warsztat

Zmiany prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego a praktyki kredytowania w bankach

27-28 marca 2017 r. | Warszawa

pobierz plik ics

Spis treści

warsztat dostępny również w formule in-housezapytanie o warsztat w formule in-house:
warsztat Zmiany prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego a praktyki kredytowania w bankach
Udział w warsztacie może być zaliczony jako element obligatoryjnego doskonalenia zawodowego radców prawnych. Czas trwania warsztatu 14 godzin szkoleniowych (1 godzina szkoleniowa = 45 minut)

Formularz zgłoszeniowy- usuń + dodaj uczestnika

Przesyłając niniejszy formularz zgłoszone osoby wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych w nim danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym udziału w wydarzeniu, w którym udział zgłaszają.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym jest firma Personalities Katarzyna Łasak z siedzibą przy Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa
 2. dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są w celu organizacji, administracyjnej obsługi i przebiegu warsztatów i konferencji organizowanych przez firmę Personalities Katarzyna Łasak w tym sporządzenia listy uczestników oraz przekazywania informacji organizacyjnych na podstawie dobrowolnej zgody uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 3. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 4. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa UODO, gdy uzna , że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 5. udostępnione dane nie będą profilowane,
 6. udostępnione dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych;
 7. podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konferencji.


Plik PDF

Frazy kluczowe: prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne; nowelizacja prawa upadłościowego; program restrukturyzacji; restrukturyzacja

1 stycznia 2017 minął rok od zmiany prawa odnoszącego się do restrukturyzacji i upadłości. Zmiany te wniosły bardzo duże znaczenie dla funkcjonowania instytucji finansowych: banków, firm leasingowych, funduszy inwestycyjnych, funduszy sekurytyzacyjnych oraz firm windykacyjnych. Klienci tych instytucji finansowych mogą skorzystać z nowych prawnych możliwości restrukturyzacji swego zadłużenia. Wtedy zmienia się pozycja instytucji finansowej w stosunku do zadłużonego klienta. Każdy wierzyciel musi znać swoje prawa i ograniczenia a dłużnik nowe możliwości restrukturyzacji swego zadłużenia. Z punktu widzenia instytucji finansowej warto mieć zatem świadomość ostatnich zmian w prawie w zakresie restrukturyzacji i upadłości konsumenckiej i dowiedzieć się, jakie doświadczenia przyniósł pierwszy rok obowiązywania nowych regulacji, żeby jak najlepiej funkcjonować w ich otoczeniu.

Prowadzący warsztat Barbara Teisseyre, mec. Piotr Zimmerman i dr Krzysztof Czerkas są doświadczonymi praktykami w zakresie restrukturyzacji. Doradzali wielu firmom i bankom. Panowie to licencjonowani syndycy/doradcy restrukturyzacyjni. Ich wiedza teoretyczna poparta wieloletnią praktyką gospodarczą gwarantuje, że każdy z uczestników pozyska wiedzę o ostatnich zmianach w prawie i specyfice procesu restrukturyzacji. Sprzyjać temu będzie seminaryjna forma spotkania.

Celem warsztatu jest przekazanie jego uczestnikom wiedzy pozwalającej na:

 • Pełną orientację nt. możliwości, restrukturyzacji, jakie przynoszą ostatnie zmiany prawa 
 • Nabycie wiedzy, jak oceniać program restrukturyzacji dłużnika 
 • Poznanie skutków dla instytucji finansowej związanych z działaniami restrukturyzacyjnymi w tym podatkowe skutki działań restrukturyzacyjnych.

Program pierwszego dnia warsztatu, prowadzony przez mec. Piotra Zimmermana, jest tożsamy z warsztatem, który proponujemy Państwu w dniu 18 lutego 2017, jednakże w marcowej edycji Prelegent skupi się na elementach szczególnie interesujących dla instytucji finansowych, podczas gdy w lutym skorzystają również inne branże.

