukturyzacji
 • Weryfikacja formalna i merytoryczna programu restrukturyzacji 

2. Dobór przez bank ścieżek restrukturyzacyjnych klientów (różne formy ugód cywilnoprawnych, konwersja wierzytelności na udziały kapitałowe, ścieżka konfrontacyjna)
3. Bank a wspomaganie projektów restrukturyzacyjnych. Bank a inni wierzyciele. Finansowanie restrukturyzacji kredytem bankowym i innymi instrumentami finansowymi

w trakcie przerwa na kawę

Prelegenci

Piotr Zimmerman

Doradca restrukturyzacyjny, Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja SA, radca prawny, wspólnik w kancelarii Zimmerman i Wspólnicy sp.k. Wcześniej był wieloletnim sędzią (1995-2006). Jako pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości w 2005 r. przeprowadził procedurę podziału największego sądu rejonowego w Polsce (dawnego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy). Specjalizuje się w prawie upadłościowym i naprawczym oraz prawie spółek handlowych. Prowadzi działalność dydaktyczną, wykładając prawo upadłościowe i naprawcze dla studentów studiów podyplomowych, aplikantów, radców prawnych, adwokatów, syndyków, pracowników banków i organów administracji publicznej. Występuje jako prelegent na konferencjach poświęconych tematyce prawa upadłościowego i naprawczego oraz prawa spółek. Piotr Zimmerman jest autorem licznych artykułów z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego, jak również autorem trzech wydań „Komentarza do prawa upadłościowego i naprawczego”, który ukazał się nakładem wydawnictwa C.H. Beck. Publikacje mecenasa Piotra Zimmermana ukazują się w prasie specjalistycznej polskiej i międzynarodowej, jest autorem cyklu artykułów dla tygodników Prawo w Firmie oraz Firma i Prawo, a także ekspertem m.in.: Rzeczpospolitej, Dziennika Gazety Prawnej oraz TVN Biznes i Świat. Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

 

dr Krzysztof Czerkas

Niezależny ekspert prowadzący działalność gospodarczą Doradztwo, Szkolenia, Ekspertyzy Krzysztof Czerkas, Prezes Zarządu firmy doradczej Upper Finance Restructuring Sp. z o.o. Współwłaściciel firmy Szkoleniowej Krzysztof Czerkas, Jolanta Nowak S.C. Były członek Zarządu BRE Bank Hipoteczny S. A. Z BRE Bankiem Hipotecznym S.A. związany od 2001 do 2012. r. Najpierw zajmował stanowisko Dyrektora Departamentu Kredytów Komercyjnych. Był odpowiedzialny za budowę sieci sprzedaży kredytów komercyjnych oraz za wdrożenie nowych produktów bankowych tj. finansowanie dewelopera mieszkaniowego oraz finansowanie jednostek samorządu terytorialnego i szpitali. Następnie od 2004 r. kierował Departamentem Zarządzania Ryzykiem Kredytowym. Był odpowiedzialny za budowę pionu ryzyka, tworzenie modeli ryzyka i procedur w zakresie ryzyka kredytowego. Od 18 stycznia 2009 roku do 1 sierpnia 2012, Członek Zarządu BRE Banku Hipotecznego S.A, odpowiedzialny za zarządzanie ryzykami bankowymi oraz za wdrożenie projektu przejścia Banku na AIRB (zaawansowane metody zarządzania ryzykiem kredytowym – zgodę na przejście na AIRB BRE Bank Hipoteczny SA otrzymał w 2012 roku). W latach 1992-2001 pracował na kluczowych stanowiskach kierowniczych w banku PBK S. A. (m.in. Dyrektor Departamentu Restrukturyzacji, Dyrektor Departamentu Finansowania Projektów Inwestycyjnych). Był odpowiedzialny za budowę modeli ryzyka i tworzenie procedur bankowych dotyczących oceny projektów inwestycyjnych. Jako Dyrektor Departamentu Restrukturyzacji w banku PBK SA odpowiadał za zarządzanie portfelem trudnych kredytów banku. Odpowiadał za tworzenie procedur i modele oceny ryzyka w zakresie trudnych kredytów. Wieloletnie doświadczenie w bankowości i finansach zdobywał również na stażach w bankach zagranicznych m.in. w Danii, Chile, USA, Niemczech i Wielkiej Brytanii. Wykładowca akademicki (studia podyplomowe Pieniądz i Bankowość Uniwersytet Warszawski, Bankowość Hipoteczna - Uniwersytet Warszawski, Studia podyplomowe dla deweloperów mieszkaniowych - SGH). Autor wielu publikacji i książek m.in. z zakresu bankowości inwestycyjnej, hipotecznej, restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz finansowania nieruchomości. ( m.in. „Project Finance w Polskiej Praktyce. Zastosowanie w działalności deweloperskiej”, Twigger. Warszawa 2002; „Finansowanie nieruchomości komercyjnych. Czynniki ryzyka i modele transakcji”. IRH warszawa 2010). Członek Komitetu Inwestycyjnego Skarbiec TFI dedykowanego rynkowi nieruchomości mieszkaniowych. W latach 1997-1998 członek Rady Nadzorczej Polskiego Banku Rozwoju SA. Absolwent Wydziału Finanse i Statystyka w SGPiS (obecnie SGH- 1991) oraz menedżerskich studiów podyplomowych w Copenhagen Business School (Dania-1991). Od 1999 r. - Doktor nauk ekonomicznych (SGH). Obecnie członek Rad Nadzorczych firm Dekpol S.A (branża deweloperska) i MDI S.A (branża budowlana i energetyczna)

