warsztat

Protokół zarządu / rady nadzorczej w spółce akcyjnej

24 kwietnia 2019 | Warszawa

pobierz plik ics

Spis treści

warsztat dostępny również w formule in-housezapytanie o warsztat w formule in-house:
warsztat Protokół zarządu / rady nadzorczej w spółce akcyjnej
Udział w warsztacie może być zaliczony jako element obligatoryjnego doskonalenia zawodowego radców prawnych. Czas trwania warsztatu: 6 godzin szkoleniowych (1 godzina szkoleniowa = 45 minut)

Formularz zgłoszeniowy- usuń + dodaj uczestnika

Przesyłając niniejszy formularz zgłoszone osoby wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych w nim danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym udziału w wydarzeniu, w którym udział zgłaszają.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym jest firma Personalities Katarzyna Łasak z siedzibą przy Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa
 2. dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są w celu organizacji, administracyjnej obsługi i przebiegu warsztatów i konferencji organizowanych przez firmę Personalities Katarzyna Łasak w tym sporządzenia listy uczestników oraz przekazywania informacji organizacyjnych na podstawie dobrowolnej zgody uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 3. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 4. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa UODO, gdy uzna , że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 5. udostępnione dane nie będą profilowane,
 6. udostępnione dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych;
 7. podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konferencji.


Plik PDF

Partnerzy

Frazy kluczowe: protokół zarządu, protokół rady nadzorczej

Załoga Apollo 13 nadała słynny meldunek ?Houston, mamy problem!? i otrzymała wsparcie. Zarządy i rady nadzorcze często miewają problemy, lecz nie ma takiego Houston, które by ich wspierało. Typowe przykłady problemów dotyczą protokołu zarządu lub rady nadzorczej. Co zaprotokołować: szczegółowy przebieg posiedzenia, czy tylko jego plony? Zamieścić uchwały w załącznikach, czy w treści protokołu? Uwzględnić porządek obrad, czy tylko te jego punkty, które zdążono wyczerpać? Spisać obecnych, czy puścić obiegiem listę, niech ją własnoręcznie podpisują? Liczyć głosy, czy poprzestać na stwierdzeniu, że uchwała została powzięta? Jeżeli liczyć, to jak potraktować głosy wstrzymujące się? Co to jest zdanie odrębne, kto ma prawo je zgłosić i jak to odnotować w protokole? Kto powinien sporządzić protokół, kto go podpisuje, kiedy i w jakiej formie jest zatwierdzany, co z nim później zrobić? Kiedy mamy do czynienia z wadą, którą można naprawić ? i jak tego dokonać? Jak protokołować uchwały podejmowane poza posiedzeniem?

Nie są to problemy wydumane. Przytoczone pytania zostały zaczerpnięte z praktyki. Ktoś był na posiedzeniu wspólnoty mieszkaniowej i przypuszcza, że w spółce akcyjnej protokół wygląda podobnie. Ktoś kiedyś protokołował naradę produkcyjną, a teraz ma sporządzić protokół rady nadzorczej. Warto wiedzieć, że jeżeli spółce zdarzy się wypadek, CBA przyjdzie zająć protokoły, a prokurator i sąd będą badać dokumenty spółki z dociekliwością, jaką specjalna komisja do spraw wypadków lotniczych poświęca czarnej skrzynce z zapisem parametrów lotu.

Otóż warto uświadomić sobie: PROTOKÓŁ JEST CZARNĄ SKRZYNKĄ, a jego należyte sporządzenie wymaga znajomości sztuki protokołowania. Można ją opanować dzięki udziałowi w warsztacie prowadzonym przez wytrawnego znawcę zagadnienia Andrzeja S. Nartowskiego ? doświadczonego prawnika, cenionego publicystę, wieloletniego prezesa Polskiego Instytutu Dyrektorów. Omówione zostaną przepisy, przedstawione i przedyskutowane rzeczywiste przypadki.

Do tradycji tych warsztatów należą wypowiedzi uczestników ?A u nas zawsze robi się to inaczej!?. I dyskusje, naprowadzające ich na to, gdzie tkwi błąd, i jak go unikać. Bezcenne!

Program

Warsztat odbywa się w godzinach 11.00 - 17.00

Program obejmie następujące zagadnienia:

 • Protokół ?czarną skrzynką? pracy organu spółki
 • Obligatoryjny charakter protokołu i jego zawartości
 • Złe nawyki protokołowania
 • Co jest protokołowane:
  • Przebieg posiedzenia?
  • Porządek obrad?
  • Przebieg dyskusji?
  • Uchwały?
  • Wyniki głosowań?
  • Zdania odrębne?
 • Co to jest uchwała, jej forma i warunki podjęcia
 • Treść protokołu i jego znaczenie
 • Regulacje prawne protokołu
 • Fantazje statutowe na temat protokołu i protokołowania
 • Jak protokołować uchwały podejmowane poza posiedzeniami?
 • Porządek obrad i jego znaczenie
 • Głos, głosowanie, rodzaje i warunki większości głosów, kworum
 • Głos rozstrzygający (casting vote): kiedy i komu przysługuje?
 • Jak liczyć głosy i większość?
 • Zdanie odrębne: czym jest, jaka jest jego forma i znaczenie?
 • Jak protokołować uchwały jednoosobowego zarządu?
 • Jak protokołować ?głos doradczy?
 • Załączniki do protokołu
 • Rada nadzorcza wobec protokołów zarządu
 • Język protokołów
 • Czy nagrywać posiedzenia?
 • Kto powinien protokołować?
 • Uwagi praktyczne dotyczące protokołowania
 • Techniczne aspekty protokołu
 • Kto i kiedy podpisuje protokół?
 • Przechowywanie i udostępnianie protokołow
 • ANALIZY LICZNYCH STUDIÓW PRZYPADKU

Prelegenci

Andrzej S, Nartowski

Prawnik z praktyką w organach spółek handlowych. Ekspert corporate governance i rynku kapitałowego. Emerytowany prezes Polskiego Instytutu Dyrektorów (2006 ? 2014). Wydawca i redaktor naczelny kwartalnika ?Przegląd corporate governance? (2006 ? 2013). Wydał m.in. podręcznik ?Dobre praktyki spółek notowanych na GPW? (2008). Prowadzi blog ?Andrzej S. Nartowski o corporate governance?  www.andrzejnartowski.pl. Jest Honorowym Członkiem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

 

  

 

 

Warunki udziału

Koszt udziału jednej osoby

 • 1 500 PLN + 23% VAT

Koszt zawiera udział jednej osoby w warsztacie zgodnie ze zgłoszeniem, materiały, certyfikat i catering. Warunkiem uczestnictwa jest odesłanie na adres biuro@personalities.pl skanu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub przesłanie wypełnionego formularza na witrynie www.personalities.pl oraz wpłata w terminie 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lecz nie później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu. Ewentualną rezygnację z udziału należy przesłać na adres biuro@personalities.pl. W przypadku rezygnacji później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu pobrana zostanie opłata w wysokości 100% opłaty za udział. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztacie powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Przesłane zgłoszenie jest jednoznaczne z zawarciem wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a firmą Personalities Katarzyna Łasak; oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgłoszonych uczestników w celach promocji i marketingu. Wyrażający zgodę na przetwarzanie danych mają prawo kontroli i weryfikacji przetwarzania danych, które ich dotyczą oraz do odwołania udzielonej zgody.