 

Program

DZIEŃ 1 | 27 marca 2017

10.00-11.30 Upadłość czy układ ? zmiana układu sił w prawie o niewypłacalności

 • Nowa definicja niewypłacalności
 • Zbieg wniosków restrukturyzacyjnych i wniosku o ogłoszenie upadłości
 • Uproszczony wniosek o postępowanie sanacyjne i uproszczony wniosek o upadłość

11.30-11.45 przerwa na kawę

11.45-13.15 Prawo restrukturyzacyjne ? nowe drogi do zawarcia układu

 • samodzielne zbieranie głosów
 • przyspieszone postępowanie układowe
 • postępowanie układowe
 • postępowanie sanacyjne
 • układ w upadłości
 • układ częściowy

13.15-14.00 przerwa na obiad

14.00-15.30 Nowości w upadłości

 • Realny wpływ wierzycieli na Radę Wierzycieli
 • Swobodny wybór syndyka przez wierzycieli - jak daleko do celu
 • Zrównanie wierzycieli publicznoprawnych i prywatnych
 • Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości
 • Nowe zasady wynagradzania syndyków, zarządców i nadzorców
 • Upadłość deweloperska ? realizm w ochronie nabywców
 • Upadłość konsumencka

15.30 ? 15.45 przerwa na kawę

15.45 ? 17.00 Podsumowanie ponad roku obowiązywania ustawy prawo restrukturyzacyjne i prawo upadłościowe - omówienie praktycznych problemów.

 • kwestia wierzytelności nabytych w drodze cesji po dniu złożenia wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego a możliwość powołania zarządcy.
 • zbieg wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego z wnioskiem o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego.
 • relacje dłużnika z kontrahentami w postępowaniu sanacyjnym ? kwestia kaucji i przedpłat.
 • układ likwidacyjny w toku postępowania restrukturyzacyjnego.
 • odsetki na spisie wierzytelności spornych ? sposób liczenia.
 • propozycje układowe złożone przez nadzorcę sądowego ? problem dotyczący osoby wykonującej układ.
 • zbycie gruntów rolnych w ramach postępowania sanacyjnego. 
 • umieszczenie wierzytelności z tytułu nabycia obligacji w różnych grupach zaspokojenia w ramach propozycji układowych ? sposób liczenia głosu kuratora dla obligatariuszy.
 • wykonanie umowy wzajemnej po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego.
 • zbieg wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego i wniosku o ogłoszenie upadłości w kontekście liczenia terminów bezskuteczności określonych w art. 127 i nast. ustawy prawo upadłościowe.
 • dopuszczalność sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa w toku postępowania upadłościowego z pominięciem instytucji pre-packu.
 • jak sąd sprawdza zdolność finansową inwestora w procesie przygotowanej likwidacji?

DZIEŃ 2 | 28 marca 2017

09.00 - 11.30 Praktyczne aspekty stosowania postępowania restrukturyzacyjnego

 • Przesłanki wyboru postępowania restrukturyzacyjnego - preferencje dłużnika i wierzyciela
 • Bariery dla postępowań restrukturyzacyjnych - perspektywa dłużnika i wierzyciela
 • Postępowania restrukturyzacyjne z perspektywy zarządu dłużnika
 • Rola programów restrukturyzacji - kiedy i jaki program restrukturyzacji
 • Typowe zachowania banków i innych instytucji finansowych. Mechanizm podejmowania decyzji
 • Zachowania wierzycieli handlowych
 • Pozycja ZUS i Urzędów Skarbowych; test prywatnego wierzyciela i prywatnego inwestora

11.30-11.45 przerwa na kawę

11.45 - 13.00 Alternatywne formy restrukturyzacji wobec postępowań restrukturyzacyjnych

 • Ugoda cywilno-prawna i jej formy (pieniężna, rzeczowa, z udziałem osób trzecich). Typowe zapisy ugód cywilnoprawnych. 
 • Ugoda cywilno-prawna z udziałem osób trzecich (przystąpienie  do długu i przejęcie długu, poręczenie wykonania, zabezpieczenie na majątku osób trzecich)
 • Konwersja wierzytelności na udziały kapitałowe - przebieg transakcji i bariery zastosowań
 • Postępowania restrukturyzacyjne a umowy cywilno-prawne

13.00 - 13.45 przerwa na obiad 

13.45 - 15.15 Skutki postępowań restrukturyzacyjnych dla dłużnika i wierzyciela. Podatkowe konsekwencje działań restrukturyzacyjnych

 • Księgowe konsekwencje postępowań restrukturyzacyjnych - tworzenie odpisów aktualizacyjnych
 • Wybrane skutki podatkowe postępowań restrukturyzacyjnych dla CIT i podatku VAT
 • Wybrane skutki podatkowe alternatywnych form restrukturyzacji dla CIT i podatku VAT
 • Pośrednie skutki postępowań restrukturyzacyjnych (cienka kapitalizacja, ceny transferowe) 

15.15 - 15.30 przerwa na kawę

15.30 - 17.00 Problemy finansowania restrukturyzacji. Praktyczne modele finansowego wsparcia restrukturyzacji - studia przypadków.

