webinar

Sprawozdanie RN: ocena adekwatności i skuteczności kontroli wewnętrznej, ryzyka, compliance i audytu wewnętrznego w spółkach akcyjnych

24 listopada 2022 r. | 09.30 - 16.30

pobierz plik ics

Spis treści

warsztat dostępny również w formule in-housezapytanie o warsztat w formule in-house:
webinar Sprawozdanie RN: ocena adekwatności i skuteczności kontroli wewnętrznej, ryzyka, compliance i audytu wewnętrznego w spółkach akcyjnych
Udział w webinarium może być zaliczony jako element obligatoryjnego doskonalenia zawodowego radców prawnych. Czas trwania webinarium: 8 godzin szkoleniowych (1 godzina szkoleniowa = 45 minut)

Formularz zgłoszeniowy- usuń + dodaj uczestnika

Przesyłając niniejszy formularz zgłoszone osoby wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych w nim danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym udziału w wydarzeniu, w którym udział zgłaszają.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym jest firma Personalities Katarzyna Łasak z siedzibą przy Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa
 2. dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są w celu organizacji, administracyjnej obsługi i przebiegu warsztatów i konferencji organizowanych przez firmę Personalities Katarzyna Łasak w tym sporządzenia listy uczestników oraz przekazywania informacji organizacyjnych na podstawie dobrowolnej zgody uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 3. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 4. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa UODO, gdy uzna , że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 5. udostępnione dane nie będą profilowane,
 6. udostępnione dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych;
 7. podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konferencji.


Szanowni Państwo,

Nie planujemy w najbliższym czasie kolejnych edycji tego tematu, ale mamy nagranie jednej z poprzednich edycji. Jeśli są Państwo zaineresowani obejrzeniem tego webinara off-line, proszę o kontakt.

Zgodnie z najnowszymi zmianami w Kodeksie Spółek Handlowych, sprawozdanie rady nadzorczej spółki akcyjnej musi zawierać co najmniej „ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego”. Dlatego zapraszamy do udziału w webinarium, którego celem jest wskazanie najlepszych praktyk i standardowych modeli powyższych funkcji i systemów wewnętrznych oraz zasad ich oceny przez radę nadzorczą, jej komitety oraz zarząd spółki.

Zaproszenie kierujemy w pierwszej kolejności do członków rad nadzorczych, komitetów audytu i ryzyka, członków zarządu, pracowników departamentów prawnych, compliance, zarządzania ryzykiem, kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego spółek akcyjnych, w tym zwłaszcza giełdowych, niebędących spółkami z wysoko regulowanego sektora finansowego.

Program

09.30 - 11.00 Systemy kontroli wewnętrznej

 • modele systemu kontroli wewnętrznej (COSO, Rekomendacja H, trzy linie obrony, kontrola funkcjonalna),
 • organizacja systemu kontroli wewnętrznej w spółce (matryca funkcji kontroli),
 • zasady oceny adekwatności i skuteczności systemów kontroli wewnętrznej

11.00 - 11.15  przerwa

11.15 - 12.45 Zarządzanie ryzykiem

 • modele zarządzania ryzykiem (COSO-ERM, COBIT, ISO, Rekomendacja Z),
 • organizacja systemu zarządzania ryzykiem (linie obrony, raportowanie),
 • zasady oceny adekwatności i skuteczności zarządzania ryzykiem

12.45 - 13.15 przerwa

13.15 - 14.45 Compliance

 • modele compliance (COSO-Compliance, ISO, Rekomendacja H, programy compliance),
 • organizacja compliance w spółce (compliance universe, komórka compliance),
 • zasady oceny adekwatności i skuteczności compliance

14.45 - 15.00 przerwa

15.00 - 16.30 Audyt wewnętrzny

 • modele audytu wewnętrznego (IIA, Rekomendacja H),
 • organizacja audytu wewnętrznego w spółce (komórka audytu wewnętrznego),
 • zasady oceny adekwatności i skuteczności audytu wewnętrznego.

 

Prelegenci


dr Łukasz Cichy 

Radca prawny, obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską w Warszawie. Specjalizuje się w zagadnieniach corporate governance, kontroli wewnętrznej, compliance, audycie wewnętrznym, zarządzaniu ryzykiem, polityki wynagrodzeń, whistleblowingu i systemach GRC. Przed rozpoczęciem własnej działalności pracował m.in. w Komisji Nadzoru Finansowego, gdzie był odpowiedzialny za obszar zarządzania bankiem. Uczestniczył w licznych pracach związanych m.in. z opracowaniem Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych KNF, metodyki BION w obszarze zarządzania, Rekomendacją H KNF i Rekomendacją Z KNF, a także pracach konsultacyjnych dotyczących Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 i pracach nad Dobrymi Praktykami Komitetu Audytu 2021. Jest autorem wielu artykułów i opracowań, w tym m.in. broszury UKNF „Funkcja compliance w bankach”, „Whistleblowing w bankach” oraz monografii „Kierownicza kontrola wewnętrzna w spółce publicznej w ujęciu prawnoporównawczym”. W 2017 r. został nagrodzony wyróżnieniem przez Stowarzyszenie Compliance Polska za działanie na rzecz rozwoju i podnoszenia standardów compliance. Obecnie współpracuje z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie w rozwijaniu systemu GRC by GPW Tech.

Warunki udziału

Koszt udziału jednej osoby w webinarium:

 •  1350 PLN + 23% VAT

Powyższa kwota zawiera udział jednej osoby w webinarium zgodnie ze zgłoszeniem, materiały i certyfikat. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza na witrynie www.personalities.pl (uprzejmie prosimy o kontakt, jeśli wolą Państwo formularz w formacie PDF do wypełnienia i przesłania skanu) doraz wpłata w terminie 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lecz nie później niż na 2 dni robocze przed datą webinarium. Ewentualną rezygnację z udziału należy przesłać na adres biuro@personalities.pl. W przypadku rezygnacji później niż na 2 dni robocze przed rozpoczęciem webinarium pobrana zostanie opłata w wysokości 100% opłaty za udział. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztacie powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Przesłane zgłoszenie jest jednoznaczne z zawarciem wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a firmą Personalities Katarzyna Łasak; oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgłoszonych uczestników w celach promocji i marketingu. Wyrażający zgodę na przetwarzanie danych mają prawo kontroli i weryfikacji przetwarzania danych, które ich dotyczą oraz do odwołania udzielonej zgody.