warsztat

Komitet Audytu - praktyczne aspekty regulacji II ed.

18 października 2019 | hotel Marriott, Al. Jerozolimskie 65 | Warszawa

pobierz plik ics

Spis treści

Udział w warsztacie może być zaliczony jako element obligatoryjnego doskonalenia zawodowego radców prawnych. Czas trwania warsztatu: 8 godzin szkoleniowych (1 godzina szkoleniowa = 45 minut)

Formularz zgłoszeniowy- usuń + dodaj uczestnika

Przesyłając niniejszy formularz zgłoszone osoby wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych w nim danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym udziału w wydarzeniu, w którym udział zgłaszają.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym jest firma Personalities Katarzyna Łasak z siedzibą przy Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa
 2. dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są w celu organizacji, administracyjnej obsługi i przebiegu warsztatów i konferencji organizowanych przez firmę Personalities Katarzyna Łasak w tym sporządzenia listy uczestników oraz przekazywania informacji organizacyjnych na podstawie dobrowolnej zgody uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 3. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 4. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa UODO, gdy uzna , że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 5. udostępnione dane nie będą profilowane,
 6. udostępnione dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych;
 7. podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konferencji.


Szanowni Państwo,

z uwagi na duże zainteresowanie proponujemy Państwu drugi termin warsztatu "Komitet Audytu - praktyczne aspekty regulacji". Kierujemy go do zainteresowanych uporządkowaniem wiedzy wdrożenia ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. W programie zostaną omówione regulacje określające obowiązki związane z utworzeniem komitetu audytu oraz jego zadaniami. Dodatkowo analizie zostaną poddane liczne obowiązki dokumentacyjne jednostki zainteresowania publicznego („JZP”) oraz potencjalne sankcje, które mogą zostać wymierzone wobec JZP oraz członków jej organów.

Program

Warsztat odbywa się w godzinach 10.00 - 17.00. W trakcie zaprosimy Państwa na obiad (godz. 13.15 - 14.00) i dwie przerwy kawowe. 

 •  JZP jako podmiot postępowania nadzorczego ze strony KNF
 •  Tzw. czarna i biała lista usług świadczonych przez firmy audytorskie
 •  Obowiązek rotacji firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta
 •  Zadania Rady Nadzorczej w zakresie spraw finansowych spółki:
  •  kompetencje Rady Nadzorczej w zakresie spraw finansowych
  •  komitety Rady Nadzorczej
  •  relacje Rady Nadzorczej z pozostałymi organami spółki oraz audytorem
 •  Wdrożenie regulacji dotyczącej komitetów audytu
  •  skład Rady Nadzorczej i komitetu audytu
  •  kompetencje komitetu audytu
  •  działalność komitetu audytu (odbywanie posiedzeń i ich dokumentacja, regulaminy, protokoły)
 •  Wynagrodzenie członków komitetu audytu
 •  Odpowiedzialność członków komitetu audytu
 •  Wymogi dokumentacyjne wynikające z ustawy o biegłych:
  •  polityka wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania
  •  polityka świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem
  •  procedura wyboru firmy audytorskiej przez JZP
 •  Współpraca komitetu audytu z biegłym rewidentem
 •  Monitoring prac i raportowanie do komitetu audytu i rady nadzorczej, sprawozdanie dodatkowe dla komitetu audytu
 •  Regulacje ustawy o rachunkowości dotyczące działalności komitetu audytu – ograniczone podstawy rozwiązania umowy o badanie sprawozdania finansowego
 •  Nadzór publiczny KNF:
  •  sankcje za niewdrożenie nowych regulacji przewidziane w ustawie o biegłych i ustawie o rachunkowości
  •  stanowiska KNF dotyczące komitetu audytu
 •  Najważniejsze założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Prelegenci

Dr Iwona Gębusia

radca prawny - posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla przedsiębiorców, w tym instytucji finansowych. Brała udział w szeregu transakcji na rynkach kapitałowych, M&A, finansowaniu oraz świadczyła doradztwo w zakresie problematyki regulacyjnej. Praktykowała w wiodących kancelariach polskich oraz zagranicznych. Jest autorką dwóch monografii „Warranty subskrypcyjne” oraz „Interes spółki w prawie polskim i europejskim”, a także autorką i współautorką ponad dwudziestu publikacji, które ukazały się w prestiżowych czasopismach naukowych. Posiada także bogate doświadczenie jako wykładowca akademicki oraz szkoleniowiec.

Warunki udziału

Koszt udziału:

 • Pierwszy zgłoszony uczestnik: 1 500 PLN + 23% VAT
 • Drugi i kolejny uczestnik z firmy, uczestnik poprzednich warsztatów Personalities: 10% zniżki (zniżki nie łączą się)

Koszt zawiera udział jednej osoby w warsztacie zgodnie ze zgłoszeniem, materiały, certyfikat i catering. Warunkiem uczestnictwa jest odesłanie na adres biuro@personalities.pl skanu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub przesłanie wypełnionego formularza na witrynie www.personalities.pl oraz wpłata w terminie 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lecz nie później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu. Ewentualną rezygnację z udziału należy przesłać na adres biuro@personalities.pl. W przypadku rezygnacji później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu pobrana zostanie opłata w wysokości 100% opłaty za udział. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztacie powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Wpłat należy dokonywać na konto podane na fakturze. Przesłane zgłoszenie jest jednoznaczne z zawarciem wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a firmą Personalities Katarzyna Łasak; oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgłoszonych uczestników w celach promocji i marketingu. Wyrażający zgodę na przetwarzanie danych mają prawo kontroli i weryfikacji przetwarzania danych, które ich dotyczą oraz do odwołania udzielonej zgody.