 • Zachęty dla finansowego wspierania restrukturyzacji przez wierzycieli po nowelizacji prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego 
 • Bariery dla finansowego wspierania restrukturyzacji
 • Modele finansowania restrukturyzacji (faktoring, zastosowanie spółek celowych, leasing zwrotny)
 • Studia przypadków

Prelegenci

Piotr Zimmerman

Piotr Zimmerman jest radcą prawnym, wspólnikiem i założycielem kancelarii Zimmerman i Wspólnicy sp.k. Posiada również licencję syndyka. Wcześniej był wieloletnim sędzią (1995-2006). Jako pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości w 2005 r. przeprowadził procedurę podziału największego sądu rejonowego w Polsce (dawnego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy). Specjalizuje się w prawie upadłościowym i naprawczym oraz prawie spółek handlowych. Prowadzi działalność dydaktyczną, wykładając prawo upadłościowe i naprawcze dla studentów studiów podyplomowych, aplikantów, radców prawnych, adwokatów, syndyków, pracowników banków i organów administracji publicznej. Występuje jako prelegent na konferencjach poświęconych tematyce prawa upadłościowego i naprawczego oraz prawa spółek. Piotr Zimmerman jest autorem licznych artykułów z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego, jak również autorem trzech wydań ?Komentarza do prawa upadłościowego i naprawczego?, który ukazał się nakładem wydawnictwa C.H. Beck. Publikacje mecenasa Piotra Zimmermana ukazują się w prasie specjalistycznej polskiej i międzynarodowej, jest autorem cyklu artykułów dla tygodników Prawo w Firmie oraz Firma i Prawo, a także ekspertem m.in.: Rzeczpospolitej, Dziennika Gazety Prawnej oraz TVN Biznes i Świat. Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

dr Krzysztof Czerkas

Dyrektor Departamentu Zarządzania Funduszami Nieruchomości w Skarbiec TFI. W latach 2013-2016 doradzał firmom i osobom zadłużonym. Były członek Zarządu BRE Bank Hipoteczny S. A (2009-2012). Licencjonowany syndyk/doradca restrukturyzacyjny nr licencji 932. Z BRE Bankiem Hipotecznym S.A. związany od 2001 do 2012. r. Najpierw zajmował stanowisko Dyrektora Departamentu Kredytów Komercyjnych. Był odpowiedzialny za budowę sieci sprzedaży kredytów komercyjnych, , oraz za wdrożenie nowych produktów bankowych tj. finansowanie dewelopera mieszkaniowego oraz finansowanie jednostek samorządu terytorialnego i szpitali. Następnie od 2004 r. kierował Departamentem Zarządzania Ryzykiem Kredytowym. Był odpowiedzialny za budowę pionu ryzyka, tworzenie modeli ryzyka i procedur w zakresie ryzyka kredytowego oraz ocenę ryzyka kredytowego klientów detalicznych i korporacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem finansowania specjalistycznegp. Od 18 stycznia 2009 roku do 1 sierpnia 2012 -Członek Zarządu BRE Banku Hipotecznego S.A, odpowiedzialny za zarządzanie ryzykami bankowymi oraz za wdrożenie projektu przejścia Banku na AIRB (zaawansowane metody zarządzania ryzykiem kredytowym ? zgodę na przejście na AIRB BRE Bank Hipoteczny SA otrzymał w 2012 roku). W latach 1992-2001 pracował na kluczowych stanowiskach kierowniczych w banku PBK S. A. (m.in. Dyrektor Departamentu Restrukturyzacji, Dyrektor Departamentu Finansowania Projektów Inwestycyjnych). Był odpowiedzialny za budowę modeli ryzyka i tworzenie procedur bankowych dotyczących oceny projektów inwestycyjnych. Jako Dyrektor Departamentu Restrukturyzacji w banku PBK SA odpowiadał za zarządzanie portfelem trudnych kredytów banku detalicznych i korporacyjnych. Odpowiadał za tworzenie procedur i modele oceny ryzyka w zakresie trudnych kredytów. Wieloletnie doświadczenie w bankowości i finansach zdobywał również na stażach w bankach zagranicznych m.in. w Danii, Chile, USA, Niemczech i Wielkiej Brytanii. Wykładowca akademicki (studia podyplomowe Pieniądz i Bankowość Uniwersytet Warszawski, Bankowość Hipoteczna - Uniwersytet Warszawski, Studia podyplomowe dla deweloperów mieszkaniowych - SGH ). Autor wielu publikacji i książek m.in. z zakresu bankowości inwestycyjnej, hipotecznej, restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz finansowania nieruchomości. (m.in. ?Project Finance w Polskiej Praktyce. Zastosowanie w działalności deweloperskiej?, Twigger. Warszawa 2002; ?Finansowanie nieruchomości komercyjnych. Czynniki ryzyka i modele transakcji?. IRH warszawa 2010). Członek Komitetu Inwestycyjnego Skarbiec TFI dedykowanego rynkowi nieruchomości mieszkaniowych. W latach 1997-1998 członek Rady Nadzorczej Polskiego Banku Rozwoju SA. Absolwent Wydziału Finanse i Statystyka w SGPiS (obecnie SGH - 1991) oraz menedżerskich studiów podyplomowych w Copenhagen Business School (Dania - 1991). W latach 2014-2017 członek Rad Nadzorczych firm Dekpol S.A (branża deweloperska) i MDI S.A (branża budowlana i energetyczna). Współautor książki "Restrukturyzacja zadłużenia przedsiębiorstw - od ugód bilateralnych do postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych".

