warsztat

Zmiany w KPC i w kosztach egzekucyjnych

28 kwietnia 2020 | Warszawa

pobierz plik ics

Spis treści

warsztat dostępny również w formule in-housezapytanie o warsztat w formule in-house:
warsztat Zmiany w KPC i w kosztach egzekucyjnych
Udział w warsztacie może być zaliczony jako element obligatoryjnego doskonalenia zawodowego radców prawnych. Czas trwania warsztatu: 8 godzin szkoleniowych (1 godzina szkoleniowa = 45 minut)

Formularz zgłoszeniowy- usuń + dodaj uczestnika

Przesyłając niniejszy formularz zgłoszone osoby wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych w nim danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym udziału w wydarzeniu, w którym udział zgłaszają.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym jest firma Personalities Katarzyna Łasak z siedzibą przy Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa
 2. dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są w celu organizacji, administracyjnej obsługi i przebiegu warsztatów i konferencji organizowanych przez firmę Personalities Katarzyna Łasak w tym sporządzenia listy uczestników oraz przekazywania informacji organizacyjnych na podstawie dobrowolnej zgody uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 3. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 4. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa UODO, gdy uzna , że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 5. udostępnione dane nie będą profilowane,
 6. udostępnione dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych;
 7. podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konferencji.


Zapraszamy Państwa do udziału w warsztacie podczas którego w sposób praktyczny i syntetyczny omówione zostaną najważniejsze zmiany w Kodeksie Postępowania Cywilnego, zmiany w kosztach egzekucyjnych oraz Ustawa o komornikach sądowych. Poszczególne elementy programu zostały wybrane pod kątem adresatów tego wydarzenia: specjalistów zajmujących się windykacją, kredytami - w szczególności trudnymi, restrukturyzacją, prawników i finansistów.

Warsztat poprowadzi wybitny prelegent: prof. dr hab. Jacek Gołaczyński, autor wielu publikacji z zakresu prawa cywilnego, procedury cywilnej, oraz prawa międzynarodowego prywatnego, prawa bankowego i prawnych zabezpieczeń wierzytelności. Redaktor i współautor komentarz do nowelizacji kpc z 2019r. wydawanego przez wydawnictwo CH Beck.

Już dziś zapraszamy do zgłaszania swojego udziału w tym wydarzeniu.

Program

SESJA 1 - Ogólne zmiany w procedurze cywilnej w nowelizacji z 2019r., czyli:

 • Nadużycie prawa procesowego,
 • Postepowanie dowodowe
 • Przygotowanie rozprawy
 • Pisma procesowe i ich braki
 • Wyłączenie sędziego
 • Wyrokowanie i apelacja z postepowaniem zażaleniowym
 • Postepowanie upominawcze, nakazowe i epu
 • Postepowanie gospodarcze
 • Egzekucja i postepowanie zabezpieczające
 • Przepisy przejściowe

SESJA 2: O kosztach sądowych i egzekucyjnych + ustawa o komornikach sądowych

 • Opłata sądowa w sprawach o prawa majątkowe,
 • Opłata w sprawach o usunięcie niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
 • Opłata od wniosku o zawezwanie do próby ugodowej,
 • Opłata od wniosku o założenie księgi wieczystej, połączenie nieruchomości w jednej KW, odłączenie, wpis ostrzeżenia,
 • Opłata od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, sporządzenia spisu inwentarza, odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku,
 • Opłata od wniosku o udzielenia zabezpieczenia roszczenia pieniężnego,
 • Opłaty kancelaryjne
 • Koszty komornicze - 10 % wartości wyegzekwowanego świadczenia, 3 % w przypadku dobrowolnej wpłaty przez dłużników, 5 lub 10 % - w przypadku zawarcia porozumienia wierzyciela z dłużnikiem,
 • Obciążenie wierzyciela kosztami - wniosek o umorzenie egzekucji
 • Ustawa o komornikach sądowych
  • dalsze ograniczenie możliwości wyboru komornika przez wierzyciela
  • możliwość odmówienia przyjęcia przez komornika spraw od wierzyciela
  • zmiany w zakresie protokołu stanu faktycznego,
  • planowane zmiany w zakresie wykonywanych czynności komorniczych,
  • postępowanie egzekucyjne a restrukturyzacja.

Warsztat odbywa się w godzinach 10.00 - 17.00. W trakcie zaplanowane są dwie przerwy kawowe (po 15 minut) i przerwa obiadowa (45 minut)

Prelegenci

prof. dr hab. Jacek Gołaczyński, autor wielu publikacji z zakresu prawa cywilnego, procedury cywilnej, oraz prawa międzynarodowego prywatnego, prawa bankowego i prawnych zabezpieczeń wierzytelności. Redaktor i współautor komentarz do nowelizacji kpc z 2019r. wydawanego przez wydawnictwo CH Beck.

 

Warunki udziału

Koszt udziału:

 • Pierwszy zgłoszony uczestnik: 1 500 PLN + 23% VAT
 • Drugi i kolejny uczestnik z firmy, uczestnik poprzednich warsztatów Personalities: 10% zniżki (zniżki nie łączą się)

Koszt zawiera udział jednej osoby w warsztacie zgodnie ze zgłoszeniem, materiały, certyfikat i catering. Warunkiem uczestnictwa jest odesłanie na adres biuro@personalities.pl skanu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub przesłanie wypełnionego formularza na witrynie www.personalities.pl oraz wpłata w terminie 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lecz nie później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu. Ewentualną rezygnację z udziału należy przesłać na adres biuro@personalities.pl. W przypadku rezygnacji później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu pobrana zostanie opłata w wysokości 100% opłaty za udział. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztacie powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Przesłane zgłoszenie jest jednoznaczne z zawarciem wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a firmą Personalities Katarzyna Łasak; oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgłoszonych uczestników w celach promocji i marketingu. Wyrażający zgodę na przetwarzanie danych mają prawo kontroli i weryfikacji przetwarzania danych, które ich dotyczą oraz do odwołania udzielonej zgody.