webinar

System kontroli wewnętrznej, zarządzanie ryzykiem, compliance i audyt w spółkach

17 maja 2024 r. | 09.30 - 17.00

pobierz plik ics

Spis treści

warsztat dostępny również w formule in-housezapytanie o warsztat w formule in-house:
webinar System kontroli wewnętrznej, zarządzanie ryzykiem, compliance i audyt w spółkach
Udział w webinarium może być zaliczony jako element obligatoryjnego doskonalenia zawodowego radców prawnych. Czas trwania webinarium: 8 godzin szkoleniowych (1 godzina szkoleniowa = 45 minut)

Formularz zgłoszeniowy- usuń + dodaj uczestnika

Przesyłając niniejszy formularz zgłoszone osoby wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych w nim danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym udziału w wydarzeniu, w którym udział zgłaszają.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym jest firma Personalities Katarzyna Łasak z siedzibą przy Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa
 2. dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są w celu organizacji, administracyjnej obsługi i przebiegu warsztatów i konferencji organizowanych przez firmę Personalities Katarzyna Łasak w tym sporządzenia listy uczestników oraz przekazywania informacji organizacyjnych na podstawie dobrowolnej zgody uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 3. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 4. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa UODO, gdy uzna , że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 5. udostępnione dane nie będą profilowane,
 6. udostępnione dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych;
 7. podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konferencji.


UWAGA! zmiana daty! Nowy termin to piątek, 17 maja 2024.

System kontroli wewnętrznej, zarządzanie ryzykiem, compliance i audyt wewnętrzny stały się kluczowe w funkcjach wewnętrznych spółek, dzięki którym nie tylko udaje się wykrywać i zapobiegać wszelkim nieprawidłowościom, co także przeprowadzić spółkę przez szereg ryzyk i niepewności co do jej przyszłości. Niniejsze szkolenie ma na celu wskazanie, jak można takie systemy i funkcje zaprojektować w spółkach różnej wielkości i różnych obszarach działalności i jak wykorzystać przy tym najbardziej skuteczne i adekwatne modele rozwiązań na świecie.

Zapraszamy do udziału w webinarze, który poprowadzi uznany ekspert na rynku kapitałowym, dr Łukasz Cichy

Z udziału najwięcej skorzystają: członkowie zarządów, rad nadzorczych, komitetów audytu, ryzyka, compliance a także pracownicy departamentów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance i audytu wewnętrznego spółek prawa handlowego, w tym spółek publicznych.

Program

09.30 - 10.30  SESJA 1

 • Wymogi prawne i organizacyjne systemów i funkcji wewnętrznych

10.30 - 11.45 SESJA 2

 • System kontroli wewnętrznej
  • Modele i przykłady systemów (COSO, kontrola instytucjonalna i funkcjonalna)
  • Mechanizmy kontrolne
  • Testowanie 
  • Matryca funkcji kontroli
  • Ocena adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej

11.45 - 13.00 SESJA 3

 • System zarządzania ryzykiem
  • Modele i przykłady systemów (COSO-ERM, ISO 31000)
  • Identyfikacja ryzyka
  • Ocena ryzyka
  • Postępowanie z ryzykiem
  • Monitorowanie ryzyka
  • Raportowanie o ryzyku
  • Ocena adekwatności i skuteczności systemu zarzadzania ryzykiem

13.00 - 13.30 przerwa

13.30 - 14.45 SESJA 4

 • System zgodności (compliance)
  • Modele i przykłady systemów (Rekomendacja H KNF, ISO 37301, ISO 3700)
  • Compliance universe
  • Compliance jako element systemu kontroli wewnętrznej
  • Compliance jako element systemu zarzadzania ryzykiem
  • Programy compliance
  • Ocena adekwatności i skuteczności systemu zgodności (compliance)

14.45 - 16.00 SESJA 5

 • Audyt wewnętrzny
  • Modele i przykłady systemu (Rekomendacja H, standardy IIA)
  • Działalność doradcza audytu wewnętrznego
  • Działalność zapewniająca audytu wewnętrznego
  • Ocena adekwatności i skuteczności systemu

16.00 - 17.00  SESJA 6
 • GRC – Governance Risk and Compliance – przykłady rozwiązań IT

(każdą sesję zakończy Q&A oraz krótka przerwa)

Prelegenci


dr Łukasz Cichy 

Radca prawny, obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską w Warszawie. Specjalizuje się w zagadnieniach corporate governance, kontroli wewnętrznej, compliance, audycie wewnętrznym, zarządzaniu ryzykiem, polityki wynagrodzeń, whistleblowingu i systemach GRC. Przed rozpoczęciem własnej działalności pracował m.in. w Komisji Nadzoru Finansowego, gdzie był odpowiedzialny za obszar zarządzania bankiem. Uczestniczył w licznych pracach związanych m.in. z opracowaniem Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych KNF, metodyki BION w obszarze zarządzania, Rekomendacją H KNF i Rekomendacją Z KNF, a także pracach konsultacyjnych dotyczących Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 i pracach nad Dobrymi Praktykami Komitetu Audytu 2021. Jest autorem wielu artykułów i opracowań, w tym m.in. broszury UKNF „Funkcja compliance w bankach”, „Whistleblowing w bankach” oraz monografii „Kierownicza kontrola wewnętrzna w spółce publicznej w ujęciu prawnoporównawczym”. W 2017 r. został nagrodzony wyróżnieniem przez Stowarzyszenie Compliance Polska za działanie na rzecz rozwoju i podnoszenia standardów compliance. Obecnie współpracuje z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie w rozwijaniu systemu GRC by GPW Tech.

Warunki udziału

Koszt udziału jednej osoby w webinarium:

 •  1490 PLN + 23% VAT

Powyższa kwota zawiera udział jednej osoby w webinarium zgodnie ze zgłoszeniem, materiały i certyfikat. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza na witrynie www.personalities.pl (uprzejmie prosimy o kontakt, jeśli wolą Państwo formularz w formacie PDF do wypełnienia i przesłania skanu) doraz wpłata w terminie 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lecz nie później niż na 2 dni robocze przed datą webinarium. Ewentualną rezygnację z udziału należy przesłać na adres biuro@personalities.pl. W przypadku rezygnacji później niż na 2 dni robocze przed rozpoczęciem webinarium pobrana zostanie opłata w wysokości 100% opłaty za udział. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztacie powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Przesłane zgłoszenie jest jednoznaczne z zawarciem wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a firmą Personalities Katarzyna Łasak; oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgłoszonych uczestników w celach promocji i marketingu. Wyrażający zgodę na przetwarzanie danych mają prawo kontroli i weryfikacji przetwarzania danych, które ich dotyczą oraz do odwołania udzielonej zgody.