webinar

Rada nadzorcza poza posiedzeniem

22 lipca 2020 | godz. 10.00 - 12.00

pobierz plik ics

Spis treści

warsztat dostępny również w formule in-housezapytanie o warsztat w formule in-house:
webinar Rada nadzorcza poza posiedzeniem
Udział w webinarium może być zaliczony jako element obligatoryjnego doskonalenia zawodowego radców prawnych. Czas trwania webinarium: 3 godziny szkoleniowe (1 godzina szkoleniowa = 45 minut)

Formularz zgłoszeniowy- usuń + dodaj uczestnika

Przesyłając niniejszy formularz zgłoszone osoby wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych w nim danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym udziału w wydarzeniu, w którym udział zgłaszają.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym jest firma Personalities Katarzyna Łasak z siedzibą przy Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa
 2. dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są w celu organizacji, administracyjnej obsługi i przebiegu warsztatów i konferencji organizowanych przez firmę Personalities Katarzyna Łasak w tym sporządzenia listy uczestników oraz przekazywania informacji organizacyjnych na podstawie dobrowolnej zgody uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 3. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 4. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa UODO, gdy uzna , że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 5. udostępnione dane nie będą profilowane,
 6. udostępnione dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych;
 7. podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konferencji.


Partnerzy

Kodeks spółek handlowych zawiera pozorną sprzeczność: z jednej strony rada nadzorcza spółki akcyjnej zobowiązana jest do sprawowania stałego nadzoru nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, z drugiej – może ona odbywać w ciągu roku zaledwie trzy posiedzenia. Rzecz w tym, że dobrze zorganizowana rada może wykonywać znaczną część swoich zadań POZA POSIEDZENIAMI.

Rada nadzorcza dysponuje wieloma możliwościami wykonywania skutecznego nadzoru nad spółką bez konieczności odbywania posiedzeń. Wprawdzie ogromna większość rad odbywa więcej posiedzeń, niż wymaga tego Ksh, niemniej współczesna nada nadzorcza nie jest w stanie wykonać swoich zadań wyłącznie na posiedzeniach.

Webinarium jest adresowane do członków rad nadzorczych spółek akcyjnych oraz specjalistów zajmujących się obsługą pracy rad. Jego zadaniem jest omówienie instrumentów służących radzie nadzorczej w procesie nadzorowania spółki poza rutynowymi posiedzeniami.

Program

 • Pojęcie „stałego nadzoru nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności”
 • Zalety i wartość posiedzeń rady nadzorczej
 • Zalety i wartość pracy rady poza posiedzeniami
 • Właściwe regulacje ustawowe, statutowe i regulaminowe
 • Tryby i warunki podejmowania przez radę uchwał poza posiedzeniem
 • Głosowanie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość
 • Protokołowanie uchwał podejmowanych przez radę poza posiedzeniem
 • Delegowanie członków rady do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych
 • Delegowanie członka rady do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru
 • Sprawozdawanie radzie przez delegowanych o ich pracy
 • Komitet audytu: zadania, skład, formy pracy
 • Dobre praktyki komitetu audytu
 • Inne stałe komitety rady nadzorczej
 • Komitety rady nadzorczej powoływane ad hoc
 • Komunikacja komitetów z radą nadzorczą
 • Wynagrodzenie członków rady za pełnienie czynności nadzorczych, wykonywanie stałego nadzoru, pracę w komitetach stałych i ad hoc

Prelegenci

Andrzej S. Nartowski

Prawnik, doświadczony przewodniczący rad nadzorczych i walnych zgromadzeń. Ekspert prawa spółek i corporate governance. Członek Honorowy Giełdy Papierów Wartościowych. Osobowość Rynku Kapitałowego („Parkiet”). Człowiek Corporate Governance (2015). Autor podręczników Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2008, 2016. Prowadzi blog „Andrzej S. Nartowski o corporate governance” www.andrzejnartowski.pl

Warunki udziału

 • Koszt udziału jednej osoby: 290 PLN + 23% VAT

Koszt zawiera udział jednej osoby w webinarium zgodnie ze zgłoszeniem, materiały i certyfikat. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza na witrynie www.personalities.pl (uprzejmie prosimy o kontakt, jeśli wolą Państwo formularz w formacie PDF do wypełnienia i przesłania skanu) doraz wpłata w terminie 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lecz nie później niż na 2 dni robocze przed datą webinarium. Ewentualną rezygnację z udziału należy przesłać na adres biuro@personalities.pl. W przypadku rezygnacji później niż na 2 dni robocze przed rozpoczęciem webinarium pobrana zostanie opłata w wysokości 100% opłaty za udział. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztacie powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Przesłane zgłoszenie jest jednoznaczne z zawarciem wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a firmą Personalities Katarzyna Łasak; oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgłoszonych uczestników w celach promocji i marketingu. Wyrażający zgodę na przetwarzanie danych mają prawo kontroli i weryfikacji przetwarzania danych, które ich dotyczą oraz do odwołania udzielonej zgody.