webinar

Zarządzanie ryzykiem dla menedżerów

30 listopada 2022 | godz. 9.30 - 17.00

pobierz plik ics

Spis treści

warsztat dostępny również w formule in-housezapytanie o warsztat w formule in-house:
webinar Zarządzanie ryzykiem dla menedżerów
Formularz zgłoszeniowy- usuń + dodaj uczestnika

Przesyłając niniejszy formularz zgłoszone osoby wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych w nim danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym udziału w wydarzeniu, w którym udział zgłaszają.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym jest firma Personalities Katarzyna Łasak z siedzibą przy Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa
 2. dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są w celu organizacji, administracyjnej obsługi i przebiegu warsztatów i konferencji organizowanych przez firmę Personalities Katarzyna Łasak w tym sporządzenia listy uczestników oraz przekazywania informacji organizacyjnych na podstawie dobrowolnej zgody uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 3. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 4. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa UODO, gdy uzna , że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 5. udostępnione dane nie będą profilowane,
 6. udostępnione dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych;
 7. podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konferencji.


Wysoka inflacja, niepewność na rynku surowców, trudna sytuacja geopolityczna na świecie sprawiają, że zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie jest w tym czasie szczególnie istotne. Każdy dział czy pion powinien znać zasady i funkcje identyfikacji i zarządzania ryzykiem, dlatego zapraszamy Państwa do udziału w całodziennym webinarium, które uporządkuje i pogłębi wiedzę w temacie zarządzania ryzykiem. W programie znajdą Państwo omówienie definicji i pojęć opisujących zarządzanie ryzykiem, zasady korporacyjnego zarządzania ryzykiem (ERM – Enterprise Risk Management), proces i organizację zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie ze szczególnym omówieniem ryzyka aktywów trwałych.

Dlaczego warto wziąć udział w webinarium?

 • Zakres merytoryczny webinarium jest ściśle skorelowany z najlepszymi praktykami zarządzania ryzykiem
 • Szczególny nacisk programu położony jest na zarządzanie ryzykiem powstającym w gospodarowaniu aktywami trwałymi.
 • Przykłady omawiane podczas webinarium dokładnie oddają specyfikę praktyki zarządzania ryzykiem.
 • W programie: rozwiązywanie zadań i analiza przypadków Duża porcja unikatowej w warunkach krajowych wiedzy z dziedziny zarządzania ryzykiem
 • Prelegent jest praktykiem z wieloletnim doświadczeniem, na codzień zajmującym się zarządzaniem ryzykiem w dużym przedsiębiorstwie, autorem wielu książek nt. finansów i zarządzania ryzykiem. Ryzyko jest także przedmiotem jego badań naukowych.

Z udziału w webinarium skorzystają wszyscy menedżerowie podejmujący i oceniający ryzyko w przedsiębiorstwie a w szczególności: członkowie zarządów, dyrektorzy finansowi, menedżerowie poszczególnych pionów, audytorzy, kontrolerzy wewnętrzni, zarządzający ryzykiem, controllerzy ryzyka,

Program

 Webinarium odbywa się w godzinach 9.30 - 17.00

1. Podstawowe definicje i pojęcia dotyczące ryzyka

 • Ryzyko, ekspozycja, zmienność, tolerancja na ryzyko, odchylenie standardowe, hedging
 • Określenie wartości apetytu i tolerancji na ryzyko – poziomy planowania dla określania tej wartości
 • Omówienie przykładów różnych rodzajów ryzyk (rynkowe, ofertowe, bazy, wolumenu, opcji, profilu, kredytowe)
 • Porównanie wyników z identyczną stopą zwrotu, przy różnych zmiennościach - dyskusja
 • Praktyczne przykłady występowania ryzyka - analiza przypadków (przedstawienie zdarzeń, analiza przyczyn i ryzyk, jakie wystąpiły, wnioski z zaistniałej sytuacji, jak można było temu zapobiec)

2. Korporacyjne zarządzanie ryzykiem (Enterprise Risk Management)

 • Proces korporacyjnego zarządzania ryzykiem
 • Ryzyko a realizacja strategii przedsiębiorstwa – wpływ ryzyka na nośniki wartości przedsiębiorstwa
 • Ryzyko strategiczne, ekstremalne, związane z działalnością operacyjną – warsztat: wypracowanie definicji i podejścia, orientacja na horyzont czasowy ryzyka
 • Identyfikacja, pomiar i reakcja na ryzyko – koncentracja na ryzyku rynkowym, operacyjnym i kredytowym
 • Dokumentacja i raportowanie wynikające z ERM

 3. Proces zarządzania ryzykiem

 • Postrzeganie zarządzania ryzykiem w organizacji – ewolucja podejścia
 • Podstawowe elementy procesu (identyfikacja, określenie poziomu tolerancji na ryzyko, reakcja na ryzyko, pomiar ryzyka, monitoring i kontrola ryzyka, raportowanie ryzyka)
 • Zarządzanie ryzykiem a controlling ryzyka
 • Oczekiwania wobec zarządzania ryzykiem, – jaka powinna być wartość dodana tego procesu, czego oczekiwać od zarządzania ryzykiem
 • Zintegrowana struktura zarządzania ryzykiem korporacyjnym
  • Etapy wdrożenia
  • Środowisko wewnętrzne 
  • Określenie celów  
  • Identyfikacja zdarzeń 
  • Ocena ryzyka 
  • Odpowiedź na ryzyko 
  • Działania kontrolne 
  • Informacja i komunikacja 
  • Monitorowanie 