Barbara Teisseyre - ekspert w dziedzinie restrukturyzacji finansowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Dyrektor Departamentu Monitorowania Wsparcia i Dochodzenia Roszczeń w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

Doświadczenie w restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw nabyła w banku PKO BP SA, gdzie w latach 2002-2009 kierowała jednostkami odpowiedzialnymi za zarządzanie portfelem największych i najbardziej skomplikowanych wierzytelności trudnych Banku. Jednocześnie jako Zastępca Dyrektora, a następnie Dyrektor Centrum Restrukturyzacji i Windykacji, brała udział w tworzeniu i rozwoju jednostki organizacyjnej, która scentralizowała zarządzanie wszystkimi wierzytelnościami trudnymi Banku ? zarówno detalicznymi, jak i korporacyjnymi. Była uczestnikiem, również w roli wiodącej, wielu istotnych procesów restrukturyzacyjnych, w tym w postępowaniu upadłościowym oraz naprawczym. W latach 2003-2006 członek Rady Nadzorczej Spółki Hotel Jan III Sobieski, była również członkiem zespołu kierującego procesem sprzedaży Hotelu. W latach 2009-2015, jako Dyrektor Departamentu Oceny Ryzyka Kredytowego w BOŚ SA, była odpowiedzialna za ocenę, ograniczanie i akceptację ryzyka transakcji kredytowych korporacyjnych i detalicznych. Poprzez wdrożenie i nadzorowanie funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania, kierowała procesem identyfikacji ekspozycji o zwiększonym ryzyku oraz dedykowania działań mających na celu ich wczesną i sprawną restrukturyzację. Prowadziła szkolenia merytoryczne dla wszystkich uczestników procesu kredytowego. Absolwentka Wydziału Finanse i Statystyka SGPiS (obecnie SGH ? 1991) oraz studiów podyplomowych Rachunek Ekonomiczny i Regulacje Prawne w Postępowaniu Upadłościowym i Naprawczym na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego (2005). Współautorka książki "Restrukturyzacja zadłużenia przedsiębiorstw - od ugód bilateralnych do postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych".

Warunki udziału

 • Pierwszy zgłoszony uczestnik: 2 500 PLN + 23% VAT
 • Drugi i kolejny uczestnik z firmy, uczestnik poprzednich warsztatów: 10% zniżki

UWAGA! Jeśli chcą Państwo uczestniczyć tylko w jednym dniu szkolenia, w tym przypadku koszt udziału wynosi 1 300 zł + 23 % VAT

Koszt zawiera udział jednej osoby w warsztacie zgodnie ze zgłoszeniem, materiały i catering. Warunkiem uczestnictwa jest odesłanie na adres a.kraszewska@personalities.pl skanu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub przesłanie wypełnionego na odpowiedniej podstronie witryny www.personalities.pl formularza oraz wpłata w terminie 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lecz nie później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu. Ewentualną rezygnację z udziału należy przesłać na adres a.kraszewska@personalities.pl. W przypadku rezygnacji później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu pobrana zostanie opłata w wysokości 100% opłaty za udział. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztacie powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Wpłat należy dokonywać na konto: 84 1300 0000 2016 9613 8000 0001 (Alior Bank). W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko uczestnika. Przesłane zgłoszenie jest jednoznaczne z zawarciem wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a firmą Personalities; oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgłoszonych uczestników w celach promocji i marketingu. Wyrażający zgodę na przetwarzanie danych mają prawo kontroli i weryfikacji przetwarzania danych, które ich dotyczą oraz do odwołania udzielonej zgody.