webinar

Przewodniczący rady nadzorczej: ramy prawne i obszar działania

24 czerwca 2020 (środa) | godz. 10 - 12.00

pobierz plik ics

Spis treści

Udział w warsztacie może być zaliczony jako element obligatoryjnego doskonalenia zawodowego radców prawnych. Czas trwania warsztatu 3 godziny szkoleniowe (1 godzina szkoleniowa = 45 minut)

Partnerzy

Zapraszamy na drugą edycję tego tematu:
6 lipca (poniedziałek), godz. 10.00 - 12.00
Zapisy: https://www.personalities.pl/przewodniczacy-rn-2 

 

Z racji pokładanych w nim oczekiwań i ciążących na nim powinności, przewodniczący rady nadzorczej jest w polskiej spółce postacią pierwszoplanową, nierzadko wywiera też wpływ na jej środowisko biznesowe. Lecz jest on traktowany przez prawo marginalnie. Ksh dotyka go pobieżnie, statuty spółek mogą rozbudować jego uprawnienia tylko w granicach dozwolonych ustawowo, a regulaminy rad nadzorczych nie powinny wykraczać poza techniczne aspekty organizacji rady nadzorczej i sposobu wykonywania przez nią czynności. Niemniej ogólne jedynie ujęcie przez prawo zadań, uprawnień i obowiązków przewodniczącego rady nadzorczej nie degraduje znaczenia tej funkcji. Jej piastun organizuje prace jednego z organów spółki, zatem jego pozycję wyznacza, aczkolwiek pośrednio, rola tego organu w spółce. Nawet przycięty do ustawowego minimum zakres kompetencji rady nadzorczej w spółce akcyjnej jest znaczny i doniosły. Wiele statutów wychodzi poza owe minimum i rozszerza kompetencje rady, nawet bardzo daleko.      

Jak każda spółka jest inna, tak w każdej mandat przewodniczącego rady nadzorczej jest sprawowany inaczej. Zadaniem webinarium jest wskazanie, jak przewodniczący może ? w interesie akcjonariuszy i rynku ? poruszać się w ciasnych ramach prawnych i na rozległym, niemal bezkresnym, obszarze jego działania. Wydarzenie ma charakter otwarty, niemniej największą korzyść z udziału w nim odniosą przewodniczący rad i członkowie rad aspirujący do tego stanowiska.

 

Program

 • Punkt odniesienia: polski przewodniczący vs anglosaski Chair
 • Punkt odniesienie: przewodniczący rady vs prezes zarządu
 • Ramy prawne funkcji przewodniczącego rady nadzorczej
 • Ustawowe, statutowe, regulaminowe regulacje dotyczące przewodniczącego
 • Sposób i tryb wyłaniania / odwoływania / zawieszania przewodniczącego rady
 • Kto może / nie może / nie powinien objąć funkcji przewodniczącego rady
 • Obszar działania przewodniczącego rady
 • Wyznacznik pozycji przewodniczącego: układ właścicielski w spółce
 • Wyznaczniki pozycji przewodniczącego: kwalifikacje i osobowość
 • Przewodniczący w procesie zwoływania posiedzenia rady
 • Przewodniczący w procesie ustalania porządku obrad rady
 • Przewodniczący jako inspirator i redaktor uchwał
 • Przewodniczący w procesie głosowania na posiedzeniu i poza posiedzeniem
 • Głos rozstrzygający przewodniczącego
 • Rola przewodniczącego na posiedzeniu rady
 • Role przewodniczącego poza posiedzeniami rady
 • Niezależność przewodniczącego rady
 • Przymioty przewodniczącego rady w świetle oczekiwań
 • Wynagrodzenie przewodniczącego
 • Między przewodniczącym a jego /jej zastępcą

Prelegenci

Andrzej S. Nartowski

Prawnik, doświadczony przewodniczący rad nadzorczych i walnych zgromadzeń. Ekspert prawa spółek i corporate governance. Członek Honorowy Giełdy Papierów Wartościowych. Osobowość Rynku Kapitałowego (?Parkiet?). Człowiek Corporate Governance (2015). Autor podręczników Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2008, 2016. Prowadzi blog ?Andrzej S. Nartowski o corporate governance? www.andrzejnartowski.pl

Warunki udziału

 • Koszt udziału jednej osoby: 290 PLN + 23% VAT

Koszt zawiera udział jednej osoby w webinarium zgodnie ze zgłoszeniem, materiały i certyfikat. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza na witrynie www.personalities.pl (uprzejmie prosimy o kontakt, jeśli wolą Państwo formularz w formacie PDF do wypełnienia i przesłania skanu) doraz wpłata w terminie 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lecz nie później niż na 2 dni robocze przed datą webinarium. Ewentualną rezygnację z udziału należy przesłać na adres biuro@personalities.pl. W przypadku rezygnacji później niż na 2 dni robocze przed rozpoczęciem webinarium pobrana zostanie opłata w wysokości 100% opłaty za udział. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztacie powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Przesłane zgłoszenie jest jednoznaczne z zawarciem wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a firmą Personalities Katarzyna Łasak; oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgłoszonych uczestników w celach promocji i marketingu. Wyrażający zgodę na przetwarzanie danych mają prawo kontroli i weryfikacji przetwarzania danych, które ich dotyczą oraz do odwołania udzielonej zgody.