4. Ćwiczenia praktyczne – identyfikacja i pomiar ryzyka

 • Wprowadzenie do pomiaru ryzyka – praktyczne przykłady rozkładu czynników ryzyka
 • Identyfikacja ryzyka / identyfikacja zdarzeń wywołujących odchylenia od planów 
 • Budowa mapy ryzyka dla przedsiębiorstwa
 • Powiązane ryzyk z drzewem wartości analizowanego przedsiębiorstwa - omówienie nośników ryzyka i przykłady ich występowania
 • Pogrupowanie ryzyk na kwantyfikowalne i podobno niekwantyfikowalne (próba określenia wartości tych ostatnich)
 • Określenie prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka
 • Określenie dotkliwości ryzyka
 • Wstępne wartościowanie ryzyka
 • Określenie wartości ryzyka brutto i netto
 • Reakcja na ryzyko
 • Inicjatywy w zakresie poprawy relacji zysku do ryzyka
 • Rejestr zdarzeń – instrument kreowania kultury ryzyka w przedsiębiorstwie.

 5. Ryzyko aktywów trwałych

 • Geneza ryzyk
 • Powiązanie z innymi ryzykami
 • Sposoby pomiaru ryzyka aktywów trwałych – dyskusja, możliwość zastosowania ETA, FEPA

 6. Organizacja zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie

 • Miejsce w organizacji
 • Główne funkcje / zadania / zakres odpowiedzialności

 7. Ćwiczenia praktyczne: opracowanie struktury formalnej ERM w przedsiębiorstwie

 • Kto co i kiedy robi – formalizacja: dokumenty, procedury, limity zarządzania ryzykiem
 • Powiązania organizacyjne – proces i organizacja zarządzania ryzykiem
 • Pomiar ryzyka w procesie zarządzania ryzykiem – określenie wartości i ocena wpływu ryzyka na przedsiębiorstwo
 • Informowanie o ryzyku – raportowanie i sprawozdawczość ryzyka. Próba wypracowania skutecznego systemu raportu o ryzyku i zdarzeniach wspierających zarządzanie w przedsiębiorstwie

Prelegenci

Dr hab., prof. ATH Dariusz Michalski

Ekspert w zagadnieniach kontroli zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem controllingu, business controllingu i controllingu strategicznego, reengineeringu i optymalizacji procesów oraz wyników ekonomicznych funkcjonowania przedsiębiorstw oraz zarządzania ryzykiem i jego controllingu, popartych wieloletnim doświadczeniem biznesowym oraz szeroką wiedzą teoretyczną. Zdobył doświadczenie praktyczne w zakresie zarządzania w międzynarodowym i wielokulturowym środowisku. Wiedzę teoretyczną zdobył w trakcie przygotowywania rozpraw naukowych z zakresu analizy finansowej i finansów oraz wykładów i szkoleń, co znalazło wyraz także w wielu publikacjach. Autor i współautor książek poświęconych kontroli zarządzania i zarządzaniu ryzykiem, m. in. Finanse zielonej transformacji (2022)Nowoczesne narzędzia kontroli zarządzania w czasach globalnego ryzyka (2020)Ryzyko finansowe w systemie sterowania wynikami ekonomicznymi przedsiębiorstwa elektroenergetycznego (2018) oraz ponad 100 publikacji poświęconych zarządzaniu i jego kontroli w przedsiębiorstwie, zarządzaniu ryzykiem, controllingowi ryzyka i ewolucji rynku energii elektrycznej w Unii Europejskiej.

Warunki udziału

Koszt udziału jednej osoby w webinarium:

 •  1350 PLN + 23% VAT

Powyższa kwota zawiera udział jednej osoby w webinarium zgodnie ze zgłoszeniem, materiały i certyfikat. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza na witrynie www.personalities.pl (uprzejmie prosimy o kontakt, jeśli wolą Państwo formularz w formacie PDF do wypełnienia i przesłania skanu) doraz wpłata w terminie 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lecz nie później niż na 2 dni robocze przed datą webinarium. Ewentualną rezygnację z udziału należy przesłać na adres biuro@personalities.pl. W przypadku rezygnacji później niż na 2 dni robocze przed rozpoczęciem webinarium pobrana zostanie opłata w wysokości 100% opłaty za udział. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztacie powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Przesłane zgłoszenie jest jednoznaczne z zawarciem wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a firmą Personalities Katarzyna Łasak; oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgłoszonych uczestników w celach promocji i marketingu. Wyrażający zgodę na przetwarzanie danych mają prawo kontroli i weryfikacji przetwarzania danych, które ich dotyczą oraz do odwołania udzielonej zgody.