webinar

Współpraca zarządu i rady nadzorczej

25.09.2024 | godz. 9.30 - 12.30

pobierz plik ics

Spis treści

warsztat dostępny również w formule in-housezapytanie o warsztat w formule in-house:
webinar Współpraca zarządu i rady nadzorczej
Udział w webinarium może być zaliczony jako element obligatoryjnego doskonalenia zawodowego radców prawnych. Czas trwania webinarium: 3 godziny szkoleniowe (1 godzina szkoleniowa = 45 minut)

Formularz zgłoszeniowy- usuń + dodaj uczestnika

Przesyłając niniejszy formularz zgłoszone osoby wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych w nim danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym udziału w wydarzeniu, w którym udział zgłaszają.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym jest firma Personalities Katarzyna Łasak z siedzibą przy Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa
 2. dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są w celu organizacji, administracyjnej obsługi i przebiegu warsztatów i konferencji organizowanych przez firmę Personalities Katarzyna Łasak w tym sporządzenia listy uczestników oraz przekazywania informacji organizacyjnych na podstawie dobrowolnej zgody uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 3. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 4. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa UODO, gdy uzna , że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 5. udostępnione dane nie będą profilowane,
 6. udostępnione dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych;
 7. podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konferencji.


Sukces spółki zależy nie tylko od koniunktury. Potrzebny jest jej sprawny, kompetentny, silny zarząd. I skuteczna, kompetentna, silna rada nadzorcza. Bardzo wiele zależy także od harmonijnej współpracy tych organów. Od poszanowania przez radę nadzorczą domeny zarządu, czyli spraw leżących w jego wyłącznej kompetencji. Od poszanowania przez zarząd autonomii rady nadzorczej w realizacji jej ustawowych i statutowych uprawnień. Od otwartości zarządu przed radą nadzorczą, właściwego przepływu informacji pomiędzy tymi organami, wzajemnego zrozumienia i zaufania.

Zarząd i rada nadzorcza są wyodrębnionymi i samodzielnymi organami tej samej spółki, działają w jej interesie. Do poprowadzenia webinarium zaprosiłam mec. Leszka Paterka z Kancelarii Żyglicka i Wspólnicy. Doświadczenie i styl prowadzenia wykładu przez Pana Mecenasa sprawi, że uczestnicy z pewnością otrzymają odpowiedź na wszelkie pytania dotyczące tego, jak można i należy skoordynować prace zarządu i rady na rzecz spółki, jej akcjonariatu i interesariuszy: pracowników, klientów, społeczności lokalnych oraz państwa. Temat omawiany jest na tle przeobrażeń współczesnego rynku kapitałowego, z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie spółek.

Webinar przygotowany we współpracy z:

Program

 • Jakie komponenty składają się na spółkę akcyjną
 • Jakie są jej organy i relacje między nimi
 • Jaka jest natura polskiego systemu prawa spółek
 • Jakie są założenia ustrojowe polskiej spółki akcyjnej
 • Jaki jest wpływ rozwiązań anglosaskich na polską spółkę akcyjna
 • Jak Ksh i statuty regulują współpracę zarządu i rady nadzorczej
 • Rada między zarządem a walnym zgromadzeniem
 • Przepływ informacji między zarządem a radą nadzorczą
 • Uczestnictwo zarządu w posiedzeniach rady nadzorczej
 • "A Day Away"
 • Wpływ rady na skład i wynagrodzenia zarządu
 • Zarząd na rzecz rady i jej członków
 • Od kapitału do władztwa i uprawnień osobistych
 • Kiedy "silna", kiedy "słaba" rada nadzorcza
 • Zarząd i rada na walnym zgromadzeniu
 • Praktyczne ustalenia (poza) regulaminowe
 • Zarząd - rada - audytor wewnętrzny

Prelegenci

Mec. Leszek Paterek

Z Kancelarią związany nieprzerwanie od 2008 roku. Zajmuje się obsługą prawną spółek, pełniąc również funkcję przewodniczącego zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń. Specjalizuje się w postępowaniu rejestrowym przed Krajowym Rejestrem Sądowym oraz w sporach sądowych, zwłaszcza korporacyjnych i odszkodowawczych. Reprezentował z sukcesem spółkę publiczną w wieloletnim sporze korporacyjnym, składającym się z wielu procesów wytoczonych jej przez byłego prezesa zarządu, członka rady nadzorczej oraz powiązanych z nimi akcjonariuszy, w tym o ustalenie nieistnienia uchwały rady nadzorczej o odwołaniu prezesa zarządu, o stwierdzenie nieważności uchwał walnych zgromadzeń, o umorzenie dokumentów akcji imiennych, doprowadzając do wielu precedensowych rozstrzygnięć przed Sądem Najwyższym; w szczególności wykazał, iż w sytuacji braku zapisu w statucie informacji o organie, któremu należy składać oświadczenie o rezygnacji z funkcji członka rady nadzorczej, skuteczność takiego oświadczenia uzależniona jest od złożenia organowi, który wybiera członków rady, tj. walnego zgromadzenia; ponadto dowiódł, iż art. 373 § 2 k.s.h. nie ma zastosowania do oświadczeń składanych spółce przez jej funkcjonariuszy (członków zarządu i rady nadzorczej), a jedynie do stosunków zewnętrznych spółki akcyjnej (reprezentacji wobec osób trzecich, od których odbiera oświadczenia). Doradca i pełnomocnik wielu spółek publicznych, takich jak np.: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. (którą reprezentował w licznych procesach dotyczących akcji pracowniczych), Cash Flow S.A. (reprezentacja w sporach korporacyjnych), Mewa S.A. (spór korporacyjny), Konsorcjum Stali S.A. (spór związany ze skupem akcji własnych).

Warunki udziału


 • Koszt udziału jednej osoby: 460 PLN + 23% VAT

Koszt zawiera udział jednej osoby w webinarium zgodnie ze zgłoszeniem, materiały i certyfikat. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza na witrynie www.personalities.pl (uprzejmie prosimy o kontakt, jeśli wolą Państwo formularz w formacie PDF do wypełnienia i przesłania skanu) doraz wpłata w terminie 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lecz nie później niż na 2 dni robocze przed datą webinarium. Ewentualną rezygnację z udziału należy przesłać na adres biuro@personalities.pl. W przypadku rezygnacji później niż na 2 dni robocze przed rozpoczęciem webinarium pobrana zostanie opłata w wysokości 100% opłaty za udział. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztacie powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Przesłane zgłoszenie jest jednoznaczne z zawarciem wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a firmą Personalities Katarzyna Łasak; oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgłoszonych uczestników w celach promocji i marketingu. Wyrażający zgodę na przetwarzanie danych mają prawo kontroli i weryfikacji przetwarzania danych, które ich dotyczą oraz do odwołania udzielonej zgody.