webinar

NOWY TERMIN: Współczesna rada nadzorcza na posiedzeniu - niewykorzystane możliwości skutecznego nadzoru

16 października 2020 | godz. 10.00 - 12.00

pobierz plik ics

Spis treści

warsztat dostępny również w formule in-housezapytanie o warsztat w formule in-house:
webinar NOWY TERMIN: Współczesna rada nadzorcza na posiedzeniu - niewykorzystane możliwości skutecznego nadzoru
Udział w webinarium może być zaliczony jako element obligatoryjnego doskonalenia zawodowego radców prawnych. Czas trwania webinarium: 3 godziny szkoleniowe (1 godzina szkoleniowa = 45 minut)

Formularz zgłoszeniowy- usuń + dodaj uczestnika

Przesyłając niniejszy formularz zgłoszone osoby wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych w nim danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym udziału w wydarzeniu, w którym udział zgłaszają.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym jest firma Personalities Katarzyna Łasak z siedzibą przy Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa
 2. dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są w celu organizacji, administracyjnej obsługi i przebiegu warsztatów i konferencji organizowanych przez firmę Personalities Katarzyna Łasak w tym sporządzenia listy uczestników oraz przekazywania informacji organizacyjnych na podstawie dobrowolnej zgody uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 3. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 4. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa UODO, gdy uzna , że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 5. udostępnione dane nie będą profilowane,
 6. udostępnione dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych;
 7. podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konferencji.


Partnerzy

Wprawdzie współczesna rada nadzorcza spółki akcyjnej (a także spółki z o.o.) może wykonać znaczną część swoich zadań poza posiedzeniami (jest to tematem odrębnego webinarium), niemniej – zgodnie z Ksh – „rada nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy do roku”. Statuty spółek są w tej kwestii bardziej wymagające: rady powinny być zwoływane na posiedzenia częściej, nierzadko w oznaczonym rytmie. Współcześnie rada może być zwołana na posiedzenie w dwóch postaciach. Pierwsza to posiedzenie zasiadane: zwołuje się członków rady na posiedzenie w jednym czasie i  miejscu, zazwyczaj – i słusznie! – w siedzibie spółki. Druga to posiedzenie w sieci: zwołuje się członków rady na posiedzenie w jednym czasie, ale w dowolnych miejscach. Ta forma nie jest należycie doceniana, środki bezpośredniego porozumiewania się na odległość służą doraźnemu przyjmowaniu pilnych uchwał, nie odbywaniu posiedzeń. Webinarium wskaże na wyjątkowe korzyści płynące z odbywania posiedzeń w obu formach, na przykład naprzemiennie. To zasiadane jest niezbędne dla poznania spółki, uwydatnione zostaną jego praktyczne zalety. To internetowe daje radzie nowe możliwości elastycznego działania, oszczędność czasu i kosztów, uwydatniony zostanie jego nadzorczy potencjał.

Program

 • Co oznacza „zwołanie rady nadzorczej”? Kto zwołuje?
 • Dlaczego członków zarządu „zawiadamia się” o posiedzeniu, a członków rady nadzorczej „zaprasza”?
 • Co oznacza termin „posiedzenie”?
 • Posiedzenie rady w świetle Kodeksu spółek handlowych
 • Posiedzenie rady w świetle statutów i regulaminów
 • Dopuszczalne prawnie formy posiedzeń rady nadzorczej?
 • Rytm posiedzeń rady nadzorczej?
 • Kiedy, dlaczego i jakie jest wymagane kworum ?
 • Uczestnicy posiedzenia rady nadzorczej
 • Porządek obrad: kto i jak ustala?
 • Miejsce posiedzenia rady nadzorczej. Posiedzenia wyjazdowe.
 • Zalety posiedzeń w spółce
 • Zalety posiedzeń online
 • A Day Away
 • Plon posiedzenia: uchwały
 • Protokół posiedzenia

Prelegenci

Andrzej S. Nartowski

Prawnik, doświadczony przewodniczący rad nadzorczych i walnych zgromadzeń. Ekspert prawa spółek i corporate governance. Członek Honorowy Giełdy Papierów Wartościowych. Osobowość Rynku Kapitałowego („Parkiet”). Człowiek Corporate Governance (2015). Autor podręczników Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2008, 2016. Prowadzi blog „Andrzej S. Nartowski o corporate governance” www.andrzejnartowski.pl

Warunki udziału

 • Koszt udziału jednej osoby: 290 PLN + 23% VAT

Koszt zawiera udział jednej osoby w webinarium zgodnie ze zgłoszeniem, materiały i certyfikat. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza na witrynie www.personalities.pl (uprzejmie prosimy o kontakt, jeśli wolą Państwo formularz w formacie PDF do wypełnienia i przesłania skanu) doraz wpłata w terminie 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lecz nie później niż na 2 dni robocze przed datą webinarium. Ewentualną rezygnację z udziału należy przesłać na adres biuro@personalities.pl. W przypadku rezygnacji później niż na 2 dni robocze przed rozpoczęciem webinarium pobrana zostanie opłata w wysokości 100% opłaty za udział. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztacie powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Przesłane zgłoszenie jest jednoznaczne z zawarciem wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a firmą Personalities Katarzyna Łasak; oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgłoszonych uczestników w celach promocji i marketingu. Wyrażający zgodę na przetwarzanie danych mają prawo kontroli i weryfikacji przetwarzania danych, które ich dotyczą oraz do odwołania udzielonej zgody.