webinar

Odpowiedzialność członków zarządu i rad nadzorczych za dotacje z tarcz antykryzysowych

28 czerwca 2021 r. | godz. 12.00-14.00

pobierz plik ics

Spis treści

Formularz zgłoszeniowy- usuń + dodaj uczestnika

Przesyłając niniejszy formularz zgłoszone osoby wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych w nim danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym udziału w wydarzeniu, w którym udział zgłaszają.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym jest firma Personalities Katarzyna Łasak z siedzibą przy Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa
 2. dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są w celu organizacji, administracyjnej obsługi i przebiegu warsztatów i konferencji organizowanych przez firmę Personalities Katarzyna Łasak w tym sporządzenia listy uczestników oraz przekazywania informacji organizacyjnych na podstawie dobrowolnej zgody uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 3. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 4. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa UODO, gdy uzna , że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 5. udostępnione dane nie będą profilowane,
 6. udostępnione dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych;
 7. podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konferencji.


Zapraszamy na kolejną edycję webinarium, 28 czerwca 2021 r.:

https://www.personalities.pl/odpowiedzialnosc-tarcze-antycovid-3

 

Wielu przedsiębiorców skorzystało z pomocy publicznej w ramach tzw. tarczy finansowej nie zdając sobie do końca sprawy z obowiązków z jakimi się to wiąże a tym bardziej z zagrożeń jakie mogą pojawić się wraz z kontrolą wykorzystania środków publicznych.

Mnogość przepisów, ale co ważniejsze, ich głęboka niespójność wynikająca z tempa procedowania i wdrażania naprędce kolejnych zmian do tzw. specustawy, wywołują wśród przedsiębiorców daleko idącą niepewność skutków, tak w zakresie ewentualnych nieprawidłowości związanych z ubieganiem się o pomoc, jak i z jej właściwym wykorzystaniem. Nie ulega wątpliwości, że z uwagi na skalę pomocy publicznej, kontrole wykorzystania przez przedsiębiorców środków płynących z tarcz antykryzysowych są więcej niż pewne. Pamiętać należy także o pomocy publicznej polegającej na możliwości zastosowaniu przez przedsiębiorcę rozmaitych ulg i zwolnień, co także będzie przedmiotem zainteresowania służb skarbowych. Przezorny przedsiębiorca już teraz musi wziąć pod uwagę ryzyko ewentualnej kontroli i być do niej odpowiednio przygotowany.   

Webinarium przygotowane we współpracy z:


 

Program

 • Kluczowe obszary ryzyka poszczególnych programów pomocowych
 • Jak przygotować się do kontroli oraz jakie organy mogą interesować się sposobem wykorzystania pomocy państwa?
 • Konsekwencje wynikające z niespełnienia kryteriów udzielenia pomocy
 • Ryzyko odpowiedzialności karnej i karnej skarbowej mogące wynikać z niewłaściwego wykorzystania pomocy publicznej

Prelegenci

Robert Gniezdzia, MBA

radca prawny, partner zarządzający w kancelarii Chmielniak Adwokaci

Doradza klientom korporacyjnym w zakresie spraw związanych z prawem spółek, gospodarczym i regulacyjnym. Doradza członkom zarządów i organizacjom w zakresie minimalizacji ryzyk związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz w sytuacjach kryzysowych w zakresie zarządzania ciągłością działań. Reprezentuje podmioty gospodarcze w sprawach odpowiedzialności cywilnej, administracyjnej i gospodarczej. Wspiera firmy w zakresie implementacji procedur i regulacji wewnętrznych o charakterze compliance. Reprezentuje klientów w procedurach przedsądowych i sądowych na gruncie karnym i karnoskarbowym. Doświadczenie biznesowe zdobywał jako członek organów zarządzających w spółkach handlowych. Przez wiele lat pełnił funkcje kierownicze w sektorze bankowym.

Warunki udziału

 • Koszt udziału jednej osoby: 320 PLN + 23% VAT

Koszt zawiera udział jednej osoby w webinarium zgodnie ze zgłoszeniem, materiały i certyfikat. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza na witrynie www.personalities.pl (uprzejmie prosimy o kontakt, jeśli wolą Państwo formularz w formacie PDF do wypełnienia i przesłania skanu) doraz wpłata w terminie 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lecz nie później niż na 2 dni robocze przed datą webinarium. Ewentualną rezygnację z udziału należy przesłać na adres biuro@personalities.pl. W przypadku rezygnacji później niż na 2 dni robocze przed rozpoczęciem webinarium pobrana zostanie opłata w wysokości 100% opłaty za udział. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztacie powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Przesłane zgłoszenie jest jednoznaczne z zawarciem wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a firmą Personalities Katarzyna Łasak; oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgłoszonych uczestników w celach promocji i marketingu. Wyrażający zgodę na przetwarzanie danych mają prawo kontroli i weryfikacji przetwarzania danych, które ich dotyczą oraz do odwołania udzielonej zgody.