webinar

Protokół zarządu / rady nadzorczej w spółce akcyjnej

18 listopada 2020 r. | godz. 10.00 - 12.00

pobierz plik ics

Spis treści

Udział w webinarium może być zaliczony jako element obligatoryjnego doskonalenia zawodowego radców prawnych. Czas trwania webinarium: 3 godziny szkoleniowe (1 godzina szkoleniowa = 45 minut)

Formularz zgłoszeniowy- usuń + dodaj uczestnika

Przesyłając niniejszy formularz zgłoszone osoby wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych w nim danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym udziału w wydarzeniu, w którym udział zgłaszają.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym jest firma Personalities Katarzyna Łasak z siedzibą przy Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa
 2. dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są w celu organizacji, administracyjnej obsługi i przebiegu warsztatów i konferencji organizowanych przez firmę Personalities Katarzyna Łasak w tym sporządzenia listy uczestników oraz przekazywania informacji organizacyjnych na podstawie dobrowolnej zgody uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 3. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 4. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa UODO, gdy uzna , że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 5. udostępnione dane nie będą profilowane,
 6. udostępnione dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych;
 7. podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konferencji.


Partnerzy

Zapraszamy na kolejną edycję warsztatu, którego tematem jest mało rozpowszechniona sztuka należytego prowadzenia protokołów zarządów i rad nadzorczych. Kiedy sprawy przybiorą zły obrót, protokoły będą badane równie starannie, jak czarne skrzynki w wypadkach lotniczych. Protokół nie jest błahą formalnością; jest zwierciadłem pracy organu, a jego należyte sporządzenie ma duże znaczenie praktyczne. Celem webinarium jest wyjaśnienie wszelkich aspektów prawnych i organizacyjnych protokołowania zarządów i rad nadzorczych spółki akcyjnej. W spółce z o.o. rygory są mniej surowe, lecz i tam warto znać dobrą praktykę.

Udział w webinarium będzie szczególnie korzystny dla przewodniczących i sekretarzy zarządów i rad nadzorczych, specjalistów z biur obsługi zarządów i rad, oraz radców prawnych. Temat zostanie omówiony z uwzględnieniem konkretnych przypadków i ich konsekwencji.

Fragment poprzedniej edycji:

Program

 • Jakie są zadania i funkcje protokołu zarządu lub rady nadzorczej?
 • Dlaczego protokół zarządu lub rady nadzorczej bywa nazywany „polem minowym”?
 • Czy za niewłaściwie sporządzony protokół ktoś już poszedł do więzienia?
 • Czy protokół zarządu lub rady nadzorczej jest dokumentem obligatoryjnym?
 • Co protokół powinien zawierać – konieczne elementy
 • Czy do protokołu należy dołączyć uchwały w formie załączników?
 • Co oznacza termin „liczba głosów oddanych na poszczególne uchwały”?
 • Czy głos „przeciw” jest głosem oddanym na uchwałę?
 • Czy protokołować głos rozstrzygający?
 • Jak protokołować zdanie odrębne?
 • Jak protokołować „nadesłane później sprzeciwy nieobecnych”?
 • Czy do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami obecnych?
 • Jak protokołować uchwały podejmowane poza formalnym posiedzeniem?
 • Kto podpisuje protokół?
 • Czy warto nagrywać obrady i sporządzać protokół na podstawie nagrania?
 • Jak protokołować przebieg dyskusji na posiedzeniu?
 • Czy należy utajniać protokoły organów spółki?
 • Kto powinien protokołować?
 • Czy należy protokołować formę i miejsce obrad?
 • W jakim języku należy sporządzać protokoły?
 • Jak powinny zostać sporządzane protokoły komitetów rady nadzorczej?

Prelegenci

Andrzej S. Nartowski

Prawnik, doświadczony przewodniczący rad nadzorczych i walnych zgromadzeń. Ekspert prawa spółek i corporate governance. Członek Honorowy Giełdy Papierów Wartościowych. Osobowość Rynku Kapitałowego („Parkiet”). Człowiek Corporate Governance (2015). Autor podręczników Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2008, 2016. Prowadzi blog „Andrzej S. Nartowski o corporate governance” www.andrzejnartowski.pl

Warunki udziału

 • Koszt udziału jednej osoby: 290 PLN + 23% VAT

Koszt zawiera udział jednej osoby w webinarium zgodnie ze zgłoszeniem, materiały i certyfikat. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza na witrynie www.personalities.pl (uprzejmie prosimy o kontakt, jeśli wolą Państwo formularz w formacie PDF do wypełnienia i przesłania skanu) doraz wpłata w terminie 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lecz nie później niż na 2 dni robocze przed datą webinarium. Ewentualną rezygnację z udziału należy przesłać na adres biuro@personalities.pl. W przypadku rezygnacji później niż na 2 dni robocze przed rozpoczęciem webinarium pobrana zostanie opłata w wysokości 100% opłaty za udział. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztacie powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Przesłane zgłoszenie jest jednoznaczne z zawarciem wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a firmą Personalities Katarzyna Łasak; oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgłoszonych uczestników w celach promocji i marketingu. Wyrażający zgodę na przetwarzanie danych mają prawo kontroli i weryfikacji przetwarzania danych, które ich dotyczą oraz do odwołania udzielonej zgody.