webinar

Zadania biura zarządu w procesie wspierania rady nadzorczej

25 listopada 2020 r. | godz. 10.00 - 12.00

pobierz plik ics

Spis treści

Udział w webinarium może być zaliczony jako element obligatoryjnego doskonalenia zawodowego radców prawnych. Czas trwania webinarium: 3 godziny szkoleniowe (1 godzina szkoleniowa = 45 minut)

Formularz zgłoszeniowy- usuń + dodaj uczestnika

Przesyłając niniejszy formularz zgłoszone osoby wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych w nim danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym udziału w wydarzeniu, w którym udział zgłaszają.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym jest firma Personalities Katarzyna Łasak z siedzibą przy Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa
 2. dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są w celu organizacji, administracyjnej obsługi i przebiegu warsztatów i konferencji organizowanych przez firmę Personalities Katarzyna Łasak w tym sporządzenia listy uczestników oraz przekazywania informacji organizacyjnych na podstawie dobrowolnej zgody uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 3. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 4. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa UODO, gdy uzna , że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 5. udostępnione dane nie będą profilowane,
 6. udostępnione dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych;
 7. podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konferencji.


Partnerzy

„Biuro zarządu” to potoczna nazwa wyodrębnionego organizacyjnie zespołu specjalistów zajmującego się obsługą administracyjną organów spółki, w tym codzienną obsługą zarządu, a w miarę potrzeb także rady nadzorczej i walnych zgromadzeń. Z biegiem czasu biura zarządu polskich spółek uległy widocznej profesjonalizacji. Rady nadzorcze nie dysponują własnym aparatem administracyjnym gotowym świadczyć im wsparcie, natomiast mogą one w szerokim zakresie polegać na biurze zarządu. Nie zachodzi potrzeba tworzenia w spółce wyodrębnionej służby na potrzeby rady nadzorczej.

Zadaniem webinarium jest prezentacja obszarów, w jakich biuro zarządu wspiera zarząd w procesie jego współpracy z radą nadzorczą, oraz szczegółowego katalogu obszarów, na których biuro zarządu może wspierać radę nadzorczą, jej komitety i członków. Wykład dotknie także specyfiki zadań biura zarządu w spółce notowanej na GPW oraz zadań biura zarządu w grupie kapitałowej. Uwaga zostanie poświęcona także sprawom z zakresu kompetencji rady nadzorczej, w jakie biuro zarządu nie powinno być wikłane.

Fragment poprzedniej edycji:

Program

 • Pojęcie „biura zarządu”
 • Punkt odniesienia: Company Secretary / Corporate Secretary
 • Czy istnieje potrzeba ogólnej regulacji stosunków biura zarządu z rada nadzorczą?
 • Możliwe regulacje in foro interno
 • Przegląd indywidualnych rozwiązań
 • Organizacja obiegu informacji w spółce
 • Obszary wsparcia zarządu w procesie współpracy z radą – katalog
 • Obszary współpracy biura zarządu z radą nadzorczą – katalog możliwości
 • Wsparcie procesów onboarding i orientation
 • Wsparcie organizacji posiedzeń rady nadzorczej
 • Wsparcie rady nadzorczej poza posiedzeniami
 • Wsparcie komitetów rady nadzorczej
 • Wsparcie pracowników spółki – członków rady nadzorczej
 • Wsparcie członków rady delegowanych do indywidualnego pełnienia określonych czynności nadzorczych
 • Wsparcie członków rady delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych
 • Przechowywanie dokumentów i protokołów rady
 • Obsługa budżetu rady
 • Specyficzne zadania biura zarządu w grupie kapitałowej
 • Specyficzne zadania biura zarządu w spółce notowanej
 • Obszary, w jakich spółka nie powinna wikłać biura zarządu

Prelegenci

Andrzej S. Nartowski

Prawnik, doświadczony przewodniczący rad nadzorczych i walnych zgromadzeń. Ekspert prawa spółek i corporate governance. Członek Honorowy Giełdy Papierów Wartościowych. Osobowość Rynku Kapitałowego („Parkiet”). Człowiek Corporate Governance (2015). Autor podręczników Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2008, 2016. Prowadzi blog „Andrzej S. Nartowski o corporate governance” www.andrzejnartowski.pl

Warunki udziału

 • Koszt udziału jednej osoby: 290 PLN + 23% VAT

Koszt zawiera udział jednej osoby w webinarium zgodnie ze zgłoszeniem, materiały i certyfikat. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza na witrynie www.personalities.pl (uprzejmie prosimy o kontakt, jeśli wolą Państwo formularz w formacie PDF do wypełnienia i przesłania skanu) doraz wpłata w terminie 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lecz nie później niż na 2 dni robocze przed datą webinarium. Ewentualną rezygnację z udziału należy przesłać na adres biuro@personalities.pl. W przypadku rezygnacji później niż na 2 dni robocze przed rozpoczęciem webinarium pobrana zostanie opłata w wysokości 100% opłaty za udział. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztacie powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Przesłane zgłoszenie jest jednoznaczne z zawarciem wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a firmą Personalities Katarzyna Łasak; oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgłoszonych uczestników w celach promocji i marketingu. Wyrażający zgodę na przetwarzanie danych mają prawo kontroli i weryfikacji przetwarzania danych, które ich dotyczą oraz do odwołania udzielonej zgody.