debata

Projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

7 lutego 2019 | Sala Notowań - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

pobierz plik ics

Spis treści

Udział w debacie może być zaliczony jako element obligatoryjnego doskonalenia zawodowego radców prawnych. Czas trwania debaty: 2 godziny szkoleniowe (1 godzina szkoleniowa = 45 minut)

Formularz zgłoszeniowy- usuń + dodaj uczestnika

Zgłoszeni uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych firmy Personalities zgodnie z obowiązującą Ustawą z dn. 29.08.1997 r. (Dz. U . z dn. 29.10.1997 r.) o ochronie danych osobowych.


 

               

Ewolucja czy rewolucja zasad odpowiedzialności podmiotów zbiorowych w świetle nowych regulacji prawnych?

Tezy do dyskusji:

  •  Ustawa o odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych. Cele i założenia.
  • Nowe instytucje w świetle ustawy o odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych. Analiza prawnoporównawcza z dotychczasowymi rozwiązaniami legislacyjnymi w Polsce.
  • Nowe zasady odpowiedzialności w świetle proponowanych zmian legislacyjnych.
  • Nowe obowiązki przedsiębiorców oraz compliance w organizacji w świetle nowelizacji ustawy o odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych.
  • Ustawa o odpowiedzialności karnej szansą czy zagrożeniem dla polskich przedsiębiorców?
  • Odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych w Polsce postulaty de lege lata oraz de lege ferenda.

8 stycznia br. , Rada Ministrów przyjęła przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Jak podkreślał Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, ?chodzi o to aby polskie prawo było skuteczne w odpowiedzi na nadużycia, których dopuszczać się mogą wielkie firmy działające z żądzy zysku?. Z kolei Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Warchoł wskazywał, iż ?to jest ustawa dla obywateli, dla biznesu i dla Państwa [?], nie jest wymierzona w biznes, wręcz przeciwnie jest to ustawa stworzona dla osób chcących inwestować, dla osób chcących rozwijać swój biznes?.

Projekt ustawy przewiduje m.in. poszerzenie zakresu odpowiedzialności podmiotu zbiorowego. Podmiot zbiorowy odpowiadał będzie zarówno za działania organów działających kolegialnie, jak i członków organów podmiotu zbiorowego. Podmiot zbiorowy w pewnych sytuacjach będzie ponosił odpowiedzialność za swoich pełnomocników i prokurentów, pracowników, a nawet podwykonawców. Projekt ustawy przewiduje również brak wymogu uprzedniego uzyskania prejudykatu wobec osoby fizycznej, tj. prawomocnego orzeczenia potwierdzającego popełnienie czynu zabronionego przez osobę fizyczną, pozostającego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą przez podmiot zbiorowy. Przewiduje się również wprowadzenie nowej instytucji tzw. sygnalisty, czyli osoby sygnalizującej podmiotowi zbiorowemu nieprawidłowości i związane z tym różne obowiązki podmiotu zbiorowego. Projektodawcy rozszerzyli również katalog kar i środków orzekanych wobec podmiotu zbiorowego, m.in. o karę rozwiązania podmiotu zbiorowego. Zwiększona została również dolna i górna granica kary pieniężnej (od 30.000 zł do 30.000.000 zł).

Postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności podmiotu zbiorowego będzie mogło toczyć się odrębnie albo wspólnie z postępowaniem karnym przeciwko osobie fizycznej. Przesłanką prowadzenia postępowania przeciwko podmiotowi zbiorowemu będzie występowanie interesu społecznego. Zrezygnowano z wnioskowego trybu postępowania. Postępowanie będzie toczyć się zatem obligatoryjnie przy zaistnieniu dwóch przesłanek: gdy zajdzie uzasadnione podejrzenie czynu zabronionego stanowiącego podstawę odpowiedzialności podmiotu zbiorowego i przemawia za tym interes społeczny.

Projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych jest krytycznie oceniany przez przedsiębiorców i menadżerów. Swoje stanowisko do projektu zgłosiła m.in. Rada Przedsiębiorców działająca przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, której Przewodniczącą Zespołu jest Pani Mecenas Izabella Żyglicka, jako Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach oraz Rzecznik Praw Przedsiębiorców przy RIG. Powołany pod przewodnictwem Pani Mecenas Izabelli Żyglickiej zespół wypracował wspólne stanowisko Rady, zwracając uwagę m.in. na sprzeczności zapisów projektu z naczelnymi zasadami Konstytucji Biznesu.

Pani Mecenas będzie jedną z prelegentek podczas naszej debaty, do udziału w której już dziś Państwa zapraszamy.

Przyjęcie przez Rząd projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych jest pierwszym etapem procesu legislacyjnego, który teraz przeniesie się do odpowiedniej komicji sejmowej. W ramach prac parlamentarnych decydował się będzie dalszy kształt ustawy.

Program

Rozpoczęcie debaty: godz. 17.30

Pozostałe szczegóły wkrótce.

Prelegenci

Izabella Żyglicka

Radca Prawny, Założycielka i Wspólnik Kancelarii Adwokaci i Radcowie Prawni Izabella Żyglicka i Wspólnicy. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego oraz Ecole Nationale de Mines, uczestniczka wielu kursów i szkoleń. Prowadzi obsługę prawną klientów korporacyjnych od 1996 r. w dziedzinie prawa rynku kapitałowego, gospodarczego, spółek, fuzji i przejęć. Zajmuje się rynkami kapitałowymi, instrumentami finansowymi oraz prawnymi aspektami procesów restrukturyzacyjnych, także w branży medycznej. Posiada Certyfikat Autoryzowanego Doradcy nr 3 rynku New Connect GPW. Swoją wiedzę i doświadczenie uzupełnia tzw. umiejętnościami ?miękkimi? potwierdzonymi uzyskanym wyróżnieniem na studiach podyplomowych Akademii Psychologii Przywództwa na Politechnice Warszawskiej. Kancelaria ?Żyglicka i Wspólnicy?, jak jedyna w Polsce należy do stowarzyszenia Ally Law. To sieć ponad 60 kancelarii prawnych oraz ponad 2.300 prawników z całego świata. Ally Law wywodzi się z dużej, globalnej sieci kancelarii prawnych International Alliance of Law Firms, która powstała 26 lat temu. Rzecznik Praw Przedsiębiorców Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, a od grudnia 2017 r. jej Wiceprezes. Przewodnicząca Zespołu powołanego w ramach Rady Przedsiębiorców działającej przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, który wypracował wspólne stanowisko Rady do projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Ekspert sejmowy w zakresie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Poza działalnością zawodową jest od wielu lat zaangażowana również w działalność społeczną.

Konrad Orlik

Adwokat, partner, szef Praktyki | Postępowania sądowe & Arbitraż| Compliance & Investigations, KancelariaZIEBA & PARTNERS spółka komandytowa. Zajmuje się kompleksową obsługą na rzecz podmiotów profesjonalnych, w tym w zakresie compliance, oraz postępowań sądowych i administracyjnych. Świadczy pomoc prawną w ramach szeroko pojętej polityki compliance w podmiotach gospodarczych, w tym dokonuje audytów i kontroli, wdraża systemy, tworzy procedury, prowadzi szkolenia oraz reprezentuje klientów w postępowania przygotowawczych, sądowych i administracyjnych dotyczących tzw. white collar crime. Reprezentuje ?przedsiębiorców zarówno na etapie przedsądowym, w tym prowadząc negocjacje i mediacje, jak i w postępowaniach sądowych, w szczególności w postępowaniach gospodarczych, cywilnych (także windykacyjnych), karnych (w tym karnoskarbowych), administracyjnych i sądowo-administracyjnych oraz przed organami administracji publicznej. Posiada doświadczenie w zakresie windykacji wierzytelności oraz reprezentowania Klientów przed organami sądowymi i egzekucyjnymi oraz organami ochrony prawnej. W swojej poprzedniej kancelarii (KZP) zbudował i nadzorował na co dzień prace zespołu windykacji obsługującego ponad 1000 spraw o zapłatę należności. Świadczy usługi prawne dla firm ubezpieczeniowych, w szczególności w odniesieniu do OWU, spraw konsumenckich, relacji z KNF, a także zagadnień prawa odszkodowawczego. Reprezentował firmy ubezpieczeniowe w sprawach o uznanie postanowień OWU za klauzule abuzywne oraz w innych postępowaniach sądowych, w tym także w postępowaniach sądowych o odszkodowania ubezpieczeniowe. Języki: polski, angielski. Członkostwo: Izba Adwokacka w Warszawie. Edukacja: Uniwersytet Warszawski (Magister Prawa, 2007) oraz Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego na Uniwersytecie Warszawskim (2006). Rekomendacje: Legal 500 EMEA 2017 i 2018 ? rekomendacja dla Konrada Orlika oraz dla Praktyki Postępowań Sądowych w dziedzinie Rozwiązywania Sporów. Długoterminowe zarządzanie portfelem wierzytelności wiodącego polskiego Banku, poczynając od działań polubownych, mediacji, poprzez postępowania sądowe we wszystkich instancjach w tym przed Sądem Najwyższym, jak również w postępowaniach egzekucyjnych także z elementem transgranicznym.

Monika Gorgoń

Radca prawny, Dyrektor Działu Compliance i Ryzyka w Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW), Przewodnicząca Komitetu ds. Compliance przy GPW oraz Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej GPW Benchmark S.A. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, studiów podyplomowych LL.M. in International Commercial Law na Akademii im. L. Koźmińskiego w Warszawie oraz studiów podyplomowych Executive Master of Business Administration (EMBA) prowadzonych przez Wyższą Szkołę Menedżerską w Warszawie i Apsley Business School of London.  Posiada certyfikat Stowarzyszenia Compliance Polska oraz certyfikat ACO (Approved Compliance Officer) i ACE (Approved Compliance Expert) nadawany przez Instytut Compliance we współpracy z Viadrina Compliance Center (Europejski Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą). Doświadczenie jako radca prawny oraz compliance officer zdobywała w sektorze IT, telekomunikacyjnym oraz finansowym. Gościnie prowadzi wykłady z tematyki compliance na Akademii im. L. Koźmińskiego w Warszawie oraz Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Warunki udziału

Udział w debacie jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie i przesłanie znajdującego się na niniejszej witrynie formularza zgłoszenia.

Liczba miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia będziemy potwierdzać zgodnie z kolejnością ich otrzymania.

Przesłane zgłoszenie oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgłoszonych uczestników w celach promocji i marketingu. Wyrażający zgodę na przetwarzanie danych mają prawo kontroli i weryfikacji przetwarzania danych, które ich dotyczą oraz do odwołania udzielonej zgody.

UWAGA! Do udziału w debacie zapraszamy wyłącznie przedstawicieli spółek publicznych oraz przedsiębiorstw i instytucji finansowych w szczególności: członków zarządu, menedżerów ds. compliance, pracowników działów prawnych w przedsiębiorstwach. Pozostałych Państwa zainteresowanych udziałem zaprosimy w ramach wolnych miejsc.