Barbara Teisseyre - ekspert w dziedzinie restrukturyzacji finansowej oraz oceny ryzyka kredytowego

Doświadczenie w restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw nabyła w banku PKO BP SA, gdzie w latach 2002-2009 kierowała jednostkami odpowiedzialnymi za zarządzanie portfelem największych i najbardziej skomplikowanych wierzytelności trudnych Banku. Jednocześnie, jako zastępca dyrektora, a następnie dyrektor Centrum Restrukturyzacji i Windykacji, brała udział w tworzeniu i rozwoju jednostki organizacyjnej, która scentralizowała zarządzanie wszystkimi wierzytelnościami trudnymi Banku – zarówno detalicznymi, jak i korporacyjnymi. Była uczestnikiem, również w roli wiodącej, wielu istotnych procesów restrukturyzacyjnych, w tym w postępowaniu upadłościowym oraz naprawczym. W latach 2003-2006 członek Rady Nadzorczej Spółki Hotel Jan III Sobieski, była również członkiem zespołu kierującego procesem sprzedaży Hotelu. W latach 2009-2015, jako dyrektor Departamentu Oceny Ryzyka Kredytowego w BOŚ SA, była odpowiedzialna za ocenę, ograniczanie i akceptację ryzyka transakcji kredytowych korporacyjnych i detalicznych. Poprzez wdrożenie i nadzorowanie funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania, kierowała procesem identyfikacji ekspozycji o zwiększonym ryzyku oraz dedykowania działań mających na celu ich wczesną i sprawną restrukturyzację. Prowadziła szkolenia merytoryczne dla wszystkich uczestników procesu kredytowego. Posiada również doświadczenie w sprzedaży produktów kredytowych, które zdobywała w latach 1993-2001, zajmując stanowiska kierownicze w oddziałach banków PEKAO SA oraz Kredyt Bank SA. Absolwentka Wydziału Finanse i Statystyka SGPiS (obecnie SGH – 1991) oraz studiów podyplomowych Rachunek Ekonomiczny i Regulacje Prawne w Postępowaniu Upadłościowym i Naprawczym na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego (2005).

Warunki udziału

Koszt udziału:

 • »Pierwszy zgłoszony uczestnik: 2 500 PLN + 23% VAT
 • »Drugi i kolejny uczestnik z firmy, uczestnik poprzednich warsztatów Personalities: 10% zniżki (zniżki nie łączą się)

Koszt zawiera udział jednej osoby w warsztacie zgodnie ze zgłoszeniem, materiały, certyfikat i catering. Warunkiem uczestnictwa jest odesłanie na adres a.kraszewska@personalities.pl skanu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub przesłanie wypełnionego formularza na witrynie www.personalities.pl oraz wpłata w terminie 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lecz nie później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu. Ewentualną rezygnację z udziału należy przesłać na adres a.kraszewska@personalities.pl. W przypadku rezygnacji później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu pobrana zostanie opłata w wysokości 100% opłaty za udział. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztacie powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Wpłat należy dokonywać na konto: 84 1300 0000 2016 9613 8000 0001 (Alior Bank). W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko uczestnika. Przesłane zgłoszenie jest jednoznaczne z zawarciem wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a firmą Personalities Katarzyna Łasak; oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgłoszonych uczestników w celach promocji i marketingu. Wyrażający zgodę na przetwarzanie danych mają prawo kontroli i weryfikacji przetwarzania danych, które ich dotyczą oraz do odwołania udzielonej zgody.