warsztat

Walne zgromadzenie: rady i przestrogi dla spółek publicznych

11 kwietnia 2018 | hotel Vienna House Easy Angelo Katowice

pobierz plik ics

Spis treści

warsztat dostępny również w formule in-housezapytanie o warsztat w formule in-house:
warsztat Walne zgromadzenie: rady i przestrogi dla spółek publicznych
Udział w warsztacie może być zaliczony jako element obligatoryjnego doskonalenia zawodowego radców prawnych. Czas trwania warsztatu 7,5 godziny szkoleniowej (1 godzina szkoleniowa = 45 minut)

Formularz zgłoszeniowy- usuń + dodaj uczestnika

Przesyłając niniejszy formularz zgłoszone osoby wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych w nim danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym udziału w wydarzeniu, w którym udział zgłaszają.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym jest firma Personalities Katarzyna Łasak z siedzibą przy Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa
 2. dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są w celu organizacji, administracyjnej obsługi i przebiegu warsztatów i konferencji organizowanych przez firmę Personalities Katarzyna Łasak w tym sporządzenia listy uczestników oraz przekazywania informacji organizacyjnych na podstawie dobrowolnej zgody uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 3. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 4. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa UODO, gdy uzna , że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 5. udostępnione dane nie będą profilowane,
 6. udostępnione dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych;
 7. podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konferencji.


Plik PDF

Partnerzy

Walne zgromadzenie jest najważniejszym spoiwem spółki z jej akcjonariatem. Kształtuje ono zaufanie do spółki wśród jej obecnych i przyszłych inwestorów, zwiększa lub zmniejsza ich gotowość do zasilania spółki kapitałem. Podejmuje najważniejsze uchwały: o zatwierdzeniu sprawozdań, podziale zysku lub pokryciu straty, skwitowaniu piastunów spółki z pełnienia obowiązków, itd.

Walne zgromadzenie nie powinno być traktowane ani przez spółkę, ani przez jej akcjonariat, jako wydarzenie rutynowe. Spółka powinna nadzwyczaj starannie przygotować się do tego spotkania ze społecznością uprawnionych do udziału, nawet jeżeli zazwyczaj w jej walnych zgromadzeniach uczestniczy nieliczna tylko grupka akcjonariuszy i pełnomocników. Wynik walnego zgromadzenia pójdzie w świat, ukształtuje na rynku i wokół niego korzystny, lub niekorzystny obraz spółki.

Celem warsztatu jest przedstawienie rozwiązań najlepszych z punktu widzenia spółki i jej akcjonariuszy, zebranie najważniejszych rad i przestróg dla organizatorów walnego zgromadzenia, a także dla uprawnionych do uczestnictwa w WZ. Program będzie bogato ilustrowany kazusami z praktyki polskiej i światowej. Omówione zostaną sytuacje, które nawet doświadczonym uczestnikom walnych zgromadzeń nigdy nie przyszły do głów, a przecież wzbogaciły rzeczywistą, dobrą i złą, praktykę walnych zgromadzeń.

Program

Warsztat odbędzie się w godzinach 10.30 - 16.45. W trakcie zaplanowane są dwie 10-minutowe przerwy na kawę i przerwa na obiad (45 minut)

Zagadnienia omawiane w programie:

 • Wybór terminu walnego zgromadzenia (dzień i godzina) i miejsca, gdzie się odbędzie. 
 • Żądanie zwołania a zwołanie walnego zgromadzenia. Uprawnieni do zwołania. 
 • Prawidłowe zwołanie WZ spółki publicznej. Dochowanie terminów, warunków, procedur. Czy wystarczy prawidłowo zwołać WZ ? czy też należy ponadto zapraszać uprawnionych do udziału w WZ?
 • Kiedy zwoływać nadzwyczajne WZ ? a kiedy go NIE ZWOŁYWAĆ?
 • Odwołanie walnego zgromadzenia: czy i kiedy dopuszczalne?
 • Rejestracja uczestników walnego zgromadzenia.
 • Otwarcie walnego zgromadzenia.
 • Jak postępować w obliczu nieobecności osób uprawnionych do otwarcia WZ?
 • Jak postępować w przypadku braku członków zarządu i rady nadzorczej na WZ?
 • Wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia.
 • Jak uniknąć obstrukcji obrad walnego zgromadzenia przez przewodniczącego?
 • Elektroniczne głosowanie na WZ.
 • O potrzebie / braku potrzeby wyboru komisji skrutacyjnej.
 • Za i przeciw transmisji obrad walnego zgromadzenia w sieci. Za i przeciw elektronicznemu walnemu zgromadzeniu. Czym się różni elektroniczne WZ od wirtualnego WZ?
 • Postępowanie z porządkiem obrad walnego zgromadzenia. 
 • Czy, kiedy, w jakim trybie można ogłosić przerwę w obradach WZ?
 • Czy, kiedy, w jakim trybie można przenieść obrady WZ w miejsce inne niż wskazane w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia?
 • Kworum na walnym zgromadzeniu. Czy można obejść wymóg kworum?
 • Większość na walnym zgromadzeniu: zwykła, bezwzględna, kwalifikowana.
 • Tryby głosowania: jawne, tajne, elektroniczne, zdalne, korespondencyjne. 
 • Sprzeciw na WZ. Kto może zgłosić, kiedy, w jakim trybie, z jakim skutkiem?
 • Obecność mediów na walnym zgromadzeniu.
 • Pytania akcjonariuszy, odpowiedzi zarządu / rady nadzorczej.
 • Dyskusja na walnym zgromadzeniu. ?Wolne wnioski?. 
 • Wybór rady nadzorczej w głosowaniu oddzielnymi grupami i jego konsekwencje.
 • Protokół walnego zgromadzenia. Księga protokołów. Uchwały. 
 • Zamknięcie walnego zgromadzenia.

Prelegenci

Andrzej S. Nartowski

Prawnik z praktyką w organach spółek handlowych. Ekspert corporate governance i rynku kapitałowego. Emerytowany prezes Polskiego Instytutu Dyrektorów (2006 ? 2014). Wydawca i redaktor naczelny kwartalnika ?Przegląd corporate governance? (2006 ? 2013). Wydał m.in. podręcznik ?Dobre praktyki spółek notowanych na GPW? (2008 i 2016). Prowadzi blog ?Andrzej S. Nartowski o corporate governance? www.andrzejnartowski.pl. Jest Honorowym Członkiem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Człowiek Corporate Governance 2015.

 

Mariusz Kanicki

makler papierów wartościowych, bloger, konsultant, specjalista prezentacji danych liczbowych. Od 1994 roku związany z polskim rynkiem kapitałowym. Doświadczenie zdobywał w domach maklerskich, firmach doradczych, Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych i spółkach giełdowych, pracując jako makler, specjalista, analityk i doradca zarządu. Publikował artykuły z zakresu obowiązków informacyjnych spółek giełdowych, relacji inwestorskich, edukacji finansowej, rynku kapitałowego i corporate governance.Wszystkie te doświadczenia, połączone ze stale rozwijanymi kompetencjami w obszarze komunikacji i nowych mediów, zostały zakumulowane w biznesowym projekcie INFOWYKRES - Komunikacja i Prezentacja Danych Finansowych. Szybko okazało się, że poza rynkiem kapitałowym, doskonałych wykresów potrzebują również inne środowiska. Chętnie dzieli się zdobytą, interdyscyplinarną wiedzą. Pod adresem mariuszkanicki.pl prowadzi blog Mój Giełdowy Punkt Widzenia. Motywem przewodnim blogu jest edukacja giełdowa, z akcentem na właścicieli papierów wartościowych i corporate governance. Wśród zainteresowań pozagiełdowych najchętniej wymienia dzieje inkwizycji.

Warunki udziału

Koszt udziału:

 • Pierwszy zgłoszony uczestnik: 1 500 PLN + 23% VAT
 • Drugi i kolejny uczestnik z firmy, uczestnik poprzednich warsztatów Personalities: 10% zniżki (zniżki nie łączą się)

Koszt zawiera udział jednej osoby w warsztacie zgodnie ze zgłoszeniem, materiały, certyfikat i catering. Warunkiem uczestnictwa jest odesłanie na adres a.kraszewska@personalities.pl skanu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub przesłanie wypełnionego formularza na witrynie www.personalities.pl oraz wpłata w terminie 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lecz nie później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu. Ewentualną rezygnację z udziału należy przesłać na adres a.kraszewska@personalities.pl. W przypadku rezygnacji później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu pobrana zostanie opłata w wysokości 100% opłaty za udział. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztacie powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Wpłat należy dokonywać na konto: IDEA Bank S.A.  04 1950 0001 2006 0020 2383 0001. W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko uczestnika. Przesłane zgłoszenie jest jednoznaczne z zawarciem wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a firmą Personalities Katarzyna Łasak; oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgłoszonych uczestników w celach promocji i marketingu. Wyrażający zgodę na przetwarzanie danych mają prawo kontroli i weryfikacji przetwarzania danych, które ich dotyczą oraz do odwołania udzielonej